Ewch i’r prif gynnwys

KESS2 PhD mewn Meddygaeth: Defnyddio llwyfannau technolegol i wella dealltwriaeth ffenotypig mewn dystonia cynradd

Mae'r cyfle ariannu hwn wedi dod i ben.

Ffeithiau allweddol

Dyddiad cau cyflwyno cais 1 Mai 2019
Dyddiad dechrau 1 Gorffennaf 2019
Corff ariannu KESS
Lefel astudio Ymchwil ôl-raddedig
Math o ddyfarniad Ysgoloriaeth PhD
Nifer o ysgoloriaethau ymchwil One

Nod y prosiect PhD hwn yw recriwtio carfan fawr o unigolion sydd wedi'u diagnosio â dystonia ffocal cynradd sy'n dechrau mewn oedolion, gan wneud defnydd o dechnoleg arloesol yn y labordy yn ogystal ag amgylchedd 'bywyd go iawn' er mwyn meithrin gwell dealltwriaeth o ffenoteipiau motor, a'r rhai nad ydynt yn fotor.

Dystonia yw un o'r ffurfiau mwyaf cyffredin o anhwylderau sy'n amharu ar y gallu i symud, mae'n effeithio ar ~1% o'r boblogaeth ac yn golygu grwpiau o gyhyrau gwrthweithion yn cyd-grychu, gan arwain at ystumiau a symudedd anarferol.

O ganlyniad, mae'r anhwylder yn peri poen sylweddol, anabledd a thrallod, gan effeithio ar gyflogaeth, addysg ac ymgysylltu cymdeithasol.

At hynny, mae unigolion â dystonia yn profi symptomau nad ydynt yn fotor. Gall y rhain gynnwys aflonyddu ar gwsg, symptomau seiciatrig, anawsterau â phrosesu gwybyddol a phoen.

Serch hynny, prin iawn yw'r ddealltwriaeth ffenotypig motor, a heb fod yn fotor o dystonia, gyda symptomau nad ydynt yn fotor yn aml heb eu nodi na'u trin.

Mae gwaith blaenorol yn ein grŵp wedi arwain at nodi ffenoteipiau seiciatrig mewn mathau o dystonia a bennir yn eneteg, gyda hynny'n arwain at ddiddordeb yn y sbectrwm ehangach o symptomau nad ydynt yn fotor. Fodd bynnag, y mathau o dystonia sy'n dechrau mewn oedolion yw'r math mwyaf cyffredin o dystonia, ac yn debygol o gynrychioli grŵp clinigol heterogenaidd dros ben.

Nodau a Dulliau

 • Recriwtio carfan fawr o gleifion gyda dystonia ffocal cynradd sy'n dechrau mewn oedolion.
 • Cynnal proses nodweddu heb fod yn fotor fanwl drwy ein porth ar-lein – www.movementdisorders.wales
 • Cymhwyso'r defnydd o dechnolegau olrhain llygad newydd, a thechnolegau newydd y gellir eu gwisgo (gydag Aparito) i helpu i ddeall ffenoteipiau motor mewn dystonia.
 • Pennu a yw technoleg sy'n dod i'r amlwg ar ffurf dyfeisiau y gellir eu gwisgo ac apiau ffonau clyfar yn gallu helpu'r broses o ddatblygu biofarcwyr newydd mewn dystonia
 • Mae'r dulliau’n cynnwys:
  • astudiaethau clinigol hydredol, defnyddio llwyfannau digidol gwahanol i gasglu data sy'n berthnasol ar gyfer ffenoteipio cleifion.
  • sgiliau dadansoddi data, i gynnwys dadansoddi ystadegol R, MatLab a thechnegau dysgu peiriant.
  • Datblygu masnachol sy'n cysylltu gyda'n cwmni partner – Aparito – er mwyn deall rôl biodechnoleg mewn gwyddorau iechyd.

Cyfleoedd

Mae'r prosiect hwn yn cynnig ystod eang o gyfleoedd rhagorol y gellir eu defnyddio mewn gyrfaoedd ym meysydd academaidd, diwydiannol neu dechnoleg ddigidol yn y dyfodol, yn ogystal â bod yn llwyfan ar gyfer cyhoeddi data sy'n pennu cyfeiriad yn y maes hwn.

Bydd gan y myfyriwr a benodir i'r prosiect hwn y cyfle i ddatblygu ystod o sgiliau allweddol. Bydd y rhain y cynnwys rhyngweithio â chleifion, yn ystod asesiadau yn ogystal â gyda gweithgareddau sy'n ymwneud â chleifion ac ymgysylltu cyhoeddus, gan alluogi datblygu sgiliau cyflwyno i gynulleidfaoedd mawr, bach, lleyg a phroffesiynol.

Bydd y myfyriwr hefyd yn datblygu cyfres fawr o sgiliau trin data a dadansoddi, gan gynnwys pecynnau meddalwedd lluosog (R a MatLab), yn ogystal â chyfleoedd ar gyfer dulliau ar sail dysgu peiriant. Mae'r rhain yn debygol o fod yn sgiliau allweddol mewn gyrfaoedd academaidd, a rhai sy'n gysylltiedig â diwydiant, yn y dyfodol.

I gloi, elfen allweddol o'r prosiect hwn yw'r cyfle i weithio ochr yn ochr â'n cwmni partner, Aparito. Bydd y myfyriwr yn treulio cyfnod o amser yn gweithio yn sefydliad Aparito, yn arsylwi ar y broses o ddatblygu meddalwedd newydd, yn ogystal â'r broses sy'n arwain at ddatblygu’r rhain yn gynnyrch llwyddiannus sydd ar gael yn fasnachol.

Goruchwylwyr

Manylion ariannu

Cefnogaeth Ffioedd Dysgu Ffioedd dysgu llawn y DU/UE
Tâl Cynhaliaeth Cyflog doethurol sy’n cyfateb i Leiafswm Cenedlaethol Cyngor Ymchwil y DU

Meini prawf cymhwysedd

Preswylio Rhaid bod gan ymgeiswyr ar gyfer y dyfarniadau hyn gyfeiriad cartref neu gyfeiriad gwaith yn nwyrain* Cymru ar yr adeg pan fyddant yn gwneud cais ar gyfer cyllid ac ymrestru.
Meini prawf academaidd

Bydd disgwyl i ymgeiswyr ar gyfer graddau PhD ymchwil gael un neu'r ddau o'r canlynol:

 • gradd gyntaf, fel arfer â dosbarth 2:1 neu gyfwerth mewn pwnc perthnasol;
 • cymhwyster gradd meistr berthnasol neu gyfwerth.

Rhaid i ymgeiswyr:

 • feddu ar yr hawl i weithio yn y DU ar ôl cwblhau'r ysgoloriaeth
 • meddu ar statws myfyriwr 'cartref' neu'r 'UE'
 • bodloni'r meini prawf derbyn priodol

Mae'n amod cymhwysedd ar gyfer ariannu KESS2 nad ydych wedi gwneud cais ar gyfer benthyciad Doethuriaeth neu radd Meistr Ymchwil, nac yn bwriadu gwneud cais o’r fath. Darllenwch gymal (3) (m) Rheoliadau Addysg (Benthyciadau at Radd Ddoethurol Ôl-raddedig) (Cymru) 2018 i gael rhagor o wybodaeth.

Mae rhanbarth Dwyrain Cymru'n cynnwys 7 awdurdod lleol: Caerdydd, Sir y Fflint, Sir Fynwy, Casnewydd, Powys, Bro Morgannwg a Wrecsam.

Yn y lle cyntaf, dylai ymgeiswyr wneud ymholiadau cychwynnol drwy'r Ysgol / goruchwylydd academaidd a enwir ar gyfer pob prosiect KESS2 a ariennir.  Dylai pob ymgeisydd wneud cais i ddechrau ar gyfer Doethur Athroniaeth mewn Meddygaeth, gan nodi'r Ysgoloriaeth KESS2 y maent eisiau cael ei hystyried ar ei chyfer.

Os penderfynir bod ymgeiswyr yn addas ar gyfer y prosiect, byddant yn cael gwahoddiad i lenwi 'Ffurflen Cyfranogwr KESS2' sy'n asesu a ydynt yn gymwys i gael arian. Yn ogystal, rhaid bod ymgeiswyr yn gallu cyflwyno tystiolaeth ddogfennol ategol o'r ffaith eu bod yn gymwys. Mae amlinelliad o'r arweiniad hwn i'w gael yn y Ffurflen Cyfranogwr KESS2, y gellir ei lawrlwytho fel uchod. Anfonir y ffurflen hon at ymgeiswyr addas i'w llenwi yn dilyn proses ddethol yr Ysgol.  Cewch ragor o gyngor drwy gysylltu â thîm KESS2.

Rydym yn cadw'r hawl i gau cyfnodau ymgeisio’n gynnar, os bydd digon o geisiadau'n cael eu derbyn.


Cyfle ariannu wedi'i ddarparu gan:

Rhaglenni ymchwil cymwys