Ewch i’r prif gynnwys

KESS2 Dwyrain PhD mewn Meddygaeth: Archwilio dull therapiwtig ar gyfer syndromau polyposis tyfiannol mewn modelau celloedd organoid 3D

Mae'r cyfle ariannu hwn wedi dod i ben.

Ffeithiau allweddol

Dyddiad cau cyflwyno cais 1 Mai 2019
Dyddiad dechrau 1 Gorffennaf 2019
Corff ariannu KESS
Lefel astudio Ymchwil ôl-raddedig
Math o ddyfarniad Ysgoloriaeth PhD
Nifer o ysgoloriaethau ymchwil One

Ar y cyd â Pharc Geneteg Cymru (WPG) a'n cwmni partner Cellesce, bydd yr ysgoloriaeth hon yn manteisio ar adnoddau organoid presennol o fewn y Grŵp Syndromau Tiwmor a Etifeddir (ITSR) yn ogystal â sefydlu, nodweddu ac ymestyn syniadau newydd o ddeunydd a gafwyd gan y grŵp ITSR yn ystod yr astudiaeth.

Canlyniad hyn fydd datblygu syniadau organoid 3D â phroffil helaeth, sydd wedi tyfu mewn niferoedd digon niferus o ddeunydd gan gleifion, ac sy'n gynrychioladol o'r meinweoedd y maent yn deillio ohonynt.

Cefndir

Mae'r syndromau geneteg Polyposis Adenoma Teuluol (FAP) a pholyposis sy'n gysylltiedig â'r genyn MUTYH yn tueddbennu bron i 100% o risg o ddatblygu canser y colon yn ystod bywyd.

Gyda gwell llawdriniaethau proffylactig ar gyfer afiechyd y colon a’r rhefr, mae afiechyd dwodenol (adenoma a chanser) yn prysur dyfu i fod yn amlygiad all-golonig mwyaf cyffredin, ac yn achos sylweddol o forbidrwydd a marwolaeth yn y cleifion hyn.

Mae safon y gofal ar hyn o bryd ar gyfer cleifion â FAP a MAP yn gofyn am golectomi cyflawn radical, gydag arolygon gastroberfeddol uchaf rheolaidd o'r dwodenwm. Mae triniaethau a pha mor llwyddiannus yr ydynt yn amrywio ac yn dibynnu wrth ba gam a graddfa mae'r clefyd, a ffactorau clinigol ychwanegol.

Yn bwysig, mae costau uchel yn gysylltiedig â defnyddio cyfnodau goruchwylio rheolaidd er mwyn trin y clefyd yn effeithiol. Yn fwyfwy, prin iawn yw'r hyn sy'n wybyddus am hanes naturiol neu achosion geneteg clefyd dwodenol yn y syndromau hynny.

Mae amgylcheddau 3D o organoidau yn fersiynau llai o faint o'r organau y maent yn deillio ohonynt. Mae organoidau coluddol yn cynnwys yr holl fathau o gelloedd epithelaidd a ganfyddir yn yr organ wreiddiol ac sy'n gallu ail-greu trefniant gofodol y meinwe gwreiddiol.

Bellach, gellir cynhyrchu organoidau ar gyfer organau lluosog, ac maent yn cael eu defnyddio'n gyffredin fel llwyfan ar gyfer modelu'r modd y mae cyffuriau'n ymateb, ac ymchwilio i fecanweithiau afiechyd. Mae amgylcheddau organoid yn cynrychioli cyfle ardderchog fel modelau cyn-glinigol o diwmoriogenesis y colon a’r rhefr, a dwodenol mewn cleifion FAP a MAP.

Byddai'r modelau sydd gan yr ysgoloriaeth hon y nod o'u datblygu yn galluogi targedu'r hyn y gwybyddir, ac y tybir sy'n llywio tiwmorau, drwy gyfrwng prosesau megis golygu genomeg (h.y. CRISPR) i ymchwilio i'r mecanweithiau sy'n sail i diwmoriogenesis yn yr amgylchiadau hynny.

Yn fwyfwy, disgwylir y bydd nodi targedau therapiwtig tybiannol a allai godi yn sgîl y gwaith hwn yn arwain at ddatblygu cyfansoddion â'r gallu i atal tiwmorau rhag datblygu yn y cleifion hynny.

Nodau a Dulliau’r Prosiect

Defnyddio technoleg arloesol yng Nghymru i gynhyrchu model newydd o'r afiechyd

Er mwyn pennu triniaethau a/neu ddulliau diagnosio newydd y gellir eu defnyddio yn y clinig, mae angen tystiolaeth o waith cyn-glinigol.

Mae modelau perthnasol o glefydau yn offer hanfodol sydd eu hangen er mwyn cefnogi gwaith cyn-glinigol. Byddai'r prosiect arfaethedig yn cyfuno dwy dechnoleg arloesol, modelau organoid a CRISPR/Cas9, er mwyn datblygu cyfleoedd newydd cyffrous i astudio afiechydon dynol in vitro, gan ddefnyddio systemau sy'n fwy perthnasol yn glinigol.

Egluro mecanweithiau afiechyd a thargedau posibl o ran cyffuriau at ddibenion therapi.

Bydd yr astudiaeth arfaethedig yn defnyddio modelau organoid i edrych ar y ddau ffactor llywio hyn in vitro. Drwy greu proffil gwell o achosion gwaelodol twf adenoma, gallwn ddeall y llwybrau sydd heb eu rheoli sy'n cyfrannu at ffurfio polyp, a phennu targedau pwysig ar gyfer triniaethau cyffuriau.

Disgwylir y bydd y gwaith hwn yn cael effaith ar gleifion a'u perthnasau sydd mewn perygl, drwy gynnig gwell dealltwriaeth o'r clefyd. Gallai hynny arwain at reoli'r cleifion hynny'n well, ac argymhellion o ran goruchwylio afiechyd GI uwch, yn ogystal â thriniaethau newydd a strategaethau llawfeddygol yn y dyfodol.

At ei gilydd, gallai'r canlyniadau arwain at leihau canser y coluddyn yn y grŵp hwn o gleifion sy'n agored iawn i berygl.

Goruchwylwyr

Manylion ariannu

Cefnogaeth Ffioedd Dysgu Ffioedd dysgu llawn y DU/UE
Tâl Cynhaliaeth Cyflog doethurol sy’n cyfateb i Leiafswm Cenedlaethol Cyngor Ymchwil y DU

Meini prawf cymhwysedd

Preswylio Mae'n rhaid bod gan ymgeiswyr ar gyfer y dyfarniadau hyn gyfeiriad cartref neu gyfeiriad gwaith yn yr ardal* berthnasol o Gymru (Dwyrain neu Orllewin) ar yr adeg pan fyddant yn gwneud cais ar gyfer ariannu ac ymrestru.
Meini prawf academaidd

Disgwylir i ymgeiswyr ar gyfer graddau PhD ymchwil feddu ar o leiaf un o'r ddau beth canlynol:

  • gradd gyntaf, fel arfer â dosbarth 2:1 neu gyfwerth mewn pwnc perthnasol
  • cymhwyster gradd meistr berthnasol neu gyfwerth.

Rhaid i ymgeiswyr:

  • feddu ar yr hawl i weithio yn y DU ar ôl cwblhau'r ysgoloriaeth
  • meddu ar statws myfyriwr 'cartref' neu'r 'UE'
  • bodloni'r meini prawf derbyn priodol

Mae'n amod cymhwysedd ar gyfer ariannu KESS2 nad ydych wedi gwneud cais ar gyfer benthyciad Doethuriaeth neu radd Meistr Ymchwil, nac yn bwriadu gwneud cais o’r fath. Darllenwch gymal (3) (m) Rheoliadau Addysg (Benthyciadau at Radd Ddoethurol Ôl-raddedig) (Cymru) 2018 i gael rhagor o wybodaeth.

Mae rhanbarth Dwyrain Cymru'n cynnwys 7 awdurdod lleol: Caerdydd, Sir y Fflint, Sir Fynwy, Casnewydd, Powys, Bro Morgannwg a Wrecsam.

Yn y lle cyntaf, dylai ymgeiswyr wneud ymholiadau cychwynnol drwy'r Ysgol / goruchwylydd academaidd a enwir ar gyfer pob prosiect KESS2 a ariennir.  Dylai pob ymgeisydd wneud cais i ddechrau ar gyfer Doethur Athroniaeth mewn Meddygaeth, gan nodi'r Ysgoloriaeth KESS2 y maent eisiau cael ei hystyried ar ei chyfer.

Os penderfynir bod ymgeiswyr yn addas ar gyfer y prosiect, byddant yn cael gwahoddiad i lenwi 'Ffurflen Cyfranogwr KESS2' sy'n asesu a ydynt yn gymwys i gael arian. Yn ogystal, rhaid bod ymgeiswyr yn gallu cyflwyno tystiolaeth ddogfennol ategol o'r ffaith eu bod yn gymwys. Mae amlinelliad o'r arweiniad hwn i'w gael yn y Ffurflen Cyfranogwr KESS2, y gellir ei lawrlwytho fel uchod. Anfonir y ffurflen hon at ymgeiswyr addas i'w llenwi yn dilyn proses ddethol yr Ysgol.  Cewch ragor o gyngor drwy gysylltu â thîm KESS2.

Rydym yn cadw'r hawl i gau cyfnodau ymgeisio’n gynnar, os bydd digon o geisiadau'n cael eu derbyn.


Cyfle ariannu wedi'i ddarparu gan:

Rhaglenni ymchwil cymwys