Ewch i’r prif gynnwys

KESS2 PhD mewn Mathemateg: Modelu Efelychu Systemau Gyfan i Gefnogi Nodweddion Clinigol

Mae'r cyfle ariannu hwn wedi dod i ben.

Ffeithiau allweddol

Dyddiad cau cyflwyno cais 15 Mawrth 2019
Dyddiad dechrau 1 Gorffennaf 2019
Corff ariannu KESS
Lefel astudio Ymchwil ôl-raddedig
Math o ddyfarniad Ysgoloriaeth PhD
Nifer o ysgoloriaethau ymchwil One

Mae PhD KESS2 Dwyrain Cymru yn canolbwyntio ar gefnogi Strategaeth Dyfodol Clinigol Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (ABUHB).

Mae'r strategaeth hon yn nodi sut mae'r Bwrdd Iechyd yn symud i gydbwysedd gofal gwell trwy:

 • Gynnig y rhan fwyaf o ofal yn agos at y cartref;
 • Creu rhwydwaith o ysbytai lleol sy'n darparu gwasanaethau diagnostig a thriniaeth arferol;
 • Canoli gwasanaethau arbenigol a gofal critigol mewn Canolfan Arbenigol a Chanolfan Gofal Critigol pwrpasol.

Cefndir

Mae'r Grŵp Ymchwil Gweithrediadol yn yr Ysgol Mathemateg yn ymgymryd ag ymchwil i drawsnewid effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd gofal iechyd GIG. Maent yn gwneud hyn drwy fodelu mathemategol, sy’n arwain at systemau gofal iechyd wedi'u gwella'n sylweddol ar lefelau polisi, comisiynu a gweithredol. Mae'r ymchwil sylfaenol yn nodi natur ddynamig y prosesau gofal iechyd, sydd yn ei dro’n cael ei gyflwyno fel offer hawdd eu defnyddio gan staff y GIG i weithredu a defnyddio adnoddau'n well.

Nodau a Dulliau’r Prosiect

Bydd y myfyriwr yn cefnogi ABUHB a'r tîm Dyfodol Clinigol trwy gynhyrchu offer cefnogi penderfyniadau diweddaraf i alluogi ABUHB i alinio gallu i gyfateb i’r galw mewn ffordd effeithiol ac effeithlon ar draws y rhwydwaith arfaethedig newydd o ysbytai. Bydd hyn yn ei gwneud yn ofynnol defnyddio efelychu a modelu optimeiddio teithiau gofal ar draws y system gyfan.

Bydd y prosiect yn cynnwys 5 pecyn gwaith integredig (WP):

 • Casglu a Dadansoddi Data: ymgyfarwyddo â setiau data ABUHB cysylltiedig gan ABUHB a defnyddio offer cloddio data;
 • Mapio Llwybr Gofal: i ddatblygu mapio cynhwysfawr o deithiau cleifion presennol ac arfaethedig ar draws ABUHB a'r ysbyty newydd. Bydd hyn yn cynnwys ymgysylltu helaeth â rhanddeiliaid ac ymarferion mapio, ynghyd ag offer cloddio a dadansoddi data;
 • Modelu Efelychu Systemau Cyfan: datblygu offeryn efelychu cynhwysfawr i recordio teithiau cleifion, gan ganolbwyntio ar alluoedd a phrosesau, amserau aros ac anghenion adnoddau
 • Delweddu: adnabod ac ymgorffori technegau gwella ansawdd perthnasol megis plot dilyniant a’u harddangos gan ddefnyddio techneg delweddu (dangosfyrddau ac ati).
 • Modelu sefyllfaoedd: bydd yr algorithmau a’r offeryn a ddatblygir yn cael eu profi ar gyfer mwy nag un sefyllfa mewn cydweithrediad â chlinigwyr a rheolwyr, er mwyn awgrymu'r cyfluniad (llwybrau) gorau posibl a'r anghenion adnoddau cysylltiedig ar gyfer yr ysbyty newydd a'r rhwydwaith gofal iechyd rhanbarthol.

Goruchwylwyr

Manylion ariannu

Cefnogaeth Ffioedd Dysgu Ffioedd dysgu llawn y DU/UE
Tâl Cynhaliaeth Mae cyflog o tua £14,00 y flwyddyn yn ogystal â chyllid am deithio a chynadleddau, nwyddau traul ac eitemau offer bychan

Meini prawf cymhwysedd

Preswylio Mae'n rhaid bod gan ymgeiswyr ar gyfer y dyfarniadau hyn gyfeiriad cartref neu gyfeiriad gwaith yn yr ardal* berthnasol o Gymru (Dwyrain neu Orllewin) ar yr adeg pan fyddant yn gwneud cais ar gyfer ariannu ac ymrestru.
Meini prawf academaidd

Disgwylir i ymgeiswyr ar gyfer graddau PhD ymchwil feddu ar o leiaf un o'r ddau beth canlynol:

 • gradd gyntaf, fel arfer â dosbarth 2:1 neu gyfwerth mewn pwnc perthnasol;
 • cymhwyster gradd meistr berthnasol neu gyfwerth.

Rhaid i ymgeiswyr:

 • feddu ar yr hawl i weithio yn y DU ar ôl cwblhau'r ysgoloriaeth
 • meddu ar statws myfyriwr 'cartref' neu'r 'UE'
 • bodloni'r meini prawf derbyn priodol

Mae'n amod cymhwysedd ar gyfer ariannu KESS2 nad ydych wedi gwneud cais ar gyfer benthyciad Doethuriaeth neu radd Meistr Ymchwil, nac yn bwriadu gwneud cais o’r fath. Darllenwch gymal (3) (m) Rheoliadau Addysg (Benthyciadau at Radd Ddoethurol Ôl-raddedig) (Cymru) 2018 i gael rhagor o wybodaeth.

Mae rhanbarth Dwyrain Cymru'n cynnwys 7 awdurdod lleol: Caerdydd, Sir y Fflint, Sir Fynwy, Casnewydd, Powys, Bro Morgannwg a Wrecsam.

Yn y lle cyntaf, dylai ymgeiswyr wneud ymholiadau cychwynnol drwy'r Ysgol / goruchwylydd academaidd a enwir ar gyfer pob prosiect KESS2 a ariennir.  Dylai pob ymgeisydd wneud cais i ddechrau ar gyfer Doethur Athroniaeth mewn Mathemateg, gan nodi'r Ysgoloriaeth KESS2 y maent eisiau cael ei hystyried ar ei chyfer.

Os penderfynir bod ymgeiswyr yn addas ar gyfer y prosiect, byddant yn cael gwahoddiad i lenwi 'Ffurflen Cyfranogwr KESS2' sy'n asesu a ydynt yn gymwys i gael arian. Yn ogystal, rhaid bod ymgeiswyr yn gallu cyflwyno tystiolaeth ddogfennol ategol o'r ffaith eu bod yn gymwys. Mae amlinelliad o'r arweiniad hwn i'w gael yn y Ffurflen Cyfranogwr KESS2, y gellir ei lawrlwytho fel uchod. Anfonir y ffurflen hon at ymgeiswyr addas i'w llenwi yn dilyn proses ddethol yr Ysgol.  Cewch ragor o gyngor drwy gysylltu â thîm KESS2.

Rydym yn cadw'r hawl i gau cyfnodau ymgeisio’n gynnar, os bydd digon o geisiadau'n cael eu derbyn.


Cyfle ariannu wedi'i ddarparu gan:

Ymunwch â ni ar Ddydd Gwener 5 Gorffennaf i gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu ôl-raddedig ar gyfer mis Medi 2019.

Rhaglenni ymchwil cymwys