Ewch i’r prif gynnwys

Ysgoloriaeth MPhil KESS2 mewn Gwyddorau Cymdeithasol: Cymdeithion Meddygaeth: parodrwydd a chefnogaeth ar gyfer y rôl

Mae'r cyfle ariannu hwn wedi dod i ben.

Ffeithiau allweddol

Dyddiad cau cyflwyno cais 8 Ebrill 2019
Dyddiad dechrau 1 Gorffennaf 2019
Hyd 1 blwyddyn
Corff ariannu KESS
Lefel astudio Ymchwil ôl-raddedig
Math o ddyfarniad Ysgoloriaeth Gradd Meistr

Mae Ysgoloriaethau 2 Sgiliau’r Economi Wybodaeth (KESS) yn fenter sgiliau lefel uwch Cymru-gyfan dan arweiniad Prifysgol Bangor ar ran y sector Addysg Uwch yng Nghymru.

Caiff ei ariannu’n rhannol gan raglen Cronfa Gymdeithasol Ewrop Llywodraeth Cymru (ESF) Gorllewin Cymru a’r Cymoedd, partneriaid o orllewin Cymru a’r Cymoedd, a Phrifysgol Caerdydd.

Mae rôl y Cydymaith Meddygaeth, a gyflwynwyd fel ffordd o ysgafnhau’r pwysau ar y gweithlu, yn weddol newydd yng Nghymru a disgwylir i’r niferoedd gynyddu. Gan weithio o dan arweiniad ymgynghorydd neu feddyg teulu, mae’r Cydymaith Meddygaeth yn cefnogi doctoriaid wrth gynnal diagnosis o gleifion a’u rheoli.

Hyd yma, prin yw’r gwaith astudio o Gymdeithion Meddygaeth yng Nghymru. Felly, nawr yw’r amser i gynnal gwerthusiad trylwyr o’r rôl, yn dogfennu profiadau’r Cymdeithion Meddygaeth, drwy bwyso a mesur pa mor lwyddiannus fu’r hyfforddiant wrth eu paratoi, ac effaith eu rôl o ran eu cyfraniad at gyflwyno gwasanaethau.

Bydd y myfyriwr sy’n gwneud yr astudiaeth yn cael ei gefnogi i ddatblygu sgiliau academaidd a thrin a thrafod pobl, gan gynnwys casglu, rheoli a dadansoddi data, a defnyddio technegau o astudiaethau busnes a’r gwyddorau cymdeithasol ill dau. Ar ôl cwblhau’r MPhil, bydd y myfyriwr mewn sefyllfa i ddilyn gyrfa yn y dyfodol mewn ymchwil academaidd neu werthuso’r sector gyhoeddus.

Cwestiynau ymchwil

 • Beth yw profiad y Cymdeithion Meddygaeth yn eu 18 mis cyntaf?
 • Pa mor barod ydynt ar gyfer y rôl?
 • Pa effaith mae’r rôl yn ei gael ar ddarparu gwasanaethau?

Dylunio ymchwil:

 • Adolygiad llenyddiaeth
 • Astudiaethau achos
 • Arolwg

Goruchwylwyr

Cyswllt

Esther Meadows

Administrative Office/ASTUTE Finance Officer

Telephone:
+44 (0)29 2087 9439

Manylion ariannu

Cefnogaeth Ffioedd Dysgu Ffioedd dysgu llawn y DU/UE
Tâl Cynhaliaeth Cyflog cychwynnol o £11,586 y flwyddyn ar gyfer ysgoloriaethau MPhil (yn amodol ar gadarnhad y dyddiad dechrau ac asesiad incwm).
Arian ychwanegol sydd ar gael Tua £3k y flwyddyn ar gyfer costau nwyddau traul, hyfforddiant, teithio ac offer bach

Meini prawf cymhwysedd

Preswylio Mae amodau cymhwysedd Cyngor Ymchwil y DU yn gymwys
Meini prawf academaidd

Bydd disgwyl i ymgeiswyr ar gyfer graddau PhD ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd gael un neu’r ddau o’r canlynol:

 • gradd gyntaf, dosbarth 2:1 neu uwch fel arfer, neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol
 • cymhwyster Meistr perthnasol neu brofiad / hyfforddiant ymchwil cyfatebol

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar y canlynol:

 • Cyfeiriad cartref neu waith yn rhanbarth gorllewin Cymru a’r Cymoedd ar adeg y cais am arian KESS2 ac adeg ymrestru ar gyfer y cwrs astudio;
 • Hawl gyfreithiol i fyw a gweithio yn y DU am gyfnod y gefnogaeth KESS2, a’r hawl i ymgymryd â gwaith â thâl yn rhanbarth gorllewin Cymru a’r Cymoedd ar ôl cwblhau’r ysgoloriaeth;
 • Statws myfyriwr ‘cartref’ neu’r ‘UE’

Rhaid i fyfyrwyr cymwys allu cynnig tystiolaeth ddogfennol o gyfeiriad cartref neu waith yn rhanbarth gorllewin Cymru a’r Cymoedd yng Nghymru ar adeg eu cais KESS2 ac wrth ymrestru ar gyfer yr astudiaeth.

Mae rhanbarth gorllewin Cymru a’r Cymoedd yn cynnwys y 15 awdurdod lleol canlynol:

 • Ynys Môn
 • Gwynedd
 • Conwy
 • Sir Ddinbych
 • Ceredigion
 • Sir Benfro
 • Sir Gaerfyrddin
 • Abertawe
 • Castell-nedd Port Talbot
 • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Rhondda Cynon Taf
 • Merthyr Tudful
 • Caerffili
 • Blaenau Gwent
 • Torfaen.

Rhaid i ymgeiswyr hefyd fod yn barod i gynnig prawf o bwy ydynt a thystiolaeth incwm yn rhan o’r broses asesu cyflog. Cewch ragor o fanylion gan Swyddfa KESS2.

Cyswllt

Esther Meadows

Administrative Office/ASTUTE Finance Officer

Telephone:
+44 (0)29 2087 9439

Gweler rhestr y rhaglenni ymchwil, a dewiswch y dyddiad dechrau drwy ddileu’r holl rai nad ydynt yn berthnasol a chynnwys y flwyddyn briodol.

Dylai ymgeiswyr ystyried yn ofalus deitl gweithiol a disgrifiad y prosiect, a gallent fod am gysylltu â’r aelodau o staff a enwir yn y Cynnig Prosiect i gael sgwrs cyn gwneud cais.

Ffurflen gais wedi’i chwblhau am Radd Meistr mewn Athroniaeth (Gwyddorau Cymdeithasol): i’w chyflwyno i’r Gofrestrfa Academaidd drwy’r Gwasanaeth Derbyn Ar-lein erbyn y dyddiad cau, sef 08/04/19. Ni fyddwn yn derbyn ceisiadau anghyflawn.

Rhaid i’r cais gynnwys y dogfennau canlynol:

1. Datganiad Personol:  Rhaid i’r datganiad nodi pa ysgoloriaeth y mae’r cais ar ei chyfer. Rhaid iddo nodi eich rhesymau a’ch cymhelliant i wneud cais i astudio yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd; eich dealltwriaeth a’ch disgwyliadau o astudiaeth ddoethurol; perthnasedd eich cymwysterau blaenorol a/neu brofiad gwaith; a’ch diddordebau academaidd yn gyffredinol, yn enwedig sut maent yn berthnasol i’r disgrifiad o’r prosiect. Ni ddylai’r datganiad fod dros ddwy dudalen o hyd.

2. Cymwysterau Academaidd / Proffesiynol (Tystysgrifau a Thrawsgrifiadau): Lle bo’n briodol, dylai hyn hefyd gynnwys tystiolaeth o Gymhwysedd Iaith Saesneg (7.0 IELTS o leiaf), cyfieithiad o ddogfennau nad ydynt yn Saesneg; a thystiolaeth o unrhyw newidiadau enw cyfreithiol os ydynt yn wahanol i’ch dogfennau.

3. Geirdaon: Rhaid i bob ymgeisydd gyflwyno dau eirda academaidd i gefnogi’r cais. Rhaid i ymgeiswyr gysylltu â chanolwyr eu hunain a chynnwys geirdaon gyda’u cais trwy ddefnyddio ffurflen canolwyr y Brifysgol sydd ar gael yma, a’u hanfon at graduateoffice@caerdydd.ac.uk wedi’u cwblhau.

4. Profiad Proffesiynol: Rhaid cynnwys CV gyda phob cais, heb fod yn hwy na dwy dudalen.

5. Cynnig Ymchwil: Dylai’r cynnig ymhelaethu ar y disgrifiad amlinellol a gyflwynwyd. Ni ddylai’r cynnig fod yn fwy na chyfanswm o 1000 o eiriau, heb gynnwys cyfeiriadau llyfryddiaethol. Awgrymwn eich bod yn defnyddio’r pum pennawd canlynol yn eich cynnig ymchwil:

 • Eich myfyrdodau ar y teitl, nodau a diben yr ymchwil;
 • Trosolwg o lenyddiaeth ymchwil allweddol sy’n berthnasol i’r astudiaeth;
 • Eich cynigion ar ddatblygu dyluniad a dulliau’r astudiaeth;
 • Disgrifiad o ganlyniadau posibl y prosiect o ran dealltwriaeth, gwybodaeth, polisi ac arfer (fel y bo’n briodol i’r pwnc);
 • Cyfeiriadau llyfryddiaethol

Ar waelod yr adran Ymchwil, dewiswch “Byddaf yn gwneud cais am ysgoloriaeth / grant” a nodwch eich bod chi’n gwneud cais am gyllid a hysbysebir gan Ysgoloriaeth MPhil KESS2.

Rydym yn cadw'r hawl i gau cyfnodau ymgeisio’n gynnar, os bydd digon o geisiadau'n cael eu derbyn.

Cyswllt

Esther Meadows

Administrative Office/ASTUTE Finance Officer

Telephone:
+44 (0)29 2087 9439

Cyfle ariannu wedi'i ddarparu gan:

Rhaglenni ymchwil cymwys