Ewch i’r prif gynnwys

KESS2 Dwyrain mewn Meddygaeth: Cefnogi tadau yn ystod y cyfnod cyn geni a blynyoedd cynnar

Mae'r cyfle ariannu hwn wedi dod i ben.

Ffeithiau allweddol

Dyddiad cau cyflwyno cais 29 Mawrth 2019
Dyddiad dechrau 1 Gorffennaf 2019
Hyd 3 blynedd
Corff ariannu KESS
Lefel astudio Ymchwil ôl-raddedig
Math o ddyfarniad Ysgoloriaeth PhD
Nifer o ysgoloriaethau ymchwil 1

Mae cyfle cyffrous ar gael nawr i astudio sut mae tadau yn cael eu cefnogi yn eu rôl fel rhieni ar hyn o bryd, a sut i wneud gwelliannau fydd er lles plant a theuluoedd yn y dyfodol.

Caiff yr ysgoloriaeth PhD ei chynnal yn y Ganolfan Treialon Ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd mewn partneriaeth ag Iechyd Cyhoedd Cymru.  Mae’r ysgoloriaeth yn gysylltiedig â’r Ganolfan DECIPHer hefyd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cydnabyddir yn eang bod yr amgylchedd teuluol yn ystod plentyndod cynnar yn hanfodol ar gyfer lles economaidd ac iechyd hirdymor plant. Mae lles rhieni a magu plant yn effeithiol yn hanfodol er mwyn creu a chynnal amgylchedd teuluol cadarnhaol. Er enghraifft, yng Nghymru mae Cydweithrediad y 1000 Diwrnod Cyntaf yn ceisio cryfhau'r gefnogaeth sydd ar gael i deuluoedd yn y blynyddoedd cynnar. Mae’n defnyddio tystiolaeth ymchwil am yr hyn sy'n effeithio ar ganlyniadau iechyd plant er mwyn datblygu ei strategaeth barhaus.

Mamau sydd wedi cael y prif sylw hyd yma, ond mae newid cynyddol i gydnabod a rhoi sylw i rôl ac anghenion tadau. Mae gan dadau rôl allweddol ond ychydig iawn y maent yn manteisio ar y gwasanaethau cefnogi sydd ar gael ac mae bylchau pwysig yn ein dealltwriaeth ynghylch pam mae hyn yn digwydd.

Bydd y PhD hon yn edrych ar ba gefnogaeth sydd ei hangen ar dadau yn ystod cyfnod cyn geni a blynyddoedd cynnar. Bydd yn ceisio deall achosion straen a heriau allweddol ar gyfer tadau a sut mae gwasanaethau cymorth megis bydwreigiaeth a gwasanaethau magu plant yn diwallu anghenion tadau. Bydd hefyd yn nodi cefnogaeth ffurfiol ac anffurfiol y mae tadau yn ei chael ar hyn o bryd a sut maent yn gweithio, ac yn edrych ar sut gellir newid cefnogaeth magu plant i fynd i'r afael yn well ag anghenion y tadau.

Bydd cyfnodau allweddol yr ymchwil yn cynnwys adolygiad systematig o lenyddiaeth ynghylch anghenion cymorth tadau yn y cyfnod cyn geni a blynyddoedd cynnar. Bydd yn edrych ar brofiadau tadau o gefnogaeth, rhwystrau yn ogystal â chynlluniau i wella cefnogaeth gan gynnwys profiadau tadau o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol gwahanol. Yn ail, bydd astudiaeth ansoddol sylweddol sy'n cynnwys cyfweliadau manwl gyda 40 o dadau ac 20 o weithwyr gofal iechyd proffesiynol i ddechrau yn edrych ar brofiadau tadau a gweithwyr proffesiynol o’r gefnogaeth a roddir ac a dderbynnir.

Talcen caled fydd cael gafael ar dadau ar gyfer cyfweliad, yn enwedig o gymunedau economaidd-gymdeithasol difreintiedig. Bydd archwilio natur gymhleth eu hanghenion cefnogaeth, eu profiadau a'u dewisiadau yn her ac yn gyfle fel ei gilydd.

Mae'r tîm goruchwylio'n cynnwys methodolegwyr a chlinigwyr sydd â phrofiad sylweddol o gynnal ymchwil gyda theuluoedd, defnyddio dulliau ansoddol a gwerthuso ymyriadau gwasanaeth gofal iechyd cymhleth. Mae ganddynt gysylltiadau helaeth gydag ymarferwyr a sefydliadau cymunedol fydd yn cefnogi profiad y myfyrwyr ac wrth gynllunio ymchwil. Mae cysylltiadau o'r fath yn cynyddu'r tebygrwydd y bydd yr ymchwil yn effeithio ar y gefnogaeth a roddir i dadau a theuluoedd yng Nghymru.

Cyswllt

Mike Robling

Yr Athro Mike Robling

Director of Population Health Trials

Email:
roblingmr@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2068 7177
Dr Jeremy Segrott

Dr Jeremy Segrott

Research Fellow in Public Health, DECIPHer

Siarad Cymraeg
Email:
segrottj@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 0216

Manylion ariannu

Cefnogaeth Ffioedd Dysgu Ffioedd dysgu llawn y DU/UE
Tâl Cynhaliaeth Cyflog doethurol sy’n cyfateb i Leiafswm Cenedlaethol Cyngor Ymchwil y DU

Meini prawf cymhwysedd

Preswylio Mae'n rhaid bod gan ymgeiswyr ar gyfer y dyfarniadau hyn gyfeiriad cartref neu gyfeiriad gwaith yn yr ardal* berthnasol o Gymru (Dwyrain neu Orllewin) ar yr adeg pan fyddant yn gwneud cais ar gyfer ariannu ac ymrestru.
Meini prawf academaidd

Mae disgwyl i ymgeiswyr ar gyfer graddau PhD ymchwil gael un neu'r ddau o'r canlynol:

  • gradd gyntaf, fel arfer dosbarth 2:1 neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol;
  • cymhwyster gradd meistr perthnasol neu gymhwyster cyfatebol.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr:

  • feddu ar yr hawl i weithio yn y DU ar ôl cwblhau'r ysgoloriaeth
  • meddu ar statws myfyriwr 'cartref' neu'r 'UE'
  • bodloni'r meini prawf derbyn priodol.

Mae'n amod cymhwysedd ar gyfer ariannu KESS2 nad ydych wedi gwneud cais ar gyfer benthyciad Doethuriaeth neu radd Meistr Ymchwil, nac yn bwriadu gwneud cais o’r fath. Darllenwch gymal (3) (m) Rheoliadau Addysg (Benthyciadau at Radd Ddoethurol Ôl-raddedig) (Cymru) 2018 i gael rhagor o wybodaeth.

Mae saith awdurdod lleol yn ffurfio rhanbarth Dwyrain Cymru: Caerdydd, Sir y Fflint, Sir Fynwy, Casnewydd, Powys, Bro Morgannwg a Wrecsam.

Cyswllt

Mike Robling

Yr Athro Mike Robling

Director of Population Health Trials

Email:
roblingmr@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2068 7177
Dr Jeremy Segrott

Dr Jeremy Segrott

Research Fellow in Public Health, DECIPHer

Siarad Cymraeg
Email:
segrottj@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 0216

Yn y lle cyntaf, dylai ymgeiswyr wneud ymholiadau cychwynnol drwy'r Ysgol / goruchwylydd academaidd a enwir ar gyfer pob prosiect KESS2 a ariennir. Dylai pob ymgeisydd wneud cais i ddechrau ar gyfer Doethur Athroniaeth mewn Meddygaeth, gan nodi'r Ysgoloriaeth KESS2 y maent eisiau cael ei hystyried ar ei chyfer.

Os penderfynir bod ymgeiswyr yn addas ar gyfer y prosiect, byddant yn cael gwahoddiad i lenwi 'Ffurflen Cyfranogwr KESS2' sy'n asesu a ydynt yn gymwys i gael arian. At hynny, rhaid bod ymgeiswyr yn gallu cyflwyno tystiolaeth ddogfennol ategol o'r ffaith eu bod yn gymwys. Mae amlinelliad o'r arweiniad hwn i'w gael yn y Ffurflen Cyfranogwr KESS2, y gellir ei lawrlwytho fel uchod. Anfonir y ffurflen hon at ymgeiswyr addas i'w llenwi yn dilyn proses ddethol yr Ysgol. Mae rhagor o wybodaeth i'w chael gan y tîm KESS2 yn kess@cardiff.ac.uk.

Rydym yn cadw'r hawl i gau cyfnodau ymgeisio’n gynnar, os bydd digon o geisiadau'n cael eu derbyn.

Cyswllt

Mike Robling

Yr Athro Mike Robling

Director of Population Health Trials

Email:
roblingmr@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2068 7177
Dr Jeremy Segrott

Dr Jeremy Segrott

Research Fellow in Public Health, DECIPHer

Siarad Cymraeg
Email:
segrottj@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 0216

Cyfle ariannu wedi'i ddarparu gan:

Rhaglenni ymchwil cymwys