Ewch i’r prif gynnwys

PhD KESS2 Dwyrain mewn Cemeg: Datblygu dull rheoli gwyfynod afalau a phlâu perthnasol heb blaleiddiaid, drwy ddefnyddio fferomonau rhyw gwyfynod synthetig ar gyfer diwydiant cynhyrchu bwyd ffres yn ne Cymru

Ffeithiau allweddol

Dyddiad cau cyflwyno cais 30 Tachwedd 2019
Dyddiad dechrau 1 Hydref 2019, 1 Ionawr 2020
Hyd 3 blynedd
Corff ariannu KESS
Lefel astudio Ymchwil ôl-raddedig
Math o ddyfarniad Ysgoloriaeth PhD
Nifer o ysgoloriaethau ymchwil 1

Bydd y prosiect PhD hwn yn yr Ysgol Cemeg, ar y cyd â’r partner masnachol Lisk a Jones Consultants Ltd. yn ymchwilio i ddatblygiad dull rheoli plâu â fferomonau rhyw perfformiad uchel rhag ffrwythau a llysiau ffres yn rhanbarth de Cymru.

Bydd hyn yn cymryd lle plaleiddiaid, a thrwy ddefnyddio cemeg arloesol i gynhyrchu’r fferomonau, yn datblygu eu defnydd ar ffermydd gyda’r partner. Byddwch yn magu profiad ardderchog o reoli plâu mewn modd cynaliadwy ac sydd o les i’r amgylchedd ar gyfer cnydau bwyd pwysig.

Cefndir

Y gwyfyn afalau, yw’r pryfyn a’r pla mwyaf dinistriol i afalau, gaiff ei dargedu gyntaf â’r fferomon Codlemone. Bydd hwn yn cael ei syntheseiddio drwy lwybr newydd a ddyluniwyd i gyflwyno’r purdeb uchel posibl sydd ei angen am y perfformiad gorau o ran denu gwyfynod. Yn y lle cyntaf, defnyddir y fferomon i fonitro poblogaethau’r pryfed, ond bydd datblygiad canlynol gyda’r partner yn arwain at reolaeth uniongyrchol o’r pla mewn perllannau masnachol drwy amharu ar eu paru. Yn y pendraw, bydd y dechnoleg hon yn cael ei defnyddio ar gyfer plâu eraill ar gnydau.

Bydd y prosiect yn cynnwys syntheseiddio cemegol, technegau dadansoddi blaengar i nodweddu fferomonau a fformiwleiddio newydd ar gyfer eu sefydlogrwydd a’u gollwng yn araf mewn perllannau. Bydd y gwaith yn parhau o’r labordy i’r maes gydag ymgysylltiad agos â’r partner a’r diwydiant bwyd ffres.

Nodau a dulliau

Mae syntheseiddio fferomon rhyw’r gwyfyn afalau, Cydia pomonella, Codlemone, (E,E)-8,10-dodecdienol, drwy gylcheiddio Diels-Alder, yn rhoi isomer pur a chynaliadwy ar gyfer arbrofi yn y maes ac uwchraddio cynhyrchiant wedyn. Bydd cromatograffaeth a sbectrosgopeg flaengar ym mhroses buro gromatograffig ymhellach yn uchafu atyniad y gwrywod a phenodolrwydd y fferomon i’r pla. Mae’r fformiwleiddio’n ymgorffori’r fferomon ym mholymerau naturiol bioddiraddadwy ynghyd ag amddiffynyddion rhag uwch-fioled i reoli plâu drwy gydol y tymor. Bydd y ffaith fod partneriaid a’r farchnad ehangach yn cymryd rhan yn sicrhau bod y cynnyrch terfynol yn cyd-fynd â defnydd cynaliadwy ar ffermydd rhanbarth de Cymru.

Bydd y prosiect yn cynnwys:

 • syntheseiddio Codlemone yn safonol - profi mewn fformiwleiddiad safonol
 • syntheseiddio drwy lwybr newydd ar gyfer purdeb isomerig - profi
 • puro cromatograffig - profi mewn cymhariaeth â gwyfynod benywaidd wedi’u clymu
 • pennu dull cynhyrchu fferomonau a chytuno ar y purdeb (blwyddyn 1)
 • datblygu fformiwleiddiadau blaengar - profi i fonitro plâu
 • pennu’r llithiwr gorau ar gyfer monitro, a chytuno arno (blwyddyn 2)
 • fformiwleiddiadau blaengar ar gyfer rheoli plâu’n uniongyrchol - profi fformiwleiddiadau dan reolaeth uniongyrchol
 • pennu’r fformiwleiddiad gorau ar gyfer rheolaeth uniongyrchol a chytuno arno â’r partneriaid a’r diwydiant ehangach
 • cwrdd â rhanddeiliaid, cynllunio cyfleoedd i fasnacheiddio yn y rhanbarth yn y dyfodol (blwyddyn 3).

Goruchwylwyr

Cyswllt

Swyddfa Ymchwil Ôl-raddedig - Cemeg

Manylion ariannu

Cefnogaeth Ffioedd Dysgu Ffioedd dysgu llawn y DU/UE
Tâl Cynhaliaeth Cyflog doethurol sy’n cyfateb i Leiafswm Cenedlaethol Cyngor Ymchwil y DU

Meini prawf cymhwysedd

Preswylio Mae amodau cymhwysedd Cyngor Ymchwil y DU yn gymwys
Meini prawf academaidd

Bydd disgwyl i ymgeiswyr ar gyfer graddau PhD ymchwil gael un neu ddwy o’r canlynol:

 • gradd gyntaf, fel arfer o leiaf dosbarth 2:1 neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol
 • cymhwyster gradd meistr perthnasol neu gymhwyster cyfatebol.

Rhaid i ymgeiswyr:

 • fod â chyfeiriad cartref neu waith yn rhanbarth dwyrain Cymru ar adeg eich cais am arian KESS2 a chofrestru ar gyfer y cwrs astudio
 • bod â hawl i fyw a gweithio yn y DU am gyfnod y gefnogaeth KESS2, a’r hawl i ymgymryd â gwaith â thâl yn rhanbarth dwyrain Cymru ar ôl cwblhau’r ysgoloriaeth
 • meddu ar statws myfyriwr ‘cartref’ neu’r ‘UE’
 • bodloni’r meini prawf derbyn priodol.

Mae’n amod cymhwysedd ar gyfer cyllid KESS2 nad ydych wedi gwneud cais ar gyfer benthyciad at Ddoethuriaeth neu radd Meistr Ymchwil, nac yn bwriadu gwneud cais o’r fath. Darllenwch gymal (3) (m) Rheoliadau Addysg (Benthyciadau at Radd Ddoethurol Ôl-raddedig) (Cymru) 2018 i gael rhagor o wybodaeth.

Mae saith awdurdod lleol yn ffurfio rhanbarth dwyrain Cymru: Caerdydd, Sir y Fflint, Sir Fynwy, Casnewydd, Powys, Bro Morgannwg a Wrecsam.

Cyswllt

Swyddfa Ymchwil Ôl-raddedig - Cemeg

Yn y lle cyntaf, dylech wneud ymholiadau cychwynnol drwy’r Ysgol / goruchwylydd academaidd a enwir ar gyfer pob prosiect KESS2 a ariennir. Dylai pob ymgeisydd wneud cais i ddechrau ar gyfer Doethur Athroniaeth mewn Cemeg, gan nodi’r Ysgoloriaeth KESS2 y maent eisiau cael ei hystyried ar ei chyfer.

Os penderfynir eich bod yn addas ar gyfer y prosiect, cewch wahoddiad i lenwi ffurflen cyfranogwr KESS2 sy’n asesu a ydynt yn gymwys i gael arian. At hynny, rhaid i chi allu cyflwyno tystiolaeth ddogfennol ategol o gymhwystra. Mae amlinelliad o’r arweiniad hwn i’w gael yn y ffurflen cyfranogwyr KESS2. Anfonir y ffurflen hon at ymgeiswyr addas i’w llenwi yn dilyn proses ddethol yr Ysgol. Mae rhagor o wybodaeth i’w chael gan y tîm KESS2 ar KESS@caerdydd.ac.uk.

Rydym yn cadw'r hawl i gau cyfnodau ymgeisio’n gynnar, os bydd digon o geisiadau'n cael eu derbyn.

Cyswllt

Swyddfa Ymchwil Ôl-raddedig - Cemeg


Cyfle ariannu wedi'i ddarparu gan:

Rhaglenni ymchwil cymwys