Ewch i’r prif gynnwys

ESRC Wales DTP PhD studentships in Social Sciences

Mae'r cyfle ariannu hwn wedi dod i ben.

Ffeithiau allweddol

Dyddiad cau cyflwyno cais 1 Chwefror 2019
Dyddiad dechrau 1 Hydref 2019
Hyd 3-4 blynedd amser llawn neu 5-7 mlynedd yn rhan-amser
Corff ariannu ESRC
Lefel astudio Ymchwil ôl-raddedig
Math o ddyfarniad Ysgoloriaeth PhD

Mae Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd, gyda chefnogaeth Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol ESRC Cymru (DTP Cymru), yn gwahodd ceisiadau ar gyfer astudiaeth PhD a ariennir gyda’r posibilrwydd o gael Ysgoloriaeth DTP ESRC a ariennir yn llawn. Bydd yn dechrau fis Hydref 2019.

Rydym yn disgwyl dyfarnu ysgoloriaethau doethurol yn y meysydd hyn:

 • Troseddeg
 • Economi Digidol a Chymdeithas
 • Addysg
 • Gwyddoniaeth ac Astudiaethau Technoleg
 • Polisïau Cymdeithasol
 • Gwaith Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol
 • Cymdeithaseg

Mae’r dyfarniadau ar gael ar sail 1+3 neu 3+. Mae ysgoloriaeth 1+3 yn cynnig cyllid am bedair blynedd (neu’n cyfateb i hynny’n rhan amser), gan gwblhau gradd Meistr hyfforddiant ymchwil yn y flwyddyn gyntaf, ac yna 3 blynedd o gyllid ymchwil ar gyfer PhD. Mae ysgoloriaeth +3 yn cynnig cyllid am dair blynedd yn ystod astudiaeth ymchwil y PhD yn unig (neu’n cyfateb i hynny’n rhan amser).

Goruchwylwyr

Mae’r ysgoloriaethau hyn yn wobrau ‘agored’ ac mae'r Ysgol yn croesawu cynigion ar draws amrywiaeth eang o lwybrau. Dylai ymgeiswyr ystyried mynd at ddarpar oruchwyliwr cyn cyflwyno eu cais er mwyn cadarnhau bod cynhwysedd goruchwyliol priodol yn y Brifysgol ac er mwyn trafod eu cais drafft. Ceir gwybodaeth am ddiddordebau ymchwil ein staff ar wefan yr Ysgol. Efallai bydd y cynullydd ar gyfer pob un o’r llwybrau gwobr yn gallu rhoi cyngor i chi. Dyma nhw:

Cyswllt

Ymchwil ôl-raddedig

Manylion ariannu

Cefnogaeth Ffioedd Dysgu Ffioedd dysgu llawn y DU/UE
Tâl Cynhaliaeth Cyflog doethurol sy’n cyfateb i Leiafswm Cenedlaethol Cyngor Ymchwil y DU
Arian ychwanegol sydd ar gael Grant Cefnogaeth ar gyfer Hyfforddiant Ymchwil (RTSG), er gallai elfen o’r gronfa hon gael ei ‘chyfuno’ a gofyn am geisiadau ar wahân o 2019 ymlaen. Mae cyfleoedd a buddion eraill ar gael i ddeiliaid ysgoloriaeth, gan gynnwys lwfans gwaith maes tramor (os yw’n berthnasol), cyfleoedd am interniaeth ac ymweliadau â sefydliadau tramor a grantiau bychain eraill.

Meini prawf cymhwysedd

Preswylio Mae amodau cymhwysedd Cyngor Ymchwil y DU yn gymwys
Meini prawf academaidd

Mae ysgoloriaethau ESRC yn hynod gystadleuol, a dylai fod gan ymgeiswyr gefndir academaidd rhagorol yn y gwyddorau cymdeithasol, gan feddu ar radd dosbarth cyntaf neu radd gref yn adran uchaf yr ail ddosbarth. Ystyrir ymgeiswyr sy’n meddu ar radd Meistr hyfforddiant ymchwil (neu gefndir cyfatebol ym maes hyfforddiant ymchwil) am ddyfarniad +3.

Mae dyfarniadau llawn (ffioedd yn ogystal â chyflog cynhaliaeth) ar gael i Ddinasyddion y DU a myfyrwyr y UE a all fodloni gofynion preswylio’r DU. Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi gael o leiaf 7.0 mewn IELTS (neu gymhwyster cyfwerth cymeradwy) erbyn dechrau’r rhaglen.

Mae’n rhaid i bob astudiaeth a gynhelir yn rhan o ddyfarniad ESRC gael ei chynnal yn y DU, heblaw am waith maes tramor sy'n rhan annatod o'r astudiaeth, cynadleddau neu hyfforddiant. Mae’n rhaid bod myfyrwyr yn byw ger Prifysgol Caerdydd ac mewn cysylltiad uniongyrchol â’r goruchwylwyr.

Cyswllt

Ymchwil ôl-raddedig

Mae ystyriaeth yn awtomatig wrth wneud cais am gael eich derbyn ar gyfer y PhD yn y Gwyddorau Cymdeithasol gyda dyddiad dechrau ym mis Hydref 2019.

Ffurflen gais wedi'i chwblhau am PhD (Gwyddorau Cymdeithasol) (dechrau mis Hydref): i’w chyflwyno i’r Gofrestrfa Academaidd drwy’r Gwasanaeth Derbyn Ar-lein erbyn y dyddiad cau ddydd Gwener 1 Chwefror 2019 erbyn hanner dydd. SYLWER: Rhaid cyflwyno cais cyflawn, ynghyd â'r dogfennau ategol, cyn 1 Chwefror 2019 fan hwyraf ac ni fydd cyfle i gyflwyno dogfennau ychwanegol ar ôl y dyddiad cau hwn. Ni fyddwn yn ystyried ceisiadau anghyflawn.

Rhaid i’r cais gynnwys y dogfennau canlynol:

1. Llythyr eglurhaol: [i’w lanlwytho i adran y datganiad personol]. Anfonwch y llythyr at Dr Teresa de Villiers, Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-raddedig, ac amlinellu eich rhesymau am gyflwyno cais i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol. Dylech fanylu ar eich dealltwriaeth a’ch disgwyliadau o astudio doethurol yn ogystal â’ch diddordebau academaidd yn gyffredinol. Dylech ganolbwyntio ar y rheiny sy’n ymwneud â’ch ymchwil arfaethedig. Ni ddylai’r llythyr esboniadol fod yn fwy na dwy dudalen. Nodwch pa lwybr y byddwch yn cyflwyno cais amdano, yn ogystal ag a ydych yn bwriadu cyflwyno cais ar sail ‘+3’ neu ‘1+3’.

2. Cymwysterau Academaidd/Proffesiynol a Chymhwysedd Iaith Saesneg (lle bo'n briodol - prawf o IELTS lefel 7.0 o leiaf).

3. Geirdaon: Mae angen dau eirda academaidd ar gyfer pob cais. Rhaid i ymgeiswyr fynd at ganolwyr eu hunain a chynnwys y geirdaon ynghyd â’u cais.

4. Curriculum Vitae: [i’w lanlwytho i’r adran Profiad Proffesiynol] Ni ddylai hyn fod yn hwy na dwy dudalen.

5. Cynnig Ymchwil: [Noder y blwch testun a rhoi “Gweler yr atodiad” gan na ddylid gadael hwn yn wag]. Ni ddylai’r cynnig fod yn fwy na chyfanswm o 1,000 o eiriau, heb gynnwys cyfeiriadau llyfryddiaethol. Awgrymwn eich bod yn defnyddio’r pum pennawd canlynol yn eich cynnig ymchwil:

 • Teitl, amcanion a phwrpas yr ymchwil;
 • Trosolwg byr o'r llenyddiaeth academaidd sy’n berthnasol i’ch maes;
 • Dyluniad/dulliau arfaethedig;
 • Cyfraniadau academaidd gan eich ymchwil;
 • Cyfeiriadau llyfryddiaethol.

Yn yr adran gyllid, dewiswch 'Byddaf yn cyflwyno cais am ysgoloriaeth / grant' a nodwch eich bod chi’n gwneud cais am arian a hysbysebir gan Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol ESRC Cymru.

Dydd Gwener 1 Chwefror 2018 am ganol dydd yw’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau. Bydd ymgeiswyr sy’n cyrraedd y rhestr fer yn cael gwahoddiad i gyfweliad. Disgwylir eu cynnal rhwng dydd Gwener 22 Chwefror a dydd Gwener 1 Mawrth 2019. Ar ôl y cyfweliad, caiff rhestr fer derfynol o ymgeiswyr ei chyflwyno i Banel a elwir ynghyd gan Grŵp Rheoli DTP ESRC Cymru i wneud penderfyniad terfynol ar bwy y dylid dyfarnu ysgoloriaethau iddynt. Yn y rhan fwyaf o achosion gall ymgeiswyr llwyddiannus ddisgwyl ymateb erbyn canol mis Ebrill 2019.

Rydym yn cadw'r hawl i gau'r cyfnod cyflwyno cais yn gynnar, os byddwn yn cael digon o geisiadau.

Rydym yn cadw'r hawl i gau cyfnodau ymgeisio’n gynnar, os bydd digon o geisiadau'n cael eu derbyn.

Cyswllt

Ymchwil ôl-raddedig


Cyfle ariannu wedi'i ddarparu gan:

Ymunwch â ni ar Ddydd Gwener 5 Gorffennaf i gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu ôl-raddedig ar gyfer mis Medi 2019.

Rhaglenni ymchwil cymwys