Ewch i’r prif gynnwys

DTP ESRC Cymru mewn Seicoleg: Adegau o newid fel cyfleoedd i ddylanwadu ar ffyrdd cynaliadwy o fyw

Mae'r cyfle ariannu hwn wedi dod i ben.

Ffeithiau allweddol

Dyddiad cau cyflwyno cais 10 Ebrill 2019
Dyddiad dechrau 1 Hydref 2019
Hyd 3 blynedd
Corff ariannu ESRC
Lefel astudio Ymchwil ôl-raddedig
Math o ddyfarniad Ysgoloriaeth PhD
Nifer o ysgoloriaethau ymchwil One

Mae adroddiadau gwyddonol diweddar yn pwysleisio'r angen dybryd am newid ffyrdd o fyw, a chymdeithas yn fwy eang, er mwyn gostwng allyriadau ac addasu i effeithiau newid yn yr hinsawdd.

Fodd bynnag, mae newid ymddygiad a sefydliadau yn anodd, yn enwedig gan fod nifer o weithgareddau o ddydd i ddydd sy'n cyfrannu at newid yn yr hinsawdd (e.e. gyrru, bwyta cig, gwresogi ein cartrefi) yn bethau rheolaidd sydd wedi'u mewnosod i arferion na chânt eu cwestiynu, fel arfer, ac sy'n gyndyn i newid.

Cefndir

Mae 'adegau o newid' yn adegau lle ceir tarfu byrdymor ar arferion, a all fod yn drobwyntiau ym mywyd rhywun neu'n groesffordd dyngedfennol ar lwybr sefydliad. Gall adegau o newid fagu sawl ffurf:

  • newidiadau i gwrs bywyd (e.e. beichiogrwydd neu ymddeoliad)
  • addasiadau technolegol (e.e. rhannu car neu bympiau gwres)
  • profiad o ddigwyddiadau sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd (e.e. cyfnod o dywydd poeth iawn neu lifogydd)
  • tarfu gwleidyddol, neu darfu ar isadeiledd ar raddfa eang (e.e. Brexit, cyfnodau economaidd anodd).

Mae gan adegau o newid o'r mathau hynny'r potensial i fod yn sylweddol, am eu bod yn gallu effeithio ar rythm bywyd o ddydd i ddydd, a tharfu ar arferion ymddygiadol a sefydliadol.

Nodau a dulliau’r prosiect

Bydd y prosiect hwn yn integreiddio dealltwriaethau cymdeithasegol, sosio-dechnegol a seicolegol ynghylch adegau o newid, ac yn cymhwyso'r ddealltwriaeth ryngddisgyblaethol hon ar gyfer gweithrediadau pob dydd unigolion, sy'n cael effaith arbennig ar newid yn yr hinsawdd (diet, symudedd, gwresogi a threulio deunyddiau). Bydd y prosiect hwn yn cyfuno mewnwelediadau o ddata eilaidd (e.e. arolwg 'Deall Cymdeithas' – Understanding Society – y DU) â data cynradd wedi'i gasglu drwy gyfweliadau, grwpiau ffocws ac arolygol croes-ddiwylliannol, er mwyn archwilio effaith agweddau ac ymddygiadau gwahanol fathau o darfu (cwrs bywyd, technolegol, amgylcheddol, sosio-wleidyddol) mewn perthynas â newid yn yr hinsawdd, a'u goblygiadau o ran llwybrau allyriadau a gwydnwch o ran effeithiau hinsoddol.

At ei gilydd, bydd y prosiect yn rhoi cyfrif cyfoethog ac amlddisgyblaethol o ran y modd y mae unigolion yn addasu i, ac yn ymdopi ag, adegau o newid, a'r modd y gall y rheini gynnig cyfleoedd ar gyfer ymyrryd i hyrwyddo ffyrdd o fyw mwy cynaliadwy.

Byddwch yn meddu ar sgiliau mewn dulliau meintiol, ac yn ddelfrydol, ychydig o brofiad o, neu ddiddordeb mewn, cynnal gwaith ymchwil dulliau cymysg, ym maes seicoleg neu faes perthnasol yn y gwyddorau cymdeithasol. At hynny, byddai profiad o waith ymchwil a diddordeb mewn newid ymddygiad mewn perthynas â newid yn yr hinsawdd a/neu darfu/adegau o newid yn fantais.

Mae'r ysgoloriaeth hon yn cynnig cyfle cyffrous a heriol i'r rheiny sydd â diddordeb mewn datblygu eu sgiliau a'u profiad ymhellach o ran dylunio a chynnal gwaith ymchwil sy'n cael effaith cymdeithasol, o fewn cymuned academaidd fywiog a rhyngddisgyblaethol mewn prifysgol sydd ymhlith y pum uchaf o ran ymchwil.

Goruchwylwyr

Cyswllt

Clair Southard

Administrative contact

Manylion ariannu

Cefnogaeth Ffioedd Dysgu Ffioedd dysgu llawn y DU/UE
Tâl Cynhaliaeth Cyflog doethurol sy’n cyfateb i Leiafswm Cenedlaethol Cyngor Ymchwil y DU
Arian ychwanegol sydd ar gael Yn ogystal â ffioedd dysgu a grant cynhaliaeth, mae holl fyfyrwyr yr Ysgol Seicoleg yn cael arian cynadledda a chymryd rhan (tua £2,250 am hyd yr ysgoloriaeth). Maent hefyd yn cael cyfrifiadur, lle ar gyfer swyddfa a mynediad at gyrsiau a gynigir gan Academi Ddoethurol y Brifysgol, a dod yn aelodau o Academi Ddoethurol y Brifysgol.

Meini prawf cymhwysedd

Preswylio Mae amodau cymhwysedd Cyngor Ymchwil y DU yn gymwys
Meini prawf academaidd

Gan mai un ysgoloriaeth yn unig sydd ar gael, ac oherwydd ein bod yn cael ceisiadau o safon uchel iawn fel arfer, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus radd gyntaf dda iawn yn ôl pob tebyg (BSc gydag Anrhydedd Dosbarth Cyntaf neu Ail Ddosbarth Uwch) a/neu’n nodedig oherwydd ei brofiad ymchwil perthnasol.

Mae dyfarniadau llawn (ffioedd a thaliad cynhaliaeth) ar gael i Ddinasyddion y DU a myfyrwyr yr UE sy’n gallu bodloni gofynion preswylio’r DU. I fod yn gymwys ar gyfer y dyfarniad llawn, rhaid i ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd fod wedi treulio o leiaf 3 blynedd yn y Deyrnas Unedig cyn dechrau’r cwrs y maent yn ceisio arian ar ei gyfer, gan gynnwys at ddibenion addysg amser llawn.

Cyswllt

Clair Southard

Administrative contact

Byddwch yn cael eich ystyried yn awtomatig pan fyddwch yn gwneud cais ar gyfer y Doethur Athroniaeth mewn Seicoleg.

Yn yr adran 'Cynnig ymchwil ac Ariannu' yn eich cais, nodwch deitl a goruchwylwyr y prosiect a chopïo disgrifiad y prosiect yn y blwch testun a ddarperir.

Dewiswch 'Na, nid wyf yn ariannu fy ymchwil fy hun' pan ofynnir a ydych yn hunan-ariannu eich ymchwil.

Yn yr adran ariannu, dewiswch "Byddaf yn gwneud cais am ysgoloriaeth / grant" a nodwch eich bod chi’n gwneud cais am DTP ESRC Cymru mewn Seicoleg: Rôl diwylliant, ymarfer a dewisiadau ymchwil wrth fynd ar drywydd cynaliadwyedd a lliniaru newid yn yr hinsawdd.

At hynny, dylech gynnwys eich CV a datganiad personol i ategu eich cais.

Rydym yn cadw'r hawl i gau cyfnodau ymgeisio’n gynnar, os bydd digon o geisiadau'n cael eu derbyn.

Cyswllt

Clair Southard

Administrative contact


Cyfle ariannu wedi'i ddarparu gan:

Rhaglenni ymchwil cymwys