Ewch i’r prif gynnwys

Ysgoloriaethau PhD Cydweithredol DTP ESRC Cymru yn y Gwyddorau Cymdeithasol

Mae'r cyfle ariannu hwn wedi dod i ben.

Ffeithiau allweddol

Dyddiad cau cyflwyno cais 15 Gorffennaf 2019
Dyddiad dechrau Hydref 2019
Hyd 3-4 blynedd amser llawn neu 5-6 mlynedd yn rhan-amser
Corff ariannu ESRC
Lefel astudio Ymchwil ôl-raddedig
Math o ddyfarniad Ysgoloriaeth PhD
Nifer o ysgoloriaethau ymchwil One

Mae Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol gyda chefnogaeth Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru (DTP Cymru), yn gwahodd ceisiadau ar gyfer astudiaeth PhD wedi ei hariannu.

Mae’r ysgoloriaethau penodol hyn, sef ‘ysgoloriaethau cydweithredol’ yn cynnwys cysylltu â sefydliad anacademaidd, yn aml ar nifer o gamau allweddol yn ystod y rhaglen ymchwil. Byddant yn dechrau ym mis Hydref 2019.

Gwahoddir ceisiadau gan ymgeiswyr eithriadol â gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu radd gref yn adran uchaf yr ail ddosbarth, neu radd Meistr briodol. Mae’r Brifysgol a DTP ESRC Cymru yn gwerthfawrogi amrywiaeth a chydraddoldeb ar bob lefel ac yn annog ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned.

Rydym yn croesawu ceisiadau i astudio’n amser llawn neu’n rhan amser, ac mae ysgoloriaethau ar gael fel naill ai ‘1+3’ (h.y. un flwyddyn gyfan o radd Meistr hyfforddiant ymchwil ac yna astudiaeth ddoethurol amser llawn neu gymhwyster cyfatebol rhan amser) neu ‘+3’ (h.y. tair blynedd o astudiaeth ddoethurol amser llawn neu gymhwyster cyfatebol rhan amser) yn dibynnu ar anghenion yr ymgeisydd.

Llwybr DTP: Polisïau Cymdeithasol

*Sylwer bod y prosiectau hyn ar gael dan oruchwyliaeth drwy gyfrwng y Saesneg yn unig, felly nid yw’r tudalennau gwybodaeth ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd.

Cyswllt

Swyddfa Astudiaethau Graddedig

Manylion ariannu

Cefnogaeth Ffioedd Dysgu Ffioedd dysgu llawn y DU/UE
Tâl Cynhaliaeth Cyflog doethurol sy’n cyfateb i Leiafswm Cenedlaethol Cyngor Ymchwil y DU
Arian ychwanegol sydd ar gael Mae'n cynnwys mynediad at grant cynnal hyfforddiant ymchwil ychwanegol (RTSG), er y gellir ' cyfuno' elfen o'r gronfa hon a gofyn am geisiadau ar wahân o 2019 ymlaen. Mae cyfleoedd a buddion eraill ar gael i ddeiliaid ysgoloriaeth, gan gynnwys lwfans gwaith maes tramor (os yw’n berthnasol), cyfleoedd am interniaeth ac ymweliadau â sefydliadau tramor a grantiau bychain eraill.

Meini prawf cymhwysedd

Preswylio Mae amodau cymhwysedd Cyngor Ymchwil y DU yn gymwys
Meini prawf academaidd

Mae ysgoloriaethau ESRC yn hynod gystadleuol, a dylai ymgeiswyr fod â chefndir academaidd rhagorol yn y gwyddorau cymdeithasol ac â gradd dosbarth 1af neu farc da yn adran uchaf yr ail ddosbarth. Bydd ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n meddu ar radd Meistr hyfforddiant ymchwil berthnasol (neu gefndir cyfatebol ym maes hyfforddiant ymchwil) yn cael eu hystyried am ddyfarniad +3. Mae dyfarniadau llawn (ffioedd yn ogystal â chyflog cynhaliaeth) ar gael i Ddinasyddion y DU a myfyrwyr y UE a all fodloni gofynion preswylio’r DU.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi gael o leiaf 7.0 mewn IELTS (neu gymhwyster cyfwerth cymeradwy) erbyn dechrau’r rhaglen.

Mae’n rhaid i bob astudiaeth a gynhelir yn rhan o ddyfarniad ESRC gael ei chynnal yn y DU, heblaw am waith maes tramor sy'n rhan annatod o'r astudiaeth, cynadleddau neu hyfforddiant. Mae’n rhaid bod myfyrwyr yn byw ger Prifysgol Caerdydd ac mewn cysylltiad uniongyrchol â’r goruchwylwyr.

Cyswllt

Swyddfa Astudiaethau Graddedig

Mae’r ysgoloriaethau hyn yn ddyfarniadau ‘cydweithredol’. Dylai ymgeiswyr ystyried yn ofalus deitl gweithiol a disgrifiad y prosiect, a gallent fod am gysylltu â’r aelod o staff a enwir yn y Cynnig Prosiect i gael sgwrs cyn gwneud cais.

Ffurflen gais wedi'i chwblhau am PhD yn y Gwyddorau Cymdeithasol (dechrau mis Hydref): i’w chyflwyno i’r Gofrestrfa Academaidd erbyn y dyddiad cau ddydd Llun 15 Gorffennaf 2019 erbyn hanner dydd.

Sylwer: Rhaid cyflwyno cais cyflawn, ynghyd â'r dogfennau ategol, cyn 15 Gorffennaf 2019 fan hwyraf ac ni fydd cyfle i gyflwyno dogfennau ychwanegol ar ôl y dyddiad cau hwn. Ni fyddwn yn ystyried ceisiadau anghyflawn.

Rhaid i’r cais gynnwys y dogfennau canlynol:

 • Llythyr eglurhaol: [i'w lanlwytho i'r adran Datganiad Personol] Anfonwch  at Dr Teresa de Villiers, Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-raddedig. Rhaid i’r llythyr eglurhaol enwi’r ysgoloriaeth gydweithredol y gwneir cais amdani. Rhaid iddo nodi eich rhesymau a'ch cymhelliant i wneud cais i astudio yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd; eich dealltwriaeth a’ch disgwyliadau o astudiaeth ddoethurol; a’ch diddordebau academaidd yn gyffredinol, yn enwedig sut maent yn berthnasol i’r disgrifiad o’r prosiect. Ni ddylai'r llythyr eglurhaol fod yn fwy na dwy dudalen. Nodwch hefyd p’un a ydych yn gwneud cais ar sail +3 neu 1+3.
 • Cymwysterau Academaidd/Proffesiynol a Chymhwysedd Iaith Saesneg (lle bo'n briodol - prawf o IELTS lefel 7.0 o leiaf).
 • Geirdaon: Mae angen dau eirda academaidd ar gyfer pob cais. Rhaid i ymgeiswyr fynd at ganolwyr eu hunain a chynnwys y geirdaon ynghyd â’u cais.
 • Curriculum Vitae: [i’w lanlwytho i’r adran Profiad Proffesiynol] Ni ddylai hyn fod yn hwy na dwy dudalen.
 • Cynnig Ymchwil: [Noder y blwch testun a rhoi “Gweler yr atodiad” gan na ddylid gadael hwn yn wag]. O ran ysgoloriaethau cydweithredol, dylai’r cynnig ymhelaethu ar y disgrifiad amlinellol a gyflwynwyd. Ni ddylai’r cynnig fod yn fwy na chyfanswm o 1000 o eiriau, heb gynnwys cyfeiriadau llyfryddiaethol. Awgrymwn eich bod yn defnyddio’r pum pennawd canlynol yn eich cynnig ymchwil:
  • Eich myfyrdodau ar y teitl, nodau a diben yr ymchwil
  • Trosolwg o lenyddiaeth ymchwil allweddol sy’n berthnasol i’r astudiaeth
  • Eich cynigion ar ddatblygu dyluniad a dulliau’r astudiaeth
  • Disgrifiad o ganlyniadau posibl y prosiect o ran dealltwriaeth, gwybodaeth, polisi ac arfer (fel y bo’n briodol i’r pwnc)
  • Cyfeiriadau llyfryddiaethol

Yn yr adran gyllid, dewiswch 'Byddaf yn cyflwyno cais am ysgoloriaeth / grant' a nodwch eich bod chi’n gwneud cais am arian a hysbysebir gan Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol ESRC Cymru.

Ddydd Llun 15 Gorffennaf 2019 am ganol dydd yw’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau. Bydd ymgeiswyr sy’n cyrraedd y rhestr fer yn cael gwahoddiad i gyfweliad. Disgwylir iddo ddigwydd dydd Gwener 26 Gorffennaf. Ar ôl y cyfweliad, caiff rhestr fer derfynol o ymgeiswyr ei chyflwyno i Banel a elwir ynghyd gan Grŵp Rheoli DTP ESRC Cymru i wneud penderfyniad terfynol ar bwy y dylid dyfarnu ysgoloriaethau iddynt.

Rydym yn cadw'r hawl i gau cyfnodau ymgeisio’n gynnar, os bydd digon o geisiadau'n cael eu derbyn.

Cyswllt

Swyddfa Astudiaethau Graddedig


Cyfle ariannu wedi'i ddarparu gan:

Rhaglenni ymchwil cymwys