Ewch i’r prif gynnwys

Ysgoloriaethau PhD Cydweithredol DTP ESRC Cymru mewn Rheoli a Busnes

Mae'r cyfle ariannu hwn wedi dod i ben.

Ffeithiau allweddol

Dyddiad cau cyflwyno cais 17 Mai 2019
Dyddiad dechrau Hydref 2019
Hyd 4 blynedd (1+3) neu 3 blynedd (+3) amser llawn neu gyfnod cyfatebol yn rhan-amser
Corff ariannu ESRC
Lefel astudio Ymchwil ôl-raddedig
Math o ddyfarniad Ysgoloriaeth PhD

Mae Ysgol Busnes Caerdydd, gyda chefnogaeth Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru ESRC (DTP Cymru), yn gwahodd ceisiadau ar gyfer astudiaeth PhD wedi ei hariannu.

Mae’r ysgoloriaethau penodol hyn, sef ‘ysgoloriaethau cydweithredol’ yn cynnwys cysylltu â sefydliad anacademaidd, yn aml ar nifer o gamau allweddol yn ystod y rhaglen ymchwil. Byddant yn dechrau ym mis Hydref 2019. Mae’r ysgoloriaethau cydweithredol canlynol ar gael:

Sylwer bod y prosiectau hyn ar gael dan oruchwyliaeth drwy gyfrwng y Saesneg yn unig, felly nid yw’r tudalennau gwybodaeth ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd.

Mae Ymchwil yn ganolog i weithgareddau Ysgol Busnes Caerdydd. Mae Ysgol Busnes Caerdydd yn 6ed yn y DU o ran ansawdd ei hymchwil yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, ac yn un o ddwy ysgol busnes yn unig yn y DU sydd ymhlith y deg uchaf ym mhob un o bum ymarfer asesu y Llywodraeth ers 1992. Cynhelir ymchwil o fewn grwpiau is-ddisgyblaeth yr Ysgol yn ogystal â drwy ganolfannau ymchwil arbenigol ac amlddisgyblaethol. Mae gan Ysgol Busnes Caerdydd gyfadran ryngwladol o ysgolheigion gorau’r byd ac mae'r enw da sydd ganddi am ei waith ymchwil wedi ei helpu i ennill ei phlwyf fel canolfan ysgoloriaeth ragorol i gydweithwyr o'r DU a thu hwnt.

Mae gan yr Ysgol raglen PhD cryf ac egniol, gyda 150 o fyfyrwyr PhD yn astudio yn yr Ysgol ar yr un adeg. Ariennir cyfradd sylweddol o'r myfyrwyr hyn gan ysgoloriaethau cyrff cyllido sy'n cynnwys ESRC, EPSRC a nifer o sefydliadau sector preifat.

Goruchwylwyr

Cyswllt

PhD Programme Office, Cardiff Business School

Administrative contact

Manylion ariannu

Cefnogaeth Ffioedd Dysgu Ffioedd dysgu llawn y DU/UE
Tâl Cynhaliaeth Cyflog doethurol sy’n cyfateb i Leiafswm Cenedlaethol Cyngor Ymchwil y DU
Arian ychwanegol sydd ar gael Mae Grant Cefnogi Hyfforddiant Ymchwil (RTSG) ychwanegol o hyd at £750 am dair blynedd i fyfyrwyr amser llawn. Mae cyfleoedd a buddion eraill ar gael i ddeiliaid ysgoloriaethau, gan gynnwys lwfans gwaith maes tramor (os yn berthnasol), cyfleoedd addysgu ac ymweliadau â sefydliadau dramor (os yn berthnasol).

Meini prawf cymhwysedd

Preswylio Mae amodau cymhwysedd Cyngor Ymchwil y DU yn gymwys
Meini prawf academaidd

Gwahoddir ceisiadau gan ymgeiswyr eithriadol sydd â gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu radd gref yn adran uchaf yr ail ddosbarth, neu radd Meistr briodol gyda marc cyfartalog o 65% o leiaf. Mae'r Brifysgol yn gwerthfawrogi amrywiaeth a chydraddoldeb ar bob lefel ac yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned.

Rydym yn croesawu ceisiadau i astudio’n amser llawn neu’n rhan amser, ac mae ysgoloriaethau ar gael fel naill ai ‘1+3’ (h.y. un flwyddyn gyfan o radd Meistr hyfforddiant ymchwil ac yna astudiaeth ddoethurol amser llawn neu gymhwyster cyfatebol rhan amser) neu ‘+3’ (h.y. tair blynedd o astudiaeth ddoethurol amser llawn neu gymhwyster cyfatebol rhan amser) yn dibynnu ar anghenion yr ymgeisydd.

Mae dyfarniadau llawn (ffioedd yn ogystal â chyflog cynhaliaeth) ar gael i Ddinasyddion y DU a myfyrwyr y UE sy’n gallu bodloni gofynion preswylio’r DU.  Mae dinasyddion yr UE sydd wedi bod yn preswylio yn y DU fel arfer trwy gydol y cyfnod o 3 blynedd yn union cyn dyddiad dechrau gwobr (gan gynnwys at ddibenion addysg amser llawn) yn gymwys am wobr gyflawn. Mae dinasyddion eraill o’r UE yn gymwys am wobr ffioedd yn unig.

Cyswllt

PhD Programme Office, Cardiff Business School

Administrative contact

Rydych yn gwneud cais am le ym Mhrifysgol Caerdydd a'r cyfle i fod yn rhan o gystadleuaeth agored DTP ESRC Cymru am ysgoloriaeth.

Anfonwch ffurflen gais wedi’i llenwi i fod yn rhan o astudiaeth ddoethurol ym Mhrifysgol Caerdydd drwy system Cais Ar-lein Caerdydd erbyn hanner dydd, 1 Chwefror 2019. Ni dderbynnir ceisiadau anghyflawn neu rai a ddaw i law ar ôl yr amser hwn.

Dylech ddewis Doethur Athroniaeth mewn Economeg, gyda dyddiad dechrau o Hydref 2019.  Yn adran "Cyllid" y Ffurflen Gwneud Cais Ar-lein, nodwch eich bod yn gwneud cais am Ysgoloriaeth PhD ESRC/DTP.

Rhaid i’ch cais gynnwys y dogfennau canlynol:

 1. Llythyr eglurhaol (hyd at ddwy dudalen): Cyfeiriwch at oruchwyliwr perthnasol y prosiect (gweler uchod). Rhaid i'r llythyr eglurhaol nodi eich rhesymau a’ch cymhelliant dros wneud cais i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd, a nodwch eich llwybr dewisol; eich dealltwriaeth a’ch disgwyliadau o astudiaeth ddoethurol; a’ch diddordebau academaidd yn gyffredinol, yn enwedig sut maent yn berthnasol i’r disgrifiad o’r prosiect. Ni ddylai'r llythyr eglurhaol fod dros ddwy dudalen o hyd, a gallwch ei lwytho i'r adran "Datganiad Personol" ar y Ffurflen Gais Ar-lein. Nodwch ba lwybr y byddwch yn gwneud cais ar ei gyfer, ac a ydych yn bwriadu gwneud cais ar sail +3 neu 1+3.
 2. Cymwysterau academaidd / proffesiynol: mae hyn yn cynnwys trawsgrifiad o farciau a thystysgrif gradd (os ydynt ar gael).
 3. Prawf o Gymhwysedd Iaith Saesneg, os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf: Gofynnwn am isafswm sgôr cyffredinol o 7.0 yn IELTS, gyda sgôr o 6.5 ar gyfer pob categori heblaw am y categori ysgrifennu, lle gofynnir am sgôr o 7.0.
 4. Geirdaon: Rhaid i bob ymgeisydd gyflwyno dau eirda academaidd i gefnogi’r cais. Rhaid i ymgeiswyr gysylltu â chanolwyr eu hunain i ofyn iddynt gyflwyno geirda. Gwnewch yn siŵr bod eich canolwyr dewisol yn ymwybodol o'r dyddiad cau ariannu a’u bod yn cyflwyno eu geirdaon erbyn y dyddiad hwn.
 5. Curriculum vitae: Ni ddylai fod dros ddwy dudalen o hyd.
 6. Cynnig ymchwil: O ran ysgoloriaethau cydweithredol, dylai’r cynnig ymhelaethu ar y disgrifiad amlinellol o'r prosiectau a gyflwynwyd. Ni ddylai’r cynnig fod yn fwy na chyfanswm o 1000 o eiriau, heb gynnwys cyfeiriadau llyfryddiaethol. Awgrymwn eich bod yn defnyddio’r pum pennawd canlynol yn eich cynnig ymchwil:
  1. Eich myfyrdodau ar y teitl, nodau a diben yr ymchwil.
  2. Eich cynigion ar ddatblygu dyluniad a dulliau’r astudiaeth.
  3. Disgrifiad o ganlyniadau posibl y prosiect o ran dealltwriaeth, gwybodaeth, polisi ac arfer (fel y bo’n briodol i’r pwnc).
  4. Cyfeiriadau llyfryddiaethol.

Bydd ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer yn cael eu gwahodd am gyfweliad. Ar ôl y cyfweliad, caiff rhestr fer derfynol o ymgeiswyr ei chyflwyno i Banel a elwir ynghyd gan Grŵp Rheoli DTP ESRC Cymru i wneud penderfyniad terfynol ar bwy y dylid dyfarnu ysgoloriaethau iddynt.

Rydym yn cadw'r hawl i gau'r cyfnod cyflwyno cais yn gynnar, os byddwn yn cael digon o geisiadau.

Rydym yn cadw'r hawl i gau cyfnodau ymgeisio’n gynnar, os bydd digon o geisiadau'n cael eu derbyn.

Cyswllt

PhD Programme Office, Cardiff Business School

Administrative contact


Cyfle ariannu wedi'i ddarparu gan: