Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Hyfforddiant Doethurol yr EPSRC - Gweithgynhyrchu Lled-ddargludyddion Cyfansawdd

Mae'r cyfle ariannu hwn wedi dod i ben.

Ffeithiau allweddol

Dyddiad cau cyflwyno cais 30 Awst 2019
Dyddiad dechrau Hydref 2019
Hyd PhD 4 blynedd: (MSc 1 flwyddyn + 3 blynedd)
Corff ariannu EPSRC
Lefel astudio Ymchwil ôl-raddedig
Math o ddyfarniad Ysgoloriaeth PhD
Nifer o ysgoloriaethau ymchwil 10

Mae’r rhaglen gradd PhD hon mewn Gweithgynhyrchu Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn rhan o Ganolfan Hyfforddiant Doethurol yr EPSRC.

Y Brifysgol sy’n arwain y Ganolfan, ac mae’n cydweithio’n agos â’i phrifysgolion partner, sef Manceinion, Sheffield a Choleg Prifysgol Llundain (UCL).

Hefyd, mae cysylltiad agos rhwng y Ganolfan â’r Clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, sy’n cynnwys nifer o ganolfannau a chwmnïau sy’n cydweithio i sbarduno twf economaidd a chyflwyno ymchwil a datblygiadau ym maes technoleg a gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion cyfansawdd.

Bydd y Ganolfan Hyfforddiant Doethurol yn cefnogi myfyrwyr ôl-raddedig i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau blaengar o ran technoleg lled-ddargludyddion cyfansawdd, yn ogystal â datblygu sgiliau ymchwil a phroffesiynol, a dealltwriaeth o’r diwydiant.

Dyrennir ysgoloriaethau PhD EPSRC llawn i ymgeiswyr llwyddiannus. Mae’r flwyddyn gyntaf yn cynnwys rhaglen a addysgir sy’n seiliedig ar naill ai’r MSc Ffiseg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (opto-electroneg) neu’r MSc Electroneg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, gan ddibynnu ar eich diddordebau a’ch cefndir, ac fe’i cynhelir yn y Brifysgol. Byddwch yn datblygu eich prosiect PhD ochr yn ochr â’ch goruchwylwyr academaidd a diwydiannol.

Yna, penderfynwch ba faes yr hoffech arbenigo ynddo, a pha brifysgol fydd yn diwallu eich anghenion orau. Mae’r pedair prifysgol ar flaen y gad ym maes ymchwil lled-ddargludyddion cyfansawdd ac mae ganddynt gyfleusterau blaengar ac arbenigedd a gydnabyddir yn rhyngwladol ar gael i gefnogi eich astudiaethau.

Dyma fwy o fanylion ynghylch y rhaglen hon.

Cyswllt

Compound Semiconductor Manufacturing-CDT

Manylion ariannu

Cefnogaeth Ffioedd Dysgu Ffioedd dysgu llawn y DU/UE
Ariennir lle yn y Ganolfan Hyfforddiant Doethurol am y cyfnod 4 blynedd, a bydd hyn yn cynnwys ffioedd prifysgol llawn a chyflog cynhaliaeth. Bydd 12 i 13 o ysgoloriaethau ar gael bob blwyddyn. Oherwydd natur a chyfyngiadau cyllid EPSRC gallwn gynnig lleoedd a ariennir yn llawn i drigolion y DU a’r UE yn unig. Bydd angen i breswylwyr yr UE fod wedi preswylio yn y DU am dair blynedd cyn ymgymryd â’r ysgoloriaeth.
Tâl Cynhaliaeth Cyflog doethurol sy’n cyfateb i Leiafswm Cenedlaethol Cyngor Ymchwil y DU
Arian ychwanegol sydd ar gael Bydd cyllid ychwanegol ar gael yn ystod y rhaglen, a bydd yn talu costau fel treuliau ymchwil, hyfforddiant, cynadleddau a theithio.

Meini prawf cymhwysedd

Preswylio Mae amodau cymhwysedd Cyngor Ymchwil y DU yn gymwys
Meini prawf academaidd
  1. BSc Ffiseg (2:1 o leiaf) NEU
  2. BEng Peirianneg Drydanol (2:1 o leiaf) NEU
  3. BEng Peirianneg Electronig (2:1 o leiaf).

Er mwyn ystyried eich cais, mae angen dau eirda academaidd, datganiad personol, eich CV academaidd, a chopïau o adysgrifau o’ch cymwysterau blaenorol.

Gofynion Saesneg

Fel arfer disgwylir i ymgeiswyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf allu bodloni gofynion safonol y Brifysgol (e.e. 6.5 IELTS). Cewch ragor o fanylion yn ein cyfarwyddyd ar y Gofynion iaith Saesneg.

Cyswllt

Compound Semiconductor Manufacturing-CDT

Lleoedd ar gael i ddechrau ym mis Hydref. Cyflwynwch gais i'w ystyried nawr. Croesawir ceisiadau am ddechrau yn 2020, a bydd y cyfweliadau’n cael eu trefnu maes o law.

Bydd y ceisiadau i Ganolfan Hyfforddiant Doethurol yr EPSRC ar gyfer Gweithgynhyrchu Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn cael eu hystyried yn awtomatig.

Yn adran “Cynnig ymchwil a chyllid” eich cais ar-lein, nodwch eich bod yn cyflwyno cais i’r Ganolfan Hyfforddiant Doethurol am PhD mewn Gweithgynhyrchu Lled-ddargludyddion Cyfansawdd a rhowch wybod i ni pa lwybr MSc fyddai’n well gennych, h.y. MSc Ffiseg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd neu MSc Electroneg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, gan ddibynnu ar ba un sy’n cyd-fynd â’ch diddordebau a’ch cymwysterau.

Nid yw cyflwyno cynnig ymchwil yn angenrheidiol.

Dewiswch "Na, nid wyf yn ariannu fy ymchwil fy hun" pan ofynnir a ydych yn hunan-ariannu eich ymchwil.

Ychwanegwch ‘Canolfan Hyfforddiant Doethurol yr EPSRC mewn Gweithgynhyrchu Lled-ddargludyddion Cyfansawdd’ pan ofynnir “Nodwch enw’r cyllid yr ydych yn gwneud cais ar ei gyfer”.

Cofiwch gynnwys gyda’ch cais:

  • datganiad eich bod yn cyflwyno cais am PhD gyda’r Ganolfan Hyfforddiant Doethurol mewn Gweithgynhyrchu Lled-ddargludyddion Cyfansawdd a pha lwybr MSc a fyddai’n well gennych
  • CV sy’n nodi manylion addysg a phrofiad gwaith perthnasol
  • datganiad personol manwl o pam hoffech astudio’r rhaglen PhD 4 blynedd mewn Gweithgynhyrchu Lled-ddargludyddion Cyfansawdd gyda’r Ganolfan Hyfforddiant Doethurol, a pham eich bod yn addas (tua 500 gair)
  • manylion cyswllt dau ganolwr y gallem gysylltu â nhw er mwyn ategu eich cais.

Rydym yn cadw'r hawl i gau cyfnodau ymgeisio’n gynnar, os bydd digon o geisiadau'n cael eu derbyn.

Cyswllt

Compound Semiconductor Manufacturing-CDT