Ewch i’r prif gynnwys

PhD mewn Meddygaeth: Astudio’r ffactorau risg genynnol ac amgylcheddol ar gyfer clefyd Huntington.

Mae'r cyfle ariannu hwn wedi dod i ben.

Ffeithiau allweddol

Dyddiad cau cyflwyno cais 1 Ebrill 2019
Dyddiad dechrau 1 Hydref 2019
Hyd 3 blynedd
Lefel astudio Ymchwil ôl-raddedig
Math o ddyfarniad Ysgoloriaeth PhD
Nifer o ysgoloriaethau ymchwil 1

Yn ddiweddar, mae Astudiaethau Cysylltiad Genom-gyfan (GWAS) wedi amlygu amrywiadau genynnol sy’n gallu effeithio ar yr oedran y mae'r clefyd yn ymddangos a sut mae’n datblygu, ond nid ydym yn gwybod llawer am y mecanweithiau gwaelodol o hyd.

Yn yr un modd, cafwyd rhai astudiaethau sy’n adrodd am gysylltiadau rhwng ffactorau amgylcheddol, fel gweithgarwch corfforol a deiet, ac oedran dechrau a datblygiad y clefyd. Fodd bynnag, er mwyn datblygu therapïau effeithiol ar gyfer clefyd Huntington, mae’n bwysig gallu modelu’r rhyngweithio rhwng ffactorau genynnol ac amgylcheddol a’u heffeithiau achosol ar ddatblygiad a difrifoldeb y symptomau clinigol.

Bydd y prosiect hwn yn defnyddio data o’r astudiaeth DOMINO-HD (Targedau Aml-Barth o ran Ffordd o Fyw ar gyfer Gwella ProgNOsis Clefyd Huntington). Mae hyn yn cynnwys 300 o gleifion clefyd Huntington, rhai sy’n dangos symptomau a rhai sydd ddim. Ystyrir data genynnol a mesurir ffactorau clinigol (echddygol, gwybyddol ac ymddygiadol) ac amgylcheddol (gweithgarwch corfforol, cysgu a deiet) yn barhaus drwy gydol cyfnod o 12 mis.

Defnyddir y data clinigol i ddatblygu mesurau defnyddiol o ddifrifoldeb y clefyd a’i gynnydd, drwy ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau ystadegol fel dadansoddi prif gydrannau a modelau Markov cudd.

Modelir y berthynas rhwng y ffactorau genynnol ac amgylcheddol a’r model o ddatblygiad y clefyd drwy ddefnyddio technegau dysgu peiriannol aflinol, a chywirdeb y daroganwyr canlynol i ragfynegi sut mae clefyd Huntington asymptomatig yn datblygu’r symptomau. Profir y perthnasau achosol rhwng y ffactorau genynnol ac amgylcheddol, ynghyd a’r mesurau clinigol o ddifrifoldeb a chynnydd â dulliau megis randomeiddio Mendelaidd.

Ar ben cynnwys ffactorau risg genynnol hysbys ar gyfer ymddangosiad a datblygiad clefyd Huntington (naill ai’n unigol neu’n gyfunedig â sgôr risg bolygenig), defnyddir y data genynnol i ddarganfod amrywiadau genynnol a llwybrau biolegol sy’n dylanwadu ar gynnydd y clefyd drwy berfformio GWAS â’r mesurau a geir yn y prosiect hwn.

Goruchwylwyr

Manylion ariannu

Cefnogaeth Ffioedd Dysgu Ffioedd dysgu llawn y DU/UE
Tâl Cynhaliaeth Cyflog doethurol sy’n cyfateb i Leiafswm Cenedlaethol Cyngor Ymchwil y DU

Meini prawf cymhwysedd

Preswylio Yn agored i holl fyfyrwyr y DU/UE heb unrhyw gyfyngiadau pellach
Meini prawf academaidd

Gofynnir am radd mewn mathemateg/ystadegaeth/cyfrifiadureg neu radd debyg ar gyfer yr ysgoloriaeth hon. Fel arall, bydd gradd mewn gwyddorau bywyd neu feddygaeth gyda chydran sylweddol a/neu brofiad mewn dulliau/bioystadegaeth meintiol yn ddigonol.

Mae ystyriaeth yn awtomatig wrth wneud cais am gael eich derbyn ar gyfer y Doethur Athroniaeth mewn Meddygaeth gyda dyddiad dechrau ym mis Ebrill 2019, Gorffennaf 2019 neu Hydref 2019. Rhaid i’ch cais gynnwys y dogfennau cefnogi canlynol er mwyn bod yn gymwys i gyrraedd y rhestr fer:

  • Datganiad personol sy’n cefnogi eich cais yn dweud wrthym beth yw eich rhesymau dros fynnu astudio’r rhaglen PhD benodol hon a pham eich bod yn credu eich bod yn addas. Ni ddylai hwn i gyd fod yn fwy na 3,000 o lythrennau (gan gynnwys bylchau).
  • Llythyrau cefnogi gan ddau ganolwr. Pwysig: Yn anffodus oherwydd nifer fawr y ceisiadau rydym yn eu derbyn, ni allwn ofyn am eirdaon. Felly cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw gofyn am eirdaon a’u lanlwytho i’w ceisiadau.
  • CV sy’n nodi manylion addysg a phrofiad gwaith perthnasol.
  • Tystysgrifau/trawsgrifiadau academaidd.
  • (Ar gyfer myfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf) Tystiolaeth o hyfedredd yn Saesneg, yn ysgrifenedig ac ar lafar.

Rydym yn cadw'r hawl i gau cyfnodau ymgeisio’n gynnar, os bydd digon o geisiadau'n cael eu derbyn.