Ewch i’r prif gynnwys

Bwrsariaethau meistr i fyfyrwyr Cymreig

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid ar gyfer cynllun bwrsariaeth newydd i ddenu myfyrwyr o Gymru i wneud eu graddau meistr yng Nghymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd y bwrsariaethau hyn yn parhau i fod ar gael ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22. Mae'r manylion isod yn dangos beth oedd ar gael ar gyfer mynediad yn 2020. Bydd y rhain yn cael eu diweddaru unwaith y bydd symiau cyllid 2021 wedi'u cadarnhau.

Bwrsariaethau ar gyfer myfyrwyr STEMM

Nod y cynllun bwrsariaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer ôl-raddedigion yw cynyddu nifer y graddedigion o Gymru sy’n aros neu’n dychwelyd i Gymru i wneud gradd meistr mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, mathemateg neu feddygaeth, a elwir hefyd yn bynciau ‘STEMM’.

Mae pob bwrsariaeth werth £2,000 a gall fod ar gael i fyfyrwyr o Gymru a'r UE sy’n astudio gradd meistr lawn a addysgir gan ddechrau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cymhwysedd

Yn ôl amodau Llywodraeth Cymru, gellir ystyried ymgeiswyr am fwrsariaeth yn unig os ydyn nhw’n yn gymwys i gael benthyciad fel yr amlinellir ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru (ac eithrio cyfyngiad oedran).

 1. Rhaid i ymgeiswyr naill ai fod:

  Yn preswylio fel arfer yng Nghymru (a heb symud yno er mwyn cael addysg) am y tair blynedd diwethaf. Diffinnir preswylio fel arfer fel ‘wedi preswylio fel arfer ac yn gyfreithiol yn yr ardal honno o ddewis’. Ni fydd absenoldebau dros dro yn cael eu cynnwys;

  NEU

  Yn ddinesydd yr UE (ac eithrio Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon) a fydd yn byw yng Nghymru ar ddiwrnod cyntaf blwyddyn gyntaf y cwrs ac sydd wedi byw fel arfer yn yr AEE neu’r Swistir am y tair blynedd diwethaf.

 2. Mae'n rhaid i ymgeiswyr ymgymryd â Chwrs STEMM Ôl-raddedig a Addysgir ym Mhrifysgol Caerdydd. (Gweler rhestr o gyrsiau cymwys)
 3. Nid yw ymgeiswyr a ddechreuodd cwrs cyn mis Medi 2020 yn gymwys ar gyfer bwrsariaeth.
 4. Mae bwrsariaethau ar gael i ymgeiswyr sy’n ymgeisio am raglenni astudio amser llawn (un flwyddyn fel arfer) a rhan amser (dwy flynedd fel arfer).
 5. Bydd myfyrwyr rhan-amser yn cael y fwrsariaeth dros 2 flynedd o astudio.
 6. Nid yw’r bwrsariaethau’n amodol ar brawf modd h.y. ni fyddan nhw’n dibynnu ar incwm teulu’r ymgeisydd a bydd ar ffurf hepgoriad ffioedd dysgu.
 7. Mae'r rhai sy'n derbyn bwrsariaeth hefyd yn gymwys i wneud cais am Becyn Cymorth Gradd Meistr Ôl-raddedig ar gyfer myfyrwyr Cymru a’r UE (heb fod o’r DU).
 8. Os ydych yn cael eich ariannu gan gyllid arall gan y llywodraeth megis Gofal Cymdeithasol Cymru, GIG/AaGIC, DHSSPS neu Gynghorau Ymchwil (KESS II) ni fyddwch yn gymwys ar gyfer bwrsariaeth STEMM. Fodd bynnag, gall ymgeiswyr sy'n gwneud cais ddyfarniadau ôl-raddedig eraill nad ydynt wedi’u hariannu gan y llywodraeth (yn amodol ar fodloni meini prawf cymhwysedd), gan gynnwys Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr Prifysgol Caerdydd, gael eu hystyried.

*Bydd y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr yn cadarnhau a yw ymgeiswyr sy’n ymgeisio am Fenthyciad Ôl-raddedig Cymru

*Bydd y Tîm Bwrsariaethau, Ysgoloriaethau a Chefnogaeth Ariannol yn gofyn i ymgeiswyr nad ydynt yn ymgeisio am Fenthyciad Cymru i Ôl-raddedigion lenwi ffurflen barod a rhoi gwybodaeth ychwanegol er mwyn profi eu bod yn gymwys

Rhaglenni cymwys

Ar gyfer 2020/21 mae'r rhaglenni meistr canlynol yn gymwys ar gyfer bwrsariaethau STEMM:

Mathau eraill o gyllid

Rydych yn gymwys am fwrsariaeth STEMM hyd yn oed os byddwch yn derbyn y canlynol:

Sut i gyflwyno cais

Nid oes proses ymgeisio ffurfiol ar gyfer bwrsariaeth STEMM. Caiff bwrsariaethau eu dyrannu'n awtomatig ar sail 'y cyntaf i'r felin' i fyfyrwyr sy'n derbyn cynnig i astudio rhaglen gymwys ym Mhrifysgol Caerdydd.

Er mwyn sicrhau y cewch fwrsariaeth, mae'n rhaid i chi gymryd y camau canlynol:

 • Gwneud cais am raglen gymwys sy'n dechrau ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2020/21
 • Derbyn eich cynnig astudio yn ffurfiol.

Os dyfarnwyd bwrsariaeth STEMM i chi byddwch yn cael gwybod erbyn diwedd mis Ionawr 2021.

Caiff bwrsariaethau eu talu i fyfyrwyr cymwys yn y drydydd semester a'u dyfarnu fel gostyngiad yn y ffioedd dysgu a'u didynnu o drydydd taliad eich ffioedd dysgu.

Telerau ac amodau

 1. Nid yw’n bosibl gohirio bwrsariaethau, rhaid i ymgeiswyr gymryd y fwrsariaeth erbyn y dyddiad a nodir yn y llythyr dyfarnu. Collir y fwrsariaeth os yw ymgeiswyr yn dewis dechrau ar ddyddiad arall.  Caiff y fwrsariaeth ei diddymu os bydd ymgeisydd yn trosglwyddo i gwrs nad yw'n un STEMM.
 2. Os nad ydych yn gwneud cais am fenthyciad i ôl-raddedigion ac mae’r Brifysgol o’r farn nad ydych yn gymwys i gael bwrsariaeth, yn seiliedig ar y ddogfennaeth rydych chi wedi’i rhoi, yna mae gennych 14 diwrnod i gyflwyno dogfennaeth newydd i’w hadolygu fel eich apêl yn erbyn y penderfyniad.
 3. Caiff deiliaid bwrsariaethau eu hannog i gymryd rhan mewn gweithgareddau cysylltiadau cyhoeddus a llysgenhadol yn ystod eich amser ym Mhrifysgol Caerdydd. Gall y rhain gynnwys cyfweliadau, cyfleoedd i dynnu llun a mynychu digwyddiadau (ond heb fod yn gyfyngedig i’r rhain), ond ni fyddant yn tarfu ar eich astudiaethau. Ni ddisgwylir y bydd dros 50 awr o weithgareddau gwirfoddol drwy gydol eich astudiaethau.
 4. Ar ôl derbyn dyfarniad, ni chaiff deiliad bwrsariaeth dynnu'n ôl o'r cynllun, ac eithrio mewn amgylchiadau eithriadol, ac yn amodol ar y Pwyllgor yn cael ei gymeradwyo gan Bennaeth/Penaethiaid Coleg(au)/Cadeirydd y Bwrdd Astudiaethau. Gall methu â chadw'r gofyniad hwn rendro'r myfyriwr yn atebol i ad-dalu unrhyw ddyfarniad i'r Brifysgol a wnaed yn gyfan gwbl neu'n rhannol fel a bennwyd gan y Pwyllgor Derbyn a Recriwtio.
 5. Os tybir bod angen i ddeiliad bwrsariaeth ohirio ei (h)astudiaethau, ni chaiff y fwrsariaeth ei chadw ar gyfrif y Brifysgol a chaiff ei dwyn ymlaen i’r flwyddyn pan fydd y deiliad yn ailgydio yn ei astudiaethau. Bydd y myfyriwr yn gyfrifol yn bersonol am y ffioedd dysgu sy’n weddill.
 6. Os, yn ôl y Pennaeth Ysgol priodol, bod cynnydd deiliaid bwrsariaeth yn anfoddhaol, gellir tynnu'r fwrsariaeth yn ôl. Gellir tynnu bwrsariaeth yn ôl ar sail methu cydymffurfio ag unrhyw amodau sy’n gysylltiedig â’r dyfarniad. Yn y naill achos, bydd Ysgrifennydd Grŵp Recriwtio a Derbyn yn rhoi gwybod i'r myfyriwr am y rhesymau ar gyfer tynnu'r fwrsariaeth yn ôl. Gall bod angen i'r ymgeisydd ad-dalu unrhyw ddyfarniad a wnaed i'r Brifysgol, naill ai'n gyfan gwbl neu'n rhannol, fel a bennwyd gan y Pwyllgor. Os yw’r myfyriwr yn teimlo nad oes modd cyfiawnhau’r weithred o dynnu’r fwrsariaeth yn ôl fel hyn, gall apelio’n ysgrifenedig at Gadeirydd Grŵp Recriwtio a Derbyn cyn pen 15 niwrnod gwaith o’r dyddiad hysbysu. Mae'r Senedd yn cadw'r hawl i wneud y gweithrediadau hyn, eu haddasu, eu tynnu'n ôl, eu hatal neu eu canslo heb rybudd a gall Rheoliadau eraill tebyg fod ar waith o bryd i'w gilydd a bydd penderfyniadau o'r fath yn derfynol.
 7. Mae'n rhaid i bob cais a thystiolaeth gyrraedd y swyddfa erbyn dydd Gwener 21 Mai 2021 fan bellaf.

Cyswllt

Os ydych yn ansicr a ydych yn gymwys ar gyfer y cynllun gostyngiad i gynfyfyrwyr, neu os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'n tîm ôl-raddedig i gael rhagor o wybodaeth.

“I’ve encountered no ageism and the amount of learning support is luxurious compared to that typically provided to undergraduates in the 1970’s. The experience is occasionally slightly scary but more often invigorating.”

Read Richard's blog

Bwrsariaethau ar gyfer myfyrwyr 60 oed neu'n hŷn

Mae bwrsariaethau ar gyfer myfyrwyr 60 oed neu'n hŷn wedi'u cadarnhau ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid ar gyfer cynllun bwrsariaeth newydd i ddenu myfyrwyr o Gymru a’r UE 60 oed neu’n hŷn i astudio eu gradd meistr yng Nghymru.

£4,000 yw gwerth pob bwrsariaeth. Mae’r fwrsariaeth hon ar gyfer myfyrwyr sy’n hanu o Gymru a’r UE, sy’n 60 oed neu’n hŷn, ac sy’n astudio gradd meistr lawn a addysgir gan ddechrau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Bwrsariaethau ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg

Efallai y bydd bwrsariaeth hefyd ar gael gan Lywodraeth Cymru i bob myfyriwr o Gymru ac UE gwblhau eu gradd meistr trwy gyfrwng y Gymraeg. £1,000 yw gwerth pob bwrsariaeth.

Cofrestrwch i gael ein cylchlythyr

Os nad ydych chi wedi gwneud cais ar gyfer astudiaeth meistr ym Mhrifysgol Caerdydd neu os oes gennych ddiddordeb mewn cael rhagor o wybodaeth am y bwrsariaethau hyn, cofrestrwch i gael ein cylchlythyr a chael y newyddion diweddaraf.