Ewch i’r prif gynnwys

Bwrsariaethau ar gyfer myfyrwyr gradd meistr o Gymru

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau â’i chyllid ar gyfer blwyddyn academaidd 2021-22 ar gyfer cynllun bwrsariaethau sydd â’r nod o annog myfyrwyr o Gymru i astudio eu graddau meistr yng Nghymru.

Mae tri math o fwrsariaeth ar gael:

 • Bwrsariaethau gwerth £2,000 ar gyfer myfyrwyr STEMM
 • Bwrsariaethau gwerth £4,000 i unrhyw un 60 oed neu'n hŷn sy'n astudio rhaglen feistr mewn unrhyw faes pwnc
 • Bwrsariaethau gwerth £1,000 ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio drwy gyfrwng y Gymraeg.

Bwrsariaethau ar gyfer myfyrwyr STEMM

Bursaries for STEMM students

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Nod cynllun bwrsariaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer myfyrwyr STEMM yw cynyddu nifer y graddedigion o Gymru sy’n aros yng Nghymru neu’n dychwelyd iddi i wneud gradd meistr mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, mathemateg neu feddygaeth, a elwir hefyd yn bynciau ‘STEMM’.

Gwerth pob bwrsariaeth yw £2,000 ac efallai y bydd ar gael i fyfyrwyr o Gymru sy'n astudio rhaglen gradd meistr lawn a addysgir ym Mhrifysgol Caerdydd.

Bod yn gymwys

Yn ôl amodau Llywodraeth Cymru, gellir ond ystyried ymgeiswyr am fwrsariaeth os ydyn nhw’n yn gymwys i gael benthyciad fel yr amlinellir ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru (ac eithrio’r cyfyngiad ar sail oedran).

 • Rhaid i’r ymgeiswyr fod naill ai yn preswylio yng Nghymru fel arfer (ac heb symud yno at ddibenion addysg) yn ystod y tair blynedd ddiwethaf. Diffinnir preswylio fel arfer fel ‘wedi preswylio fel arfer ac yn gyfreithlon yn yr ardal honno o ddewis’. Ni fydd absenoldebau dros dro yn cael eu cynnwys;
 • Mae'n rhaid i ymgeiswyr ymgymryd â Chwrs STEMM Ôl-raddedig a Addysgir ym Mhrifysgol Caerdydd. (Gweler y rhestr o’r cyrsiau cymwys)
 • Nid yw ymgeiswyr a ddechreuodd gwrs cyn mis Medi 2021 yn gymwys ar gyfer bwrsariaeth.
 • Mae bwrsariaethau ar gael i ymgeiswyr sy’n ymgeisio am raglenni astudio amser llawn (blwyddyn fel arfer) a rhan-amser (dwy flynedd fel arfer).
 • Bydd myfyrwyr rhan-amser yn cael y fwrsariaeth dros gyfnod o ddwy flynedd o astudio.
 • Nid yw’r bwrsariaethau’n amodol ar brawf modd h.y. ni fyddan nhw’n dibynnu ar incwm teulu’r ymgeisydd a bydd ar ffurf hepgor y ffioedd dysgu.
 • Mae'r rhai sy'n cael bwrsariaeth hefyd yn gymwys i wneud cais am becyn cymorth gradd meistr ôl-raddedig ar gyfer myfyrwyr o Gymru (mae’r amodau a’r telerau’n berthnasol).
 • Os ydych chi'n cael eich ariannu gan gyllid arall gan y llywodraeth megis Gofal Cymdeithasol Cymru, y GIG/AaGIC, DHSSPS neu’r Cynghorau Ymchwil (KESS II) ni fyddwch chi’n gymwys i gael un o fwrsariaethau STEMM. Fodd bynnag, mae modd ystyried dyfarniadau ôl-raddedig eraill nad ydynt wedi’u hariannu gan y llywodraeth (yn amodol ar fodloni’r meini prawf cymhwystra), gan gynnwys Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr Prifysgol Caerdydd.
 • Bydd y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr yn cadarnhau a yw ymgeiswyr sy’n ymgeisio am Fenthyciad Ôl-raddedig Cymru yn gymwys.
 • Bydd y Tîm Bwrsariaethau, Ysgoloriaethau a Chefnogaeth Ariannol yn gofyn i ymgeiswyr nad ydyn nhw’n ymgeisio am Fenthyciad Ôl-raddedig Cymru lenwi profforma a rhoi gwybodaeth ychwanegol er mwyn profi eu bod yn gymwys

Rhaglenni cymwys

Ar gyfer 2021/22 mae'r rhaglenni meistr canlynol yn gymwys ar gyfer bwrsariaethau STEMM:

Mathau eraill o gyllid

Rydych chi’n gymwys am fwrsariaeth STEMM hyd yn oed os byddwch chi’n derbyn y canlynol:

Sut i wneud cais

Nid oes proses ymgeisio ffurfiol ar gyfer bwrsariaeth STEMM. Caiff y bwrsariaethau eu dyfarnu'n awtomatig ar sail 'y cyntaf i'r felin' yn seiliedig ar pryd y byddwch chi’n derbyn eich cynnig i astudio rhaglen gymwys ym Mhrifysgol Caerdydd. Efallai y byddwn ni’n cysylltu â chi i ofyn i chi ddarparu rhywfaint o dystiolaeth i gadarnhau eich bod yn gymwys.

Er mwyn sicrhau y cewch fwrsariaeth, mae'n rhaid ichi gymryd y camau canlynol:

 • Gwneud cais am raglen gymwys sy'n dechrau ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2021/22
 • Derbyn eich cynnig astudio yn ffurfiol.
 • Os dyfarnwyd bwrsariaeth STEMM ichi byddwch chi’n cael gwybod erbyn diwedd mis Medi 2021.

Caiff y bwrsariaethau eu talu yn ystod semester dau a'u dyfarnu fel gostyngiad yn eich ffioedd dysgu.

Amodau a thelerau

 • Ni ellir gohirio bwrsariaethau. Mae’n rhaid i ymgeiswyr dderbyn y fwrsariaeth erbyn y dyddiad a nodir yn y llythyr dyfarnu. Collir y fwrsariaeth os yw ymgeiswyr yn dewis dechrau ar ddyddiad arall. Caiff y fwrsariaeth ei diddymu os bydd ymgeisydd yn trosglwyddo i gwrs nad yw'n un STEMM.
 • Os nad ydych chi’n gwneud cais am fenthyciad i ôl-raddedigion ac mae’r Brifysgol o’r farn nad ydych chi’n gymwys i gael bwrsariaeth, yn seiliedig ar y ddogfennaeth rydych chi wedi ei rhoi, yna mae gennych chi 14 diwrnod i gyflwyno dogfennaeth newydd i’w hadolygu fel eich apêl yn erbyn y penderfyniad.
 • Caiff deiliaid bwrsariaethau eu hannog i gymryd rhan mewn gweithgareddau cysylltiadau cyhoeddus a llysgenhadol ar sail wirfoddol yn ystod eich amser ym Mhrifysgol Caerdydd. Efallai y bydd y rhain yn cynnwys cyfweliadau, sesiynau tynnu llun a chymryd rhan mewn digwyddiadau (ond heb fod yn gyfyngedig i’r rhain), ond ni fyddan nhw’n tarfu ar eich astudiaethau. Ni ddisgwylir y bydd mwy na 50 awr o weithgareddau gwirfoddol drwy gydol cyfnod eich astudiaethau.
 • Ar ôl derbyn dyfarniad, ni chaiff deiliad bwrsariaeth dynnu'n ôl o'r cynllun, ac eithrio o dan amgylchiadau eithriadol, a bydd hyn yn amodol ar gymeradwyaeth y Pwyllgor a Phennaeth/Penaethiaid y Coleg(au)/Cadeirydd y Bwrdd Astudiaethau. Gall methu â dilyn y rheoliad hwn olygu bod yn rhaid i’r myfyriwr ad-dalu unrhyw ddyfarniad i'r Brifysgol a wnaed yn gyfan gwbl neu'n rhannol yn unol â phenderfyniad y Pwyllgor Derbyn a Recriwtio.
 • Os tybir bod angen i ddeiliad bwrsariaeth ohirio ei (h)astudiaethau, ni chaiff y fwrsariaeth ei chadw ar gyfrif y Brifysgol a chaiff ei bwrw ymlaen i’r flwyddyn pan fydd y deiliad yn ailgydio yn ei (h)astudiaethau. Bydd y myfyriwr yn gyfrifol yn bersonol am y ffioedd dysgu sy’n weddill.
 • Yn ôl barn y Pennaeth Ysgol priodol, os tybir bod cynnydd deiliad y fwrsariaeth yn anfoddhaol, gellir tynnu'r fwrsariaeth yn ôl. Gellir tynnu bwrsariaeth yn ôl ar sail methu â chydymffurfio ag unrhyw un o’r amodau sy’n gysylltiedig â’r dyfarniad. Yn y naill achos neu’r llall, bydd Ysgrifennydd y Grŵp Recriwtio a Derbyn yn rhoi gwybod i'r myfyriwr am y rhesymau ar gyfer tynnu'r fwrsariaeth yn ôl. Hwyrach y bydd angen i'r ymgeisydd ad-dalu unrhyw ddyfarniad a wnaed i'r Brifysgol, naill ai'n gyfan gwbl neu'n rhannol, fel y pennwyd gan y Pwyllgor. Os bydd y myfyriwr yn teimlo nad oes modd cyfiawnhau’r weithred o dynnu’r fwrsariaeth yn ôl, gall apelio’n ysgrifenedig at Gadeirydd y Grŵp Recriwtio a Derbyn cyn pen 15 niwrnod gwaith o’r dyddiad hysbysu. Mae'r Senedd yn cadw'r hawl i wneud y rheoliadau hyn, eu haddasu, eu tynnu'n ôl, eu hatal neu eu canslo heb rybudd, ar y cyd ag unrhyw reoliadau eraill sydd mewn grym o bryd i'w gilydd a bydd penderfyniadau o'r fath yn derfynol.

Cysylltwch

Os nad ydych chi’n sicr a ydych chi’n gymwys neu os bydd gennych chi ymholiadau, cysylltwch â'n tîm ôl-raddedig i gael rhagor o wybodaeth.

Bwrsariaethau ar gyfer myfyrwyr 60 oed neu'n hŷn

Mae’r bwrsariaethau ar gyfer myfyrwyr 60 oed neu'n hŷn bellach wedi eu cadarnhau ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22

£4,000 yw gwerth pob bwrsariaeth. Mae’r fwrsariaeth hon ar gael i fyfyrwyr sy’n hanu o Gymru sy’n 60 oed neu’n hŷn ac sy’n astudio rhaglen gradd meistr lawn a addysgir ym Mhrifysgol Caerdydd.

os ydych chi'n gymwys ar gyfer un o'r bwrsariaethau hyn yna bydd hon yn cael ei dyfarnu'n awtomatig ichi ar ffurf gostyngiad yn eich ffioedd dysgu. Efallai y byddwn ni’n cysylltu â chi i ofyn i chi ddarparu rhywfaint o dystiolaeth i gadarnhau eich bod yn gymwys.

Bwrsariaethau ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio drwy gyfrwng y Gymraeg

Bydd bwrsariaeth hefyd ar gael gan Lywodraeth Cymru i bob myfyriwr o Gymru gwblhau ei radd meistr trwy gyfrwng y Gymraeg.

Gwerth pob bwrsariaeth yw £1,000 ac os byddwch chi'n gymwys yna bydd hon yn cael ei dyfarnu'n awtomatig ichi ar ffurf gostyngiad yn eich ffioedd dysgu. Efallai y byddwn ni’n cysylltu â chi i ofyn i chi ddarparu rhywfaint o dystiolaeth i gadarnhau eich bod yn gymwys.

Cofrestrwch i gael ein cylchlythyr

Os nad ydych wedi gwneud cais am astudio meistr ym Mhrifysgol Caerdydd hyd yn hyn ac rydych chi eisiau gwybod rhagor am y bwrsariaethau hyn, yna cofrestrwch i'n cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf.