Ewch i’r prif gynnwys

Adborth i ymgeiswyr aflwyddiannus

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu cyfle i ymgeiswyr aflwyddiannus dderbyn adborth priodol am eu ceisiadau.

Gall ymgeiswyr ond derbyn adborth am y penderfyniad dethol cyntaf a anfonir atynt gan y Brifysgol.

Mae’n rhaid i geisiadau am adborth:

  • gael eu cyflwyno gan yr ymgeisydd i’r Gofrestrfa mewn llawysgrifen gan fod deddfwriaeth diogelu data’n golygu nad yw’r Brifysgol yn gallu ymateb i geisiadau am adborth a gyflwynir gan drydydd partïon.
  • cael eu cyflwyno o fewn 28 diwrnod i dderbyn penderfyniad y Brifysgol, boed wedi’i gyfleu i chi gan UCAS neu gan y Brifysgol yn uniongyrchol.
  • darparu cyfeirnod eu cais, eu henw llawn a'r rhaglen astudio y gwnaed cais amdani yn eich cais ysgrifenedig.

Byddwn yn darparu adborth am y cais mewn un ymateb ysgrifenedig. Mae’n ddrwg gennym nad ydym yn gallu cychwyn ar drafodaeth gydag ymgeiswyr wrth ddarparu adborth, oherwydd y nifer fawr o geisiadau a dderbyniwn bob blwyddyn.

Dylid cyfeirio ceisiadau am adborth at ein Tîm Mynediadau. Defnyddiwch y manylion cyswllt isod neu drwy Holi Caerdydd

Cysylltwch â ni

Tîm Derbyniadau
Y Gofrestrfa
Prifysgol Caerdydd 
Tŷ McKenzie 
30-36 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0DE

Ebost: admissions@caerdydd.ac.uk