Ewch i’r prif gynnwys

Prentisiaeth gradd

Mae’r BSc mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol yn rhaglen dair blynedd arloesol sy’n golygu bod unigolion yn caffael gradd yn ystod cyflogaeth.

Dim ond gweithwyr cwmnïau a sefydliadau sy’n gweithio yng Nghymru sy’n cael astudio’r rhaglen hon.

Strwythur y cwrs

Mae strwythur Prentisiaeth Gradd BSc Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol yn cyfateb i’n gradd bresennol BSc Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol (ASE). Dyluniwyd y radd ASE mewn cydweithrediad agos â’r diwydiant i wneud yn siŵr ei bod yn diwallu anghenion cyflogwyr. Mae’r brentisiaeth wedi ei mapio’n unol â Fframwaith Prentisiaeth Gradd Digidol Cymru.

Semester yr Hydref

Blwyddyn 1Blwyddyn 2Blwyddyn 3
Meddwl cyfrifiadurolCeisiadau masnachol gyda JavaFframweithiau masnachol, ieithoedd ac offer
Cyflwyniad i ddatblygu gwefannauDiogelwchTechnolegau sy’n dod i’r amlwg
Sgiliau datblygu meddalwedd 1Rheoli prosiectau’n hyblygMabwysiadu technoleg

Semester y Gwanwyn

Blwyddyn 1Blwyddyn 2Blwyddyn 3
Hanfodion cyfrifiadura gyda JavaDevOpsRheoli newid
Systemau cronfa ddataDatblygu symudol gydag AndroidProsiect peirianneg meddalwedd
Sgiliau datblygu meddalwedd 2Perfformiad a graddoliProsiect peirianneg meddalwedd

Addysgu

Mae pob semester yn cael ei rannu’n gyfnod addysgu a chyfnod dysgu ar sail gwaith.

Cynhelir y cyfnod addysgu 6-7 wythnos o hyd gyda phwyslais ar sgiliau academaidd a damcaniaethol, sy’n cael eu hymarfer mewn ystafell ddosbarth. Bydd disgwyl i’r prentisiaid fod yn yr Academi Meddalwedd Genedlaethol (NSA) dri diwrnod yr wythnos, ac yn y gweithle ddau ddiwrnod yr wythnos.

Cynhelir y cyfnod dysgu ar sail gwaith am 7-8 wythnos, gyda’r sgiliau hyn yn cael eu rhoi ar waith yn y gweithle, lle bydd y prentisiaid yn treulio’r rhan fwyaf o’u hamser. Fodd bynnag, bydd rhai sesiynau’n cael eu cyflwyno yn yr NSA, ac mae croeso i’r prentisiaid ddod iddynt.

Yn ystod gwyliau’r Brifysgol byddai’r prentis yn eu gweithle’n amser llawn. Hefyd, efallai bydd rhaid dod i’r Brifysgol ar gyfer profion dosbarth, arholiadau, cyflwyniadau.

Bydd y Brifysgol yn enwebu tiwtor i ymweld â phrentisiaid yn y gweithle, monitro cynnydd o ran dysgu ar sail gwaith, a chyfathrebu â’r cyflogwyr.

Asesu

Mae bron dau draean o’r rhaglen yn cael ei asesu ar sail gwaith. Bob semester, bydd staff NSA yn cydweithio’n agos â phob cyflogwr i wneud yn siŵr bod gan bob prentis brosiect addas seiliedig ar waith i fodloni’r deilliannau dysgu priodol, ynghyd â chyflawni anghenion busnes eu cyflogwr.

Ffioedd y cwrs

Telir ffioedd y cwrs gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), ar ran Llywodraeth Cymru. Rhaid i’r holl brentisiaid fod yn gweithio i sefydliad sydd â swyddfa yng Nghymru, a rhaid eu bod yn treulio o leiaf 51% o’u horiau gwaith yn gweithio yng Nghymru. Bydd disgwyl i gyflogwyr dalu’r holl gostau cyflog a chysylltiedig ar gyfer prentisiaid.

Sut i wneud cais

Cysylltwch â Matthew Turner i gael mwy o wybodaeth a thrafod cyflogeion cymwys sy’n ymddiddori yn rhaglen y brentisiaeth gradd.

Matthew Turner

Matthew Turner

Project Manager (Software Academy)

Email
turnerm1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0321