Ewch i’r prif gynnwys

Gwella gwasanaethau cyhoeddus

Sut mae cynhyrchu gwell tystiolaeth a’i ddefnydd wedi arwain at wella effeithlonrwydd yn y gwasanaethau cyhoeddus.

Image of a nurse at a bedside in hospital

Sylwodd Jonathan Shepherd, athro a llawfeddyg y genau a'r wyneb ym Mhrifysgol Caerdydd, ei fod yn trin mwy a mwy o ddioddefwyr ymosodiadau a gafodd eu gên a'u hesgyrn bochau wedi'u torri. Nid oedd yr heddlu'n cael gwybod am dros hanner yr achosion hyn (65%).Dywedodd yr Athro Shepherd: "Roedd pobl ar fy mwrdd llawdriniaeth bob wythnos wedi'u hanafu gan rywun nad oedd erioed wedi mynd o flaen y llys. Roedd y ffaith nad oedd yr heddlu'n cael gwybod am nifer fawr o droseddau treisgar yn agoriad llygad."

Jonathan Shepherd’s work and personal role has had a significant impact on the UK’s ‘What Works’ movement and institutions. His longstanding advocating of bridge institutions, along the lines of NICE, to be established in comparable forms around other public services preceded moves within the 2010 Coalition government to do exactly this.

David Halpern UK Government What Works Advisor

Mesur trais

I astudio trais yn fanylach a'i atal yn fwy effeithiol, sefydlodd yr Athro Shepherd Grŵp Ymchwil Trais a Chymdeithas a'i changen atal, Grŵp Atal Trais Caerdydd. Prototeip o Bartneriaeth Ddiogelwch oedd y grŵp olaf, ac mae wedi'i gynnwys fel enghraifft yn y Ddeddf Troseddau ac Anhrefn.

Datblygodd y Grŵp Trais a Chymdeithas Fodel Caerdydd, sef ffordd newydd sbon o atal trais lle rhennir data o ysbytai gyda'r heddlu ac awdurdodau lleol. Mae derbynyddion mewn adrannau achosion brys yn cofnodi'r lleoliad a'r arf a ddefnyddiwyd gan bobl a anafwyd mewn trais. Mae'r wybodaeth hon yn cael ei gwneud yn ddienw ac fe'i chyfunir â data'r heddlu i lywio strategaethau a thactegau atal trais.

Ein hymchwil ragorol

Mae ein gwaith ymchwil wedi cael cydnabyddiaeth ryngwladol drwy ennill Gwobr Pen-blwydd y Frenhines 2009, Gwobr Stockholm 2008 am Droseddeg, a Gwobr Sellin-Glueck 2003 Cymdeithas Troseddeg America.

Lleihau trais yng Nghaerdydd

Drwy gyfrwng Model Caerdydd, mae'r grŵp wedi helpu i leihau trais cymunedol yn sylweddol:

  • Haneru nifer y dioddefwyr trais a gafodd eu trin mewn adrannau achosion brys yng Nghaerdydd rhwng 2002 a 2013
  • 39% yn llai o drais mewn adeiladau trwyddedig
  • Gostyngiad o 42% yn y nifer a aeth i'r ysbyty o ganlyniad i drais a gofnodwyd gan yr heddlu (o'i gymharu â 14 o ddinasoedd tebyg yn y DU)
  • Arbed tua £5m y flwyddyn ar gostau iechyd, cymdeithasol a chyfiawnder troseddol Caerdydd (arbedwyd £6.9m yn 2007).

Mae gwaith ymchwil y grŵp wedi cael effaith tu allan i Gaerdydd hefyd:

  • Mae Llywodraeth y DU a'r Coleg Meddygaeth Frys wedi mabwysiadu Model Caerdydd ar draws y DU. Yn 2012, roedd dwy o bob tair Uned Achosion Brys a Phartneriaeth Diogelwch Cymunedol wedi cymryd camau i fabwysiadu'r dull hwn.
  • Mae Llywodraeth yr Iseldiroedd wedi ariannu rhaglen sy'n gweithredu Model Caerdydd yn saith ysbyty Amsterdam. Mae strategaeth genedlaethol wedi'i llunio i'w roi ar waith yn fwy eang, ar sail y canfyddiadau cychwynnol.
  • Y Grŵp a ddatblygodd y Rhwydwaith Goruchwylio Trais Cenedlaethol am y tro cyntaf ym 1995, ac mae'n cynnwys 117 o adrannau achosion brys yng Nghymru a Lloegr erbyn hyn. Mae'r grŵp yn cyhoeddi adroddiadau blynyddol am dueddiadau o ran trais ar sail gwybodaeth gan adrannau achosion brys. Mae'r adroddiadau hyn wedi cynnig eglurder i dueddiadau dryslyd a nodwyd mewn data arolygon troseddau a'r heddlu.

Dyma’n harbenigwyr

Yr Athro Jonathan Shepherd

Yr Athro Jonathan Shepherd

Athro mewn Llawdriniaeth y Geg, Genau a'r Wyneb

Email
shepherdjp@caerdydd.ac.uk

Mae'r Grŵp yn cynnwys gwyddonwyr meddygol a chymdeithasol, economegwyr, seicolegwyr, clinigwyr academaidd ac ymarferwyr o bob rhan o’r Brifysgol.

This research was made possible through our close partnership with and support from: