Ewch i’r prif gynnwys

Uned Asesu 28: Ieithoedd Modern ac Ieithyddiaeth

Mae ein cyfuniad dylanwadol o ysgoloriaethau’r dyniaethau a gwyddorau cymdeithasol a’n ffocws ar geisiadau polisi, wedi sicrhau sgôr GPA o 3.21 ac yn golygu ein bod yn y 7fed safle yn y DU. Nodwedd arbennig o’r uned yw bod 100% o’r ymchwil a wnaed gennym wedi cael ei ystyried yn ‘rhagorol’ o safbwynt cyrhaeddiad ac arwyddocâd. O ryddiaith a barddoniaeth ganoloesol i ieithyddiaeth gymdeithasegol y Gymraeg; i ymchwilio i gynrychiolaeth ymfudo ac i ddeall sut mae ffilmiau neu gyfieithu yn siapio diwylliannau cyfoes, mae ein hymchwil yn archwilio ystod amrywiol a chyffrous o bynciau sy'n ymwneud â’r byd o’n cwmpas.

Quality level 4 3 2 1 UC
Overall 37.0% 47.0% 16.0% 0.0% 0.0%
Outputs 0% 0% 0% 0% 0%
Impact 0% 0% 0% 0% 0%
Environment 0% 0% 0% 0% 0%
About the REF

Mae ein grwpiau ymchwil yn cyfuno ysgolheictod deallusol craidd yn y dyniaethau (Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg, Astudiaethau Sbaenaidd, Astudiaethau Cyfieithu, y Gymraeg) gydag ymchwil yn y gwyddorau cymdeithasol a gwaith yn ymwneud â pholisi (y Gymraeg).

Rydym ni'n mabwysiadu agwedd gydweithredol at ein hymchwil gan weithio gyda Sefydliadau Addysg Uwch (SAU) rhanbarthol a chenedlaethol a phartneriaethau nad ydynt yn SAUau, fel Canolfan Hyfforddi Doethurol Cymru-gyfan yr ESRC ar gyfer Astudiaethau Ardal yn Seiliedig ar Iaith, canolbwynt economi greadigol REACT yr AHRC, Partneriaeth Hyfforddi Doethurol De a Gorllewin Lloegr a Chymru'r AHRC; a gyda partneriaid rhyngwladol drwy gyfrwng cymrodoriaethau, rhwydweithiau cydweithredol a chynadleddau.

Ers 2008, mae naw penodiad strategol wedi cryfhau arbenigedd mewn astudiaethau cyfieithu, astudiaethau beirniadaeth lenyddol, caffael ail iaith, TG a datblygu meddalwedd, a chynllunio a pholisi iaith.

Mae grantiau wedi cynyddu i £882k, gan gyllidwyr megis AHRC, yr Undeb Ewropeaidd, ESRC, Llywodraethau Cymru ac Iwerddon, yr Academi Brydeinig, Llysgenadaethau'r Eidal a Ffrainc a Llywodraeth Canada.

Rydym ni wedi datblygu cymuned PhD fywiog ac rydym ni'n lledaenu ein hymchwil yn systematig drwy gynadleddau, symposia, darlithoedd cyhoeddus, seminarau a digwyddiadau'r rhwydweithiau cyfnewid gwybodaeth. Cyhoeddwyd 41 monograff/cyfnodolyn golygedig a 96 o bapurau mewn cyfnodolion cyfeiriedig.

Gan edrych i'r dyfodol, rydym ni'n anelu at ehangu a dyfnhau ymchwil rhyngddisgyblaethol drwy bartneriaethau cydweithredol, gan edrych ar bynciau fel dialog rhyng-ddiwylliannol, diwylliant y byddar a chyfieithu a diwylliant print Cymreig yn Ne a Gogledd America.

Astudiaethau achos

Mabinogion book cover

Trawsnewid y Mabinogion

Cynyddu’r deall sydd ar fythau a chwedlau Cymreig o’r Mabinogion.

Welsh books

Ail-lunio cyfraith iaith yng Nghymru

Angen eglurder a chysondeb, a sicrhau cydymffurfio, ym maes rheoleiddio’r Gymraeg.

Unedau ymchwil

UnedManylion
Canolfan Uwchefrydiau Cymry America (CCWAS)Hybu astudio diwylliant, iaith, llên a hanes y Cymry ar gyfandiroedd America.
Rhwydwaith ymchwil Naratifau Troseddu yn eu Cyd-destun Yn dod ag amrywiaeth o ysgolheigion at ei gilydd y mae eu diddordebau ymchwil yn ymwneud â chynhyrchu, trosglwyddo a dehongli naratifau troseddu.
Uned Ymchwil Iaith, Polisi a Chynllunio Diddordebau ym maes dadansoddi polisi iaith, datblygu methodoleg ac astudiaethau ymddygiad.
Grŵp Ymchwil Gwleidyddiaeth Cyfieithu Diddordeb yn nimensiynau moesegol a chymdeithasol-hanesyddol cyfieithu a sut maen nhw'n cysylltu â systemau ieithyddol a diwylliannol.
Rhwydwaith ymchwil Delweddu Symudoledd ac YmfudoYn ymchwilio i ddelweddau gweledol a thestunol o symudoledd ac ymfudo, yn ogystal â'u cydberthynas, o fewn diwylliannau Ewropeaidd a'u diasporâu.
Y Sefydliad er Astudio Diwylliannau Gweledol Yn dod â gweithgareddau at ei gilydd yn seiliedig ar ymchwil ar ffilm Ewropeaidd a byd-eang, ffotograffiaeth a mewnosodiadau fideo, astudiaethau testun a delwedd, astudiaethau diwylliant gweledol ac ideoleg.
Canolfan Žižek er Trafod Ideoleg Hybu dadansoddiad o fframweithiau seicdreiddiol, ôl-strwythurol ac ôl-farcsaidd gyda golwg ar eu dilysrwydd cysyniadol, defnyddioldeb empirig a goblygiadau gwleidyddol.

Overall ranking

Pos. Institution GPA
1 Queen Mary University of London A 3.58
2 University of Edinburgh B 3.29
3 Queen Margaret University, Edinburgh 3.24
3 University of Kent 3.24
5 University of Southampton 3.23
5 Queen's University, Belfast 3.23
7 Cardiff University 3.21
8 University of Essex 3.20
8 University of Cambridge 3.20
10 University of Glasgow B 3.19

Table continues to 57