Ewch i’r prif gynnwys

Y Cam Adolygu

Os ydych yn dal yn anfodlon ar benderfyniad cwyn ffurfiol, mae'n bosibl y byddwch yn gallu gwneud cais i'r penderfyniad gael ei adolygu gan adolygydd dan gam adolygu y weithdrefn gwyno i fyfyrwyr.

Cais am adolygiad

Darllenwch y nodyn cyfarwyddyd ar flaen y ffurflen cais am adolygiad a'r weithdrefn gwyno i fyfyrwyr (adran 5) cyn cyflwyno cais am adolygiad.

Fel arfer, ni fydd y cam adolygu yn ailystyried y materion a godwyd, nac yn cynnal ymchwiliad pellach. Gallwch wneud cais am adolygiad ar sail y canlynol:

  • ni ddilynwyd y gweithdrefnau'n gywir yn y cam ffurfiol;
  • roedd y penderfyniad a/neu'r datrysiad yn afresymol;
  • mae tystiolaeth newydd ar gael, nad oedd modd i chi, am resymau dilys, ei darparu yn y cam ffurfiol.

Dylech anfon eich ffurflen cais am adolygiad wedi’i chwblhau a’r dogfennau ategol a’r holl ohebiaeth i:

Tîm Cwynion Myfyrwyr

Gallwch hefyd anfon eich dogfennau i’r Tîm Cwynion Myfyrwyr, 2il lawr Tŷ McKenzie, 30-36 Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 ODE.

Rydym yn derbyn ceisiadau am adolygiad (eich ffurflen a'r dystiolaeth) naill ai mewn fformat electronig neu gopi caled, ond mae'n bwysig eich bod yn cyflwyno eich cais am adolygiad un waith yn unig.

Cymorth a chyngor

Dylech geisio cyngor annibynnol ar eich cais am adolygiad. Mae modd cael hwn o’r Ganolfan Cyngor i Fyfyrwyr yn Undeb y Myfyrwyr:

Canolfan Cyngor i Fyfyrwyr

Swyddfa'r Dyfarnwr Annibynnol ar gyfer Addysg Uwch

Os ydych yn dal yn anfodlon ar ganlyniad eich cwyn ar ôl cwblhau gweithdrefnau mewnol y Brifysgol yn llawn, efallai y bydd darpariaeth ar gyfer trefnu adolygiad allanol o'ch cwyn gan Swyddfa'r Dyfarnwr Annibynnol; ar gyfer Addysg Uwch.