Ewch i’r prif gynnwys

Polisi astudio dramor

Mae'r polisi astudio dramor yn cynnig arweiniad ynglŷn â rheoli, cynnal a gwerthuso gweithgareddau dysgu gyda chredydau ar leoliadau.

Mae gennym strategaeth uchelgeisiol i sicrhau bod pob myfyriwr yn cael cyfleoedd i adeiladu cysylltiadau byd-eang drwy raglenni cyfnewid a chydweithio rhyngwladol a chreu cyfleoedd i bob myfyriwr gymryd rhan mewn profiadau rhyngwladol sy’n cael effaith fel rhan annatod o'u hastudiaethau. Mae helpu myfyrwyr i fanteisio ar gyfleoedd astudio dramor o safon yn ystod eu cyfnod yn y Brifysgol yn elfen ganolog o wneud yn siŵr ein bod yn glynu wrth yr ymrwymiad hwn.

Mae'r polisi astudio dramor yn adeiladu ar y prosesau a'r gweithdrefnau a amlinellir yn y Polisi Darpariaeth Gydweithredol a’r Polisi Cymeradwyo Rhaglenni yn cymryd ymagwedd seiliedig ar risg i ddatblygu a rheoli'r holl weithgaredd astudio dramor gan nodi unrhyw ofynion ychwanegol penodol.

Polisi Astudio Dramor

O 1 Awst 2018 (diweddarwyd ym mis Awst 2020), mae’r Polisi Astudio Dramor (y Polisi) yn rhoi arweiniad ar gyfer datblygu a rheoli darpariaeth gweithgarwch Astudio Dramor.

Yr egwyddorion allweddol

Mae egwyddorion allweddol y polisi wedi eu dylunio i gynnal y safonau academaidd uchaf a chynnig cyfnod astudio dramor diogel sy'n cefnogi profiad rhagorol i fyfyrwyr, a hynny wrth sicrhau nad yw prosesau'n rhy fiwrocrataidd, yn anhylaw i'w gweithredu, neu'n rhwystro ein huchelgais strategol.

Mae'r polisi'n amlinellu'r egwyddorion arweiniol ar gyfer staff o ran elfennau allweddol o gymeradwyo, rheoli a monitro gweithgarwch ar gyfnodau astudio dramor sy'n rhoi credydau, sef:

  • datblygu rhaglenni sy’n cynnwys 120 credyd ychwanegol o weithgaredd astudio dramor.
  • gwneud yn siŵr bod cyfleoedd astudio dramor yn gynhwysol ac wedi'u cefnogi
  • adolygu a chymeradwyo partneriaid astudio dramor gan gynnwys asesiadau risg a datganiadau myfyrwyr
  • monitro, gwerthuso ac adolygu partneriaethau a rhaglenni astudio dramor bob 5 mlynedd
  • cefnogi a gwella profiad y myfyriwr ar gyfer myfyrwyr cyfnewid rhyngwladol ac astudio dramor newydd.

Lle mae ysgolion neu adrannau'r gwasanaethau proffesiynol yn trefnu gweithgaredd astudio dramor nad yw'n rhoi credydau, disgwylir y dylai'r ddarpariaeth gael ei hadolygu i wneud yn siŵr ei bod yn cydymffurfio â'r egwyddorion allweddol a nodir yn y polisi.

Tîm Ansawdd a Safonau