Ewch i’r prif gynnwys

Polisïau a Chodau Ymarfer Sicrhau Ansawdd

Ein polisïau sicrhau ansawdd a’n codau ymarfer yw’r cyfeirbwynt allweddol ar gyfer gwybodaeth am egwyddorion a phrosesau academaidd, rolau a chyfrifoldebau rydym yn eu defnyddio i ddatblygu a gweithredu fframwaith rheoli ansawdd effeithiol ac effeithlon.

Mae hyn yn rhoi sicrwydd i ni ynghylch safonau ac ansawdd ein darpariaeth ac mae hefyd yn un o’n sianeli cyfathrebu ar gyfer annog a rhannu dysgu, addysgu ac ymchwil.

Mae ein polisïau a’n codau ymarfer yn berthnasol i ddarpariaeth a addysgir a’r ddarpariaeth ymchwil ac fe’u trefnir yn nifer o ddatganiadau ar sail thema. Rhaid i bob Ysgol gydymffurfio â’n polisïau a’n codau ymarfer oni cheir eithriad gan y Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd. Mae elfennau o ddisgresiwn fodd bynnag, a rhoddir cyfrifoldebau i unigolion a grwpiau.

Mae cynnwys pob datganiad wedi'i seilio ar y canlynol:

Mae pob côd ymarfer yn datblygu’n barhaus ac er mwyn bod ar flaen y gad o ran ymarfer da, rydym yn ymrwymedig i adolygu pob dogfen yn rheolaidd ac yn systematig dros gyfnod treigl o bum mlynedd fel y cytunir arno gan y Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd. Ein nod yw cynnwys ystod o staff ac Undeb y Myfyrwyr yn ein prosesau ymgynghori.