Ewch i’r prif gynnwys

Lleoliadau

Mae'r polisi dysgu ar leoliadau yn cynnig arweiniad ynglŷn â rheoli, cynnal a gwerthuso gweithgareddau dysgu gyda chredydau ar leoliadau.

Mae gennym strategaeth uchelgeisiol i sicrhau bod pob myfyriwr yn cael cyfleoedd i gael profiad gwaith neu brofiad o fod ar leoliad, lle caiff sgiliau cyflogadwyedd trosglwyddadwy eu hymgorffori ar draws eu cwricwla. Mae hyn er mwyn sicrhau bod myfyrwyr ar bob lefel wedi eu paratoi ar gyfer pontio i fyd gwaith. Mae helpu myfyrwyr i fanteisio ar gyfleoedd i gael lleoliad o safon yn ystod eu hastudiaethau yn elfen ganolog o wneud yn siŵr ein bod yn glynu wrth yr ymrwymiad hwn.

Mae'r polisi dysgu ar leoliadau yn cefnogi datblygu lleoliad â chredydau er mwyn sicrhau ei fod yn ddiogel ac yn hygyrch, ac yn gwella profiad y myfyriwr drwy gyflawni canlyniadau dysgu diffiniedig ar lefel y rhaglen/modiwl fel y'u nodir yng Nghôd Ansawdd y Deyrnas Unedig ar gyfer Addysg Uwch.

Lle mae ysgolion neu adrannau'r gwasanaethau proffesiynol yn trefnu gweithgaredd lleoliad nad yw'n rhoi credydau, disgwylir y dylai'r ddarpariaeth gael ei hadolygu i wneud yn siŵr ei bod yn cydymffurfio â'r egwyddorion allweddol a nodir yn y polisi.

POLISI DYSGU AR LEOLIAD

POLISI DYSGU AR LEOLIAD

2 Hydref 2017

Darganfyddwch sut i ychwanegu cyfleoedd lleoliadau i mewn i raglenni

PDF

Yr egwyddorion allweddol

Mae egwyddorion allweddol y polisi wedi eu dylunio i gynnal y safonau academaidd uchaf a chynnig lleoliad diogel sy'n cefnogi profiad rhagorol i fyfyrwyr, a hynny wrth sicrhau nad yw prosesau'n rhy fiwrocrataidd, yn anhylaw i'w gweithredu, neu'n rhwystro ein huchelgais strategol.

O ystyried pa mor eang yw'r ddarpariaeth lleoliadau, rydym yn mabwysiadu ymagwedd sy'n seiliedig ar risg o ran cymeradwyo a rheoli pob cynnig lleoliad unigol.

Mae'r polisi'n amlinellu'r egwyddorion arweiniol ar gyfer staff o ran elfennau allweddol o gymeradwyo, rheoli a monitro gweithgarwch ar leoliadau sy'n rhoi credydau, sef:

  • Asesiad o'r risg, gan gynnwys Iechyd a Diogelwch
  • Yswiriant ac atebolrwydd y Brifysgol
  • Cyfle cyfartalRheoli, monitro a gwerthuso lleoliadau.

Yn aml, bydd canllawiau disgyblu neu ganllawiau proffesiynol ychwanegol sy'n cynnig rhagor o wybodaeth am weithredu mathau penodol o leoliad – er enghraifft, y Cytundeb ar gyfer Addysgu Clinigol i Israddedigion Meddygaeth ar gyfer lleoliadau clinigol. Mae'r rhain yn cyd-fynd â'r polisi dysgu ar leoliad cyffredinol hwn yn y lleoliadau hynny.

Tîm Ansawdd a Safonau