Ewch i’r prif gynnwys

Adolygiad cyfnodol

Mae cylch yr Adolygiad Cyfnodol ar gyfer 2013-2018 bellach wedi'i gwblhau. Mae'r broses bellach yn cael ei hadolygu cyn dechrau cylch newydd. Bydd y tudalennau hyn yn cael eu diweddaru gyda'r broses newydd unwaith y bydd yr adolygiad hwn wedi'i gwblhau.

Adolygiad cyfnodol yw'r broses a ddefnyddir gan yr Ysgolion i gynnal adolygiad eang o'u holl raglenni, gwerthuso eu cyfeiriad strategol a myfyrio ar brofiadau eu myfyrwyr.

Fe'i cynhelir bob pum mlynedd ac mae'n gyfle i feddwl yn eang am brofiad y myfyriwr. Mae'r Ysgolion hefyd yn ei ddefnyddio fel cyfle i adolygu safonau, dilysrwydd a pherthnasedd parhaus eu rhaglenni yng nghyd-destun cynlluniau'r Coleg.

Gyda chymorth Tîm Adolygu a mewnbwn gan fyfyrwyr, staff a chyfoedion allanol, mae Adolygiad Cyfnodol yn cynnig darlun o sefyllfa Ysgol ar adeg benodol. Mae hefyd yn broses sy'n galluogi Ysgolion i ddatblygu eu darpariaeth a gosod eu cyfeiriad ar gyfer y dyfodol.

Nodweddion allweddol

Mae prif nodweddion ein proses adolygiad cyfnodol yn cynnwys:

  • Dull gwirioneddol strategol o roi ffocws a chynllunio camau ar gyfer y dyfodol. Mae hefyd yn gysylltiedig â gweithredu strategaeth y Brifysgol.
  • Yn seiliedig ar dystiolaeth a dadansoddiad o bortffolio o wybodaeth;
  • Yn gymesur ac wedi'i deilwra ar gyfer Ysgolion unigol yn ôl themâu sy'n codi o'r portffolio o dystiolaeth, meysydd ffocws penodol a dyheadau'r Ysgol, a chyd-destun y gweithgareddau adolygu eraill cysylltiedig fel ymarferion achredu gyda chyrff proffesiynol, statudol a rheoleiddio. Mae'r prif feysydd sy'n cael sylw mewn adolygiad cyfnodol yn cael eu trafod yng nghyd-destun y ffactorau hyn;
  • Symleiddio yn unol â’r adolygiad a gwelliant blynyddol (ARE).
  • Fe'i cynhelir mewn partneriaeth lawn gyda myfyrwyr, a rhoddir pwyslais ar brofiad y myfyriwr. Mae myfyrwyr yn cymryd rhan lawn fel aelodau o'r Tîm Adolygu, yn rhoi data ac adborth, ac yn cyfrannu at weithgareddau adolygu yn yr Ysgol.

Deilliannau a Dyfarniadau

Gofynnir i'r Tîm Adolygu gadarnhau bod adolygiad boddhaol wedi digwydd fel y gall y Brifysgol fod yn hyderus ynglŷn â chanlyniadau'r adolygiad cyfnodol o ran arian cyfred parhaus, dilysrwydd a safonau academaidd gwobrau’r Ysgol ac ansawdd profiad y myfyriwr.

Caiff yr holl ganlyniadau eu monitro bob blwyddyn drwy’r broses adolygiad a gwelliant blynyddol (ARE).