Ewch i’r prif gynnwys

Asesiad risg sefydliadol y coronafeirws (COVID-19)

Dyma asesiad risg sefydliadol ar gyfer delio â’r sefyllfa bresennol o ran y coronafeirws (COVID-19) yn y gweithle.  Mae’n cynnwys gweithio gartref yn ogystal â gweithgareddau ar y safle.

Fe’i datblygwyd i sicrhau ein bod yn darparu gweithle/amodau gwaith diogel ac iach ar gyfer staff, myfyrwyr, ymwelwyr a’r gymuned ehangach yn ystod pandemig y coronafeirws.

Byddwn yn dilyn yr ‘Egwyddorion ar gyfer gweithio’n ddiogel ar y campws yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19)’ fel y’u nodir yn y datganiad ar y cyd y cytunwyd arno gan Gymdeithas Cyflogwyr y  Prifysgolion a’r Colegau (UCEA) a’r Undebau Llafur Addysg Uwch.

Coronavirus (COVID-19) organisational risk assessment

This is an organisational risk assessment for dealing with coronavirus (COVID-19) in the workplace and includes homeworking and onsite activities.

Ymrwymiadau iechyd a diogelwch

 • Byddwn yn cynnal asesiadau risg yn ymwneud â’r coronafeirws (COVID-19) ar gyfer pob adeilad a gweithle â phobl ynddynt er mwyn cynllunio’r ffordd y cânt eu defnyddio, eu rheoli a’u glanhau.
 • Bydd hylif diheintio dwylo ar gael wrth fynedfeydd ac allanfeydd allweddol pob adeilad â phobl ynddo yn ogystal â chyfleusterau golchi dwylo y tu mewn i’r adeiladau.
 • Bydd rheolau a chanllawiau i ddefnyddwyr yn cael eu harddangos wrth y mynedfeydd yn ogystal ag arwyddion â chyfarwyddiadau arnynt ym mhob rhan o’r adeiladau â phobl ynddynt, yn ôl y gofyn.
 • Byddwn yn asesu pob llwybr ac ardal awyr agored ac yn gosod arwyddion i ddangos llwybrau lletach neu lwybrau unffordd.
 • Byddwn yn gofyn i’r holl staff, myfyrwyr ac ymwelwyr wisgo gorchuddion wyneb ar safleoedd y Brifysgol.
 • Byddwn yn sicrhau y caiff pob aelod o’r staff a’r myfyrwyr wybodaeth a chyfarwyddiadau ynglŷn â sut i ddefnyddio’r campws yn ddiogel cyn dychwelyd.
 • Byddwn yn sicrhau y bydd gwybodaeth ar gael i bob aelod o’r staff a’r myfyrwyr am sut i ddefnyddio’r campws yn ddiogel.
 • Byddwn yn sicrhau y bydd pob aelod o’r staff a’r myfyrwyr yn gallu rhoi gwybod am broblemau neu bryderon am yr adeiladau neu rannau o’r safleoedd drwy systemau adrodd sefydledig y Brifysgol.
 • Bydd gennym system ar waith i gefnogi’r staff a’r myfyrwyr os byddant yn cael canlyniad positif mewn prawf ar gyfer y coronafeirws (COVID-19).
 • Bydd gennym broses ar gyfer monitro’r trefniadau ar gyfer y coronafeirws (COVID-19) yn rheolaidd er mwyn sicrhau bod yr holl fesurau gofynnol yn cael eu rhoi ar waith.
 • Byddwn yn sicrhau y caiff yr asesiad risg sefydliadol ei adolygu bob chwe mis, neu’n fwy rheolaidd os bydd yr amgylchiadau’n galw am hynny.

Cefndir

Salwch newydd sy'n gallu effeithio ar eich ysgyfaint a'ch llwybrau anadlu yw’r coronafeirws (COVID-19). Mae’r symptomau’n amrywio a gallant fod yn ysgafn, yn gymedrol, yn ddifrifol neu’n angheuol.

Mae’r asesiad risg hwn yn tynnu sylw at y peryglon sy’n gysylltiedig â COVID ac mae’n nodi mesurau rheoli priodol, gan gynnwys cyfeirio at unrhyw asesiadau risg penodol i dasgau/safleoedd sydd ar waith er mwyn sicrhau bod y gweithle’n ddiogel rhag COVID lle bo hynny’n ymarferol.

Hierarchaeth mesurau rheoli

Bydd y Brifysgol yn cyflawni hyn drwy roi hierarchaeth mesurau rheoli ar waith fel a ganlyn:

 • Dileu: osgoi sefyllfaoedd lle y gallai’r staff ddod i gysylltiad â’r feirws.  Er enghraifft, os yw’r staff yn gallu gweithio gartref, dylent wneud hynny.
 • Rheolaethau peirianneg: atal y staff rhag dod i gysylltiad â’r feirws drwy ddefnyddio rhwystrau ffisegol neu fylchau amlwg yn y gweithle.
 • Rheolaethau gweinyddol: atal y staff rhag dod i gysylltiad â’i gilydd drwy eu hannog i gadw pellter corfforol.
  • Cadw pellter o 2m (er enghraifft, arwyddion, marciau pellter, systemau unffordd, amseroedd dechrau/gorffen/egwyl amrywiol, lleihau niferoedd, prosesau ailddylunio ac ati).
  • Gwella hylendid (cyfleusterau golchi/hylif diheintio dwylo, glanhau arwynebau’n rheolaidd, hancesi papur a gwasanaethau gwaredu ac ati).
  • Os na ellir cadw pellter corfforol, caiff mesurau lliniaru eraill eu hystyried yn unol â chanllawiau’r llywodraeth.
  • Arddangos posteri ac arwyddion priodol am iechyd y cyhoedd o amgylch y gweithlu ac ar wefannau.

Cyfarpar Diogelu Personol (PPE)

Mae cyfarpar diogelu anadlol (RPE) yn fath o PPE, a chaiff ei ddefnyddio yn yr ardaloedd lle mae posibilrwydd o ddod i gysylltiad â’r feirws, yn ôl yr asesiad risg.  Bydd hyn yn cynnwys grwpiau ymchwil sy’n gweithio ar y coronafeirws (COVID-19) neu wrth ymateb i achos a amheuir neu a gadarnhawyd o’r coronafeirws.

Noder na chaiff gorchuddion wyneb o liain eu hystyried yn fathau o PPE.  Gall gorchuddion wyneb lliain arafu’r feirws rhag lledaenu a helpu pobl sydd â’r feirws heb yn wybod iddynt i beidio â’i drosglwyddo i bobl eraill.  Felly, gofynnir/argymhellir i’r staff a’r myfyrwyr wisgo gorchuddion wyneb y tu mewn i adeiladau’r Brifysgol lle na fydd hynny’n mynd yn groes i’r asesiad risg lleol.  Er enghraifft, efallai na fydd yn briodol gwisgo gorchudd wyneb mewn labordai penodol, gan y gallai hyn amlygu’r sawl sy’n ei wisgo i risgiau iechyd a diogelwch eraill megis halogiad cemegol.

Gweithio o bell

Pwy a allai gel ei niweidio: Staff

Y mesurau rheoli gofynnolMesurau rheoli ychwanegolCam gweithredu gan bwy?Cam gweithredu erbyn pryd?

Wherever possible, staff who can work from home will be required to work from home. Only staff who need to be on-site should attend workplace premises. The following working arrangements will be put into place to support homeworking:

 • Dylid defnyddio galwadau cynadledda yn hytrach na chyfarfodydd wyneb yn wyneb.
 • Bydd Rheolwyr Llinell yn cynllunio ar gyfer isafswm nifer y bobl y bydd angen iddynt fod ar y safle i weithredu’n ddiogel ac yn effeithiol.
 • Caiff y polisïau yn ymwneud â gweithio o bell eu hadolygu er mwyn sicrhau y bydd digon o gymorth yn cael ei roi i’r bobl sy’n gweithio gartref.
 • Bydd canllawiau ar iechyd a diogelwch mewn perthynas â gweithio gartref, gweithio ar eich pen eich hun a defnyddio Cyfarpar Sgrin Arddangos ar gael ar y fewnrwyd.

Os bydd staff yn gweithio gartref am gyfnod estynedig (hynny yw, ddim yn gweithio gartref dros dro mwyach), byddant yn cwblhau asesiadau risg mewn perthynas â’r sgrin arddangos, a gaiff eu hadolygu gan aseswr hyfforddedig, a chaiff unrhyw fesurau lliniaru gofynnol eu rhoi ar waith fel y bo’n briodol.

Grŵp Cynllunio’r Gweithlu

Ar waith/proses barhaus.

Pwy a allai gael ei niweidio: Staff

Y mesurau rheoli gofynnolMesurau rheoli ychwanegolCam gweithredu gan bwy?Cam gweithredu erbyn pryd?
 • Cyngor a chanllawiau ar osod gweithfan.
 • Asesiad o sgrîn arddangos.
 • Sefydlu system i ofyn am offer er mwyn helpu a hwyluso’r broses o weithio o bell.
 • Rhoi cymorth TG o bell i bobl sy’n gweithio gartref er mwyn sicrhau trefniadau gweithio effeithiol a diogelwch gwybodaeth a data (er enghraifft, cyswllt o bell ar gyfer systemau gwaith).
  Ar waith

Pwy a allai gael ei niweidio: Staff

Y mesurau rheoli gofynnolMesurau rheoli ychwanegolCam gweithredu gan bwy?Cam gweithredu erbyn pryd?

Y rheolwyr a’r goruchwylwyr i sicrhau bod trefniadau ar waith er mwyn helpu pobl sy’n gweithio gartref i gadw mewn cysylltiad â gweddill y gweithlu fel y bo’n briodol.

  Ar waith

Pwy a allai gael ei niweidio: Staff

Y mesurau rheoli gofynnolMesuriadau rheoli ychwanegolCam gweithredu gan bwy?Cam gweithredu erbyn pryd?
 • Y rheolwyr llinell i gynnal asesiad risg straen gydag unigolion/timau lle y bo’n ofynnol.
 • Mae’r asesiad risg straen sefydliadol ar gyfer COVID wedi cael ei ddrafftio ac mae ar gael ar fewnrwyd y Brifysgol.
 

Rheolwyr llinell a goruchwylwyr

Yn mynd rhagddo

Pwy a allai gael ei niweidio: Staff

Y mesurau rheoli gofynnolMesuriadau rheoli ychwanegolCam gweithredu gan bwy?Cam gweithredu erbyn pryd?

Y rheolwyr a’r goruchwylwyr i fonitro lles y staff sy’n gweithio gartref a rhoi mesurau ar waith i gefnogi eu hiechyd meddwl, eu hiechyd corfforol a’u diogelwch personol drwy gynnal sesiynau sgwrsio rheolaidd gyda’r staff.

Atgoffa’r staff o’r cymorth sydd ar gael.

Rheolwyr llinell a goruchwylwyr

Ar waith

Darpariaeth ar gyfer lles staff

 • Gohebiaeth reolaidd ar fewnrwyd y staff, Blas ac e-byst yr Is-Ganghellor

Hunangymorth

 • Rhaglen cymorth i weithwyr Care First
 • Adnoddau hunangymorth mewnol
 • Aros gartref/ynysu – cyngor ar iechyd meddwl (Sefydliad Iechyd y Byd)
 • Ffynonellau cymorth allanol
 • Adnoddau ymwybyddiaeth ofalgar ac ymlacio
 • Llinellau cymorth a ffynonellau gwybodaeth eraill
 • Sut i gael cymorth brys

Mae cyngor ar iechyd a diogelwch ar gael drwy e-bost neu dros y ffôn.  Caiff cyfrif ebost safety@cardiff.ac.uk ei fonitro a’i reoli.

Atgoffa’r staff o’r cymorth sydd ar gael.

Lles staff/Datblygu Staff y Sefydliad (OSD)

Ar waith

Gweithio ar y safle

Pwy a allai gael ei niweidio: Staff, myfyrwyr a/neu ymwelwyr.

Y mesurau rheoli gofynnolMesurau rheoli ychwanegolCam gweithredu gan bwy?Cam gweithredu erbyn pryd?
 • Dim ond aelodau awdurdodedig o staff a fydd yn gallu gweithio ar y safle.
 • Mae proses i’r adran Ddiogelwch ystyried ceisiadau i gael mynediad i adeiladau wedi cael ei rhoi ar waith.
 • Caiff adeiladau eu diogelu gan gloeon traddodiadol sydd angen allwedd neu system rheoli mynediad electronig (PAC) a reolir gan yr adran Ddiogelwch.
 Yr adran Ddiogelwch

Ar waith

Pwy a allai gael ei niweidio: Staff, myfyrwyr a/neu ymwelwyr.

Y mesurau rheoli gofynnolMesurau rheoli ychwanegolCam gweithredu gan bwy?Cam gweithredu erbyn pryd?

Adeiladau gwag

Caiff adeiladau gwag eu cynnal a’u cadw yn unol â gofynion statudol.  Caiff asesiadau risg y tasgau sy’n gysylltiedig â chynnal a chadw’r adeiladau eu hadolygu yn unol â gofynion diogelu rhag COVID.

   

Adeiladau â phobl ynddynt

Bydd gan bob adeilad â phobl ynddo asesiad risg ar gyfer y coronafeirws (COVID-19) sy’n benodol i’r adeilad a’r gweithgareddau sy’n cael eu cynnal ynddo.  Caiff yr asesiadau risg penodol i safleoedd hyn eu rhannu â’r staff, myfyrwyr ac ymwelwyr perthnasol.  Bydd asesiadau risg penodol i dasgau yn ategu asesiadau risg yr adeiladau.

Drafftio a rhannu asesiadau risg adeiladau ar gyfer y coronafeirws (COVID-19) ar gyfer adeiladau academaidd â phobl ynddynt.Ystadau/Diogelwch a Lles StaffCyn derbyn pobl yn ôl iddynt

Cadw pellter corfforol

Bydd yr addasiadau i’r safleoedd er mwyn helpu i gadw pellter corfforol yn cynnwys:

   
 • Adolygu pob safle gwaith er mwyn nodi addasiadau addaser mwyn helpu i gadw pellter corfforol.

Grwpiau gwaith i ddrafftio asesiadau risg penodol i dasgau gan ystyried asesiadau risg yr adeiladau.

Grwpiau gwaith lleol

Drwy gydol y pandemig

 • Gosod swyddfeydd ac ardaloedd gwaith mewn ffrodd sy’n helpu i gadw pellter corfforol (lle y bo’n briodol), er enghraifft, newid y cynllun, gosod arwyddion priodol a gwneud marciau ar y llawr i ddangos pellteroedd diogel.

Atgoffa’r staff mewn sesiynau briffio ac ar bosteri am bwysigrwydd cadw pellter corfforol yn y gweithle a’r tu allan iddo.

Ystadau/grwpiau gwaith lleol i arddangos posteri

Drwy gydol y pandemig

 • Trefnu gweithfannau a desgiau mewn ffordd sy’n sicrhau pellter gofynnol rhyngddynt.  Gosod sgriniau lle bo angen, gan gynnwys ar ddesgiau derbynfeydd.

Gwiriadau gan reolwyr er mwyn sicrhau bod y broses o adolygu amserlenni gwaith yn cael ei dilyn.

Rheolwyr lleol

Drwy gydol y pandemig

 • Nodi uchafswm nifer y bobl mewn swyddfeydd, ardaloedd gwaith eraill a ffreuturiau.

Nodi gofynion cynnal a chadw statudol ar gyfer pob adeilad.

Ystadau

Yn mynd rhagddo

 • Caiff amserlenni gwaith y rhai y mae angen iddynt fynychu’r safle eu hadolygu gan gynnwys amseroedd dechrau a gorffen/patrymau sifftiau ac ati.  Bydd amserlenni darlithoedd/seminarau ac ati yn ystyried mesurau cadw pellter corfforol i leihau nifer y staff, myfyrwyr ac ymwelwyr a fydd ar y safle ar yr un pryd.

Drafftio a rhannu asesiadau risg penodol i dasgau.

Grwpiau gwaith lleol

Yn mynd rhagddo

 • Os na ellir osgoi cyfarfodydd wyneb yn wyneb, dylid ystyried eu cynnal yn yr awyr agored gyda mesurau cadw pellter corfforol priodol ar waith.  Lle na fydd hyn yn bosibl, dylid cynnal cyfarfodydd mewn ystafelloedd sydd wedi’u hawyru’n dda.  Bydd nifer y staff sy’n bresennol wedi’i gyfyngu i aelodau hanfodol yn unig.
   
 • Lle y bo’n bosibl, caiff hyfforddiant/gweithgarwch recriwtio ei gynnal drwy e-bost/ar lwyfan eDdysgu ar-lein.  Os bydd rhaid cynnal arferion hyfforddi a recriwtio wyneb yn wyneb, yna bydd angen sicrhau bod asesiadau risg ar waith yn ogystal â mesurau rheoli cysylltiedig ar gyfer cadw pellter corfforol.
  

Pwy a allai gael ei niweidio: Staff, myfyrwyr a/neu ymwelwyr.

Y mesurau rheoli gofynnolMesurau rheoli ychwanegolCam gweithredu gan bwy?Cam gweithredu erbyn pryd?
Bydd hysbysiadau’n cael eu harddangos ar bob safle yn atgoffa’r staff am y prif ofynion ar gyfer atal yr haint:Atgoffa cyflogeion yn rheolaidd i olchi eu dwylo am 20 eiliad â dŵr a sebon ac am bwysigrwydd sychu eu dwylo’n drylwyr.  Eu hatgoffa hefyd i besychu a thisian mewn hancesi papur, gan ddilyn y canllawiau ‘Ei ddal, Ei daflu, Ei ddifa’, neu yn eich braich os nad oes hances bapur ar gael.  Osgoi cyffwrdd â’r wyneb, y llygaid, y trwyn a’r geg â dwylo nad ydynt yn lân.Grwpiau gwaith lleol, gyda chymorth yr adran Ystadau a Gwasanaethau CampwsYn mynd rhagddo

Golchi dwylo

Cyfleusterau golchi dwylo gyda sebon a dŵr ar waith.

Annog y staff i roi gwybod am unrhyw broblemau a chynnal archwiliadau croen fel rhan o raglen cadw golwg ar y croen.Rheolwyr lleolYn mynd rhagddo
Sychu dwylo â thywelion papur tafladwy neu beiriant aer cynnes.Helpu i atal y coronafeirws (COVID-19) rhag lledaenu drwy atgoffa pawb am y cyngor ar iechyd y cyhoedd.Rheolwyr lleolYn mynd rhagddo
Caiff hylif diheintio ei ddarparu wrth fynedfeydd ac mewn mannau lle ceir llawer o fynd a dod y tu mewn i adeiladau academaidd.Sicrhau bod posteri, taflenni a deunyddiau eraill ar gael i’w harddangos.Rheolwyr lleol gyda chymorth yr adran YstadauCyn derbyn pobl yn ôl i’r adeilad

Hylendid anadlol

Gofynnir i’r staff a’r myfyrwyr wisgo gorchuddion wyneb y tu mewn i’r adeiladau lle na fydd hynny’n mynd yn groes i’r asesiad risg lleol.

Lle y bo’n bosibl, dylid cynnal asesiadau risg o dasgau lleol i ystyried sut y gellir cynnal system awyru dda yn yr amgylchedd gwaith.  Er enghraifft, agor ffenestri a drysau’n rheolaidd.Rheolwyr lleolYn mynd rhagddo

Pwy a allai gael ei niweidio: Staff, myfyrwyr a/neu ymwelwyr.

Y mesurau rheoli gofynnolMesurau rheoli ychwanegolCam gweithredu gan bwy?Cam gweithredu erbyn pryd?

Symptomau’r coronafeirws (COVID-19)

 • Os bydd gan unrhyw un beswch cyson newydd neu dymheredd uchel yn y gweithle, caiff ei anfon adref a’i gynghori i ddilyn y canllawiau aros gartref.
 • Bydd rheolwyr llinell yn cysylltu ag aelodau o’r staff yn rheolaidd yn ystod y cyfnod hwn.
 • Dylai unrhyw un sy’n arddangos symptomau neu sy’n byw mewn cartref gyda rhywun sy’n arddangos symptomau a all fod wedi’u hachosi gan y coronafeirws (COVID-19) ddilyn canllawiau’r llywodraeth.
 • Os byddwn yn cael gwybod bod gan aelod o’r staff neu’r cyhoedd y coronafeirws (COVID-19) a’i fod wedi bod ar un o’n safleoedd yn ddiweddar, bydd y tîm rheoli lleol yn rhoi gwybod i’r adran Diogelwch a Lles Staff a fydd yn cysylltu ag Iechyd Cyhoeddus Cymru i drafod yr achos, yn nodi’r bobl sydd wedi bod mewn cysylltiad â’r unigolyn ac yn cael cyngor ar unrhyw gamau gweithredu neu ragofalon y dylid eu cymryd.
 Rheolwyr lleolDrwy gydol y pandemig

Pwy a allai gael ei niweidio: Staff, myfyrwyr a/neu ymwelwyr. Mae’n bosibl y bydd gan rai o’r staff neu’r myfyrwyr gyflyrau meddygol sydd eisoes yn bodoli sy’n golygu eu bod yn fwy agored i niwed yn sgil peryglon y coronafeirws (COVID-19).

Y mesurau rheoli gofynnolMesurau rheoli ychwanegolCam gweithredu gan bwy?Cam gweithredu erbyn pryd?
  • Yn unol â chanllawiau’r llywodraeth, ni fydd disgwyl i’r rhai sydd yn y categori ‘‘risg uchel’’ (eithriadol o agored i niwed) ac sy’n destun trefniadau ‘‘gwarchod’’ arbennig weithio/astudio ar y safle.
  • I unigolion eraill sydd yn y categorïau agored i niwed ‘eraill’ (gan gynnwys mamau newydd a menywod beichiog), caiff gweithio ar y safle ei ystyried fesul achos.   Lle bynnag y bo modd, cânt gymorth i weithio gartref naill ai yn eu rolau presennol neu mewn rolau gwahanol.  Fodd bynnag, os na fydd hyn yn bosibl, caiff asesiadau risg eu llunio ar gyfer yr unigolion a chaiff unrhyw fesurau rheoli ychwanegol eu rhoi ar waith.
  • Rhoddir sylw penodol hefyd i’r bobl sy’n byw gydag unigolion sy’n eithriadol o agored i niwed yn glinigol.
  • Gall unigolyn ddeall ei risg gan ddefnyddio adnodd asesu risg COVID-19 ar gyfer y gweithlu.
 Pawb ar y safleDrwy gydol y pandemig

Pwy a allai gael ei niweidio: Staff, myfyrwyr a/neu ymwelwyr.

Mae’n bosibl y bydd rhai rhannau o’r gweithle yn cyflwyno risg uwch nag eraill.  Mae rhannau o’r gweithle a ddefnyddir yn helaeth yn fwy tebygol o gyflwyno risg o drosglwyddo heintiau.  Bydd yr ardaloedd hyn yn cynnwys toiledau, ystafelloedd cyffredin a ffreuturiau.

Y mesurau rheoli gofynnolMesurau rheoli ychwanegolCam gweithredu gan bwy?Cam gweithredu erbyn pryd?
 • Sicrhau bod arferion glanhau gwell ar waith ar gyfer ardaloedd cymunedol megis toiledau, ceginau ac ardaloedd addysgu, yn enwedig mewn ardaloedd a ddefnyddir yn helaeth megis dolenni drysau, rheiliau, switshys golau ac ati, gan ddefnyddio gweithdrefnau glanhau priodol.
 • Arddangos gwybodaeth ar y safle yn pwysleisio’r angen i ddilyn arferion hylendid da bob amser megis golchi dwylo yn rheolaidd, dilyn y canllawiau ‘Ei ladd, Ei daflu, Ei ddifa’ neu besychu/tisian yn eich braich os nad oes hances ar gael. Osgoi cyffwrdd â’r wyneb, y llygaid, y trwyn a’r geg â dwylo nad ydynt yn lân.
 • Sicrhau bod adnoddau golchi dwylo digonol yn cael eu darparu mewn ardaloedd cymunedol a chyfleusterau lles.
 YstadauDrwy gydol y pandemig

Pwy a allai gael ei niweidio: Staff a myfyrwyr.

Y mesurau rheoli gofynnolMesurau rheoli ychwanegolCam gweithredu gan bwy?Cam gweithredu erbyn pryd?
Os bydd angen gweithio ar y safle gan ddefnyddio gweithfan, bydd y staff yn derbyn eu bysellfwrdd a’u llygoden eu hunain a bydd weips diheintio ar gael i unigolion lanhau mannau cyffwrdd ac offer a rennir. Pawb ar y safleDrwy gydol y pandemig

Pwy a allai gael ei niweidio: Staff, myfyrwyr a/neu ymwelwyr.

Y mesurau rheoli gofynnolMesurau rheoli ychwanegolCam gweithredu gan bwy?Cam gweithredu erbyn pryd?
Bydd y rheolwyr a’r goruchwylwyr perthnasol yn drafftio ac yn rhannu asesiadau risg lleol sy’n benodol i dasgau er mwyn ategu’r asesiad risg cyffredinol ar gyfer diogelu rhag y coronafeirws (COVID-19) a’r asesiadau risg penodol i adeiladau. Rheolwyr lleolYn mynd rhagddo

Pwy a allai gael ei niweidio: Staff, myfyrwyr a/neu ymwelwyr.

Y mesurau rheoli gofynnolMesurau rheoli ychwanegolCam gweithredu gan bwy?Cam gweithredu erbyn pryd?
 • Caiff y broses o gasglu gwastraff cyffredinol ei rheoli gan yr adran Gweithrediadau Ystadau a’i chynnal mewn adeiladau â phobl ynddynt.
 • Caiff y broses o gasglu gwastraff peryglus ei rheoli gan yr adran Diogelwch a Lles Staff.
 Yr adran Ystadau/Diogelwch a Lles Staff.  Rheolwyr lleol i roi gwybod.Yn mynd rhagddo

Pwy a allai gael ei niweidio: Ymwelwyr, staff a/neu fyfyrwyr.

Y mesurau rheoli gofynnolMesurau rheoli ychwangeolCam gweithredu gan bwy?Cam gweithredu erbyn pryd?
 • Rhoi gweithdrefnau ar waith er mwyn sicrhau y bydd cyfleusterau lles digonol ar gael i yrwyr wrth iddynt weithio.
 • Rhannu’r asesiadau risg a’r gweithdrefnau ar gyfer derbyn nwyddau â’r cwmnïau sy’n eu danfon.
 Y rheolwyr lleol i gydlynu’r broses/gyda chymorth yr adran Ystadau lle y bo’n briodol.

Llety myfyrwyr

Pwy a allai gael ei niweidio: Staff, myfyrwyr a/neu ymwelwyr.

Y mesurau rheoli gofynnolMesurau rheoli ychwanegolCam gweithredu gan bwy?Cam gweithredu erbyn pryd?

Mae’r llety myfyrwyr wedi cael ei wagio lle y bo’n rhesymol ymarferol gwneud hynny.  Mae mesurau lliniaru lleol ar waith ar gyfer yr ardaloedd sydd â phreswylwyr o hyd.

Caiff asesiad risg ar wahân ei ddatblygu ar gyfer rheoli’r risg a gyflwynir gan y coronafeirws (COVID-19) mewn llety myfyrwyr yn seiliedig ar y canllawiau sy’n cael eu trafod a’u datblygu ar gyfer y sector ar hyn o bryd gan sefydliad Prifysgolion y DU ar sail cyngor iechyd y cyhoedd ar y cyd â Llywodraeth Cymru.