Ewch i’r prif gynnwys

Widening Participation privacy policy

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Hysbysiad Preifatrwydd Cyfranogwyr Ehangu Cyfranogiad.

Nod y rhaglenni yw codi dyheadau, gwella cyrhaeddiad a chynnig cymorth i ddisgyblion ysgolion uwchradd mewn ardaloedd difreintiedig barhau â’u hastudiaethau ôl-16.

Mae cyfeiriadau at “y rhaglenni” yn yr hysbysiad hwn yn cyfeirio at raglenni Ehangu Cyfranogiad Prifysgol Caerdydd, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i, Camu Ymlaen i'r Brifysgol a Mynediad at Broffesiynau.

Prifysgol Caerdydd yw’r rheolwr data ar gyfer data personol a brosesir yn rhan o’r rhaglen. Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn berthnasol os roddir mynediad at y rhaglen trwy broses ymgeisio neu os yw’r cyfranogwr yn cofrestru'n uniongyrchol. Bydd y gwahaniaethau rhwng y ddwy broses casglu data yn cael eu nodi ym mhob rhan o’r ddogfen.

Pa wybodaeth a gesglir am y cyfranogwyr?

Rydym yn casglu’r wybodaeth ofynnol ganlynol ar gyfer pawb sy’n cymryd rhan yn ein gweithgareddau ac yn cofrestru ar eu cyfer. Mae hyn yn ein helpu i ddangos bod ein gweithgareddau’n ymgysylltu â phobl ifanc o gefndiroedd a dangynrychiolir mewn addysg uwch ar hyn o bryd.

 • enw
 • dyddiad geni
 • cyfeiriad ebost
 • cyfeiriad a chôd post eich cartref
 • rhif ffôn symudol
 • grŵp blwyddyn
 • ysgol/coleg/sefydliad
 • rhif ffôn.

Hefyd nodweddion cymhwysedd (yn dibynnu ar y prosiect) gan gynnwys:

 • p’un a yw’n cael prydau am ddim yn yr ysgolai peidio
 • gwybodaeth am anabledd fel awtistiaeth
 • p’un a aeth rhiant (/rhieni) neu frodyr a chwiorydd y cyfranogwr i’r brifysgol ai peidio
 • (nid yw’n hanfodol rhoi’r wybodaeth hon, ond mae’n ein galluogi i gofnodi nifer y cyfranogwyr a allai fod yr aelodau cyntaf o’u teuluoedd i fynd i’r brifysgol)
 • p’un a oes gan y cyfranogwr brofiad o fod yn y system ofal ai peidio
 • (nid yw’n hanfodol rhoi’r wybodaeth hon, ond mae’n ein galluogi i gofnodi grwpiau a dangynrychiolir a blaenoriaethu eu bod yn cael mynediad at rai digwyddiadau)
 • statws ceisiwr lloches.

Rydym hefyd yn gofyn am wybodaeth ddewisol ynghylch:

 • a hoffai cyfranogwr gael gohebiaeth farchnata gan Brifysgol Caerdydd am weithgareddau perthnasol eraill ai peidio
 • dewis iaith
 • anabledd
 • rhywedd
 • ethnigrwydd.

Pam rydym yn casglu’r wybodaeth hon?

At ddibenion monitro, sy’n ein galluogi i:

 • fodloni gofynion gorfodol o ran adrodd yn allanol i gyrff rheoleiddiol fel Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC)
 • monitro a gwerthuso effeithiolrwydd ein rhaglenni allgymorth
 • cynhyrchu ystadegau, gan gynnwys rhifau cais, nifer y cyfranogwyr, a hynt y cyfranogwyr
 • olrhain hynt y cyfranogwyr yn y dyfodol, gan gynnwys ceisiadau i'r Brifysgol a Sefydliadau Addysg Uwch eraill.
 • adnabod cyfranogwyr sy’n perthyn i grwpiau a dangynrychiolir mewn Addysg Uwch a gwneud yn siŵr bod pobl o’r grwpiau hyn yn cael mynediad blaenoriaethol at weithgareddau ehangu cyfranogiad eraill
 • sicrhau iechyd, diogelwch a lles pawb sy’n cymryd rhan yn ein rhaglenni a chynorthwyo gydag anghenion bugeiliol a llesol er enghraifft gwneud yn siŵr ein bod yn ymwybodol o gyflyrau meddygol ac anableddau
 • anfon gwybodaeth berthnasol ac angenrheidiol am weithgareddau a gynhelir cyn bo hir, yn ogystal â deunydd marchnata.

Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu’r data?

Cydsyniad yw’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu'r data hwn. Mae hyn yn cynnwys y data personol, data am gategorïau arbennig, caniatâd i olrhain HEAT a phrosesu'r defnydd o ffotograffau a chyfathrebiadau marchnata.

Sut byddwn yn prosesu’r data?

Ar gyfer pob rhaglen, cesglir data myfyrwyr trwy ffurflen ar-lein dros URL diogel i'w ddefnyddio at y dibenion uchod. Os oes proses ymgeisio, bydd data'n cael ei storio ar daenlen gyda chyfrinair er mwyn caniatáu i'r broses ddethol ddigwydd. Ar ôl y broses ddethol, bydd cyfranogwyr llwyddiannus yn cael gwybod a chynhelir proses arall o gasglu data. Os nad oes proses ymgeisio, bydd un pwynt casglu data ar gyfer yr holl wybodaeth uchod.

Bydd gan gyfranogwyr yr opsiwn o gydsynio i’w gwybodaeth gael ei hychwanegu at gronfa ddata Olrhain Mynediad Addysg Uwch (HEAT) y Brifysgol (www.heat.ac.uk), a ddefnyddir i gofnodi gwybodaeth am weithgareddau allgymorth a'r rhai sy'n cymryd rhan ynddynt. Bydd data'r unigolion nad ydynt yn llwyddo i gael lle ar y rhaglen yn aros ar y daenlen ac yn cael ei ddileu y flwyddyn academaidd ar ôl i'r cais gael ei gyflwyno.

Pwy sy'n defnyddio'ch data personol, ac â phwy y caiff ei rannu?

Cronfa ddata a rennir yw HEAT. Fe’i defnyddir gan amrywiaeth o sefydliadau i nodi pa weithgareddau sydd fwyaf defnyddiol wrth baratoi myfyrwyr ar gyfer addysg uwch a symud ymlaen i gyflogaeth. Mae defnyddwyr HEAT yn cynnwys adrannau a chyfadrannau'r Brifysgol a’r Colegau sy'n trefnu gweithgareddau allgymorth. Bydd ganddynt fynediad i'ch data personol sydd wedi'i gynnwys yn HEAT at y dibenion a nodir uchod. Efallai y byddwn hefyd yn rhannu eich data â HESA, UCAS, CCAUC ac SFA i helpu i benderfynu a yw ein gweithgareddau'n helpu cyfranogwyr i symud ymlaen o'r ysgol i Addysg Uwch a chyflogaeth.

Am ba mor hir fyddwn yn cadw eich data?

Os ydych chi'n cymryd rhan yn ein gweithgareddau:

 • Mae darparu gweithgareddau allgymorth o ansawdd uchel yn golygu gallu cymharu ein gweithgareddau a phenderfynu pa rai sy'n helpu myfyrwyr i symud ymlaen i Addysg Uwch a chyflogaeth. Bydd faint o amser y bydd hyn yn ei gymryd yn amrywio yn dibynnu ar eich oedran ar adeg cymryd rhan mewn gweithgaredd allgymorth. Er mwyn cynnal gwerthusiad, olrhain ac ymchwil tymor hir ynghylch mynediad i Addysg Uwch, byddwn yn cadw'ch data am un o'r cyfnodau isod:
 • Os ydych chi o dan 21 oed ar adeg y gweithgaredd allgymorth cyntaf - Bydd eich data yn cael ei gadw am 15 mlynedd ar ôl graddio neu nes y byddwch yn 30 oed (p'un bynnag a ddaw gyntaf)
 • Os ydych chi dros 21 oed ar adeg y gweithgaredd allgymorth cyntaf - Bydd eich data yn cael ei gadw am 15 mlynedd ar ôl graddio neu am 10 mlynedd ar ôl eich gweithgaredd allgymorth (p'un bynnag a ddaw gyntaf).

Os na chymerwch ran yn ein gweithgareddau:

 • Bydd eich data yn cael ei storio ar daenlen a ddiogelir gan gyfrinair tan y flwyddyn academaidd ar ôl y digwyddiad.

Beth yw fy hawliau?

O dan GDPR, mae gennych hawliau ynghylch eich data personol a allai gynnwys: peidio â chaniatáu i’ch gwybodaeth bersonol gael ei phrosesu, cyrchu eich gwybodaeth bersonol, ei chywiro, ei dileu, ei chyfyngu a’i throsglwyddo. I gael rhagor o wybodaeth, gweler https://www.cardiff.ac.uk/cy/public-information/policies-and-procedures/data-protection/your-data-protection-rights

Diogelwch data

Mae deddfwriaeth diogelu data yn golygu bod yn rhaid i ni gadw eich gwybodaeth yn ddiogel. Golyga hyn y bydd eich cyfrinachedd yn cael ei barchu, ac y cymerir yr holl gamau priodol i osgoi mynediad a datgeliad anawdurdodedig. Yr unig staff fydd â chaniatâd i fynd at eich data personol yw'r rhai y mae angen darnau perthnasol o’ch gwybodaeth arnynt. Defnyddir cyfrinair a chyfyngiadau diogelwch eraill ar gyfer yr holl wybodaeth bersonol electronig amdanoch, a bydd ffeiliau papur gwyn yn cael eu cadw mewn mannau diogel lle cyfyngir ar fynediad atynt. Gallai sefydliad dan gontract gael ei ddefnyddio at y diben o brosesu data ar ran y rhaglenni. Byddai sefydliadau sy'n prosesu data personol ar ran y rhaglen yn rhwym i Gytundeb Prosesu Data fydd yn amlinellu eu hymrwymiad i brosesu data personol yn unol â’r holl ddeddfwriaeth ynghylch Diogelu Data.