Ewch i’r prif gynnwys

Hysbysiad preifatrwydd Prosiect Darganfod Prifysgol Caerdydd

Mae prosiect Darganfod ar gyfer pobl rhwng 14 ac 18 mlwydd oed sydd ag ASD, ynghyd â’r potensial i fynd ymlaen i’r brifysgol.

Bydd disgyblion sy'n rhan o'r cynllun yn cael eu mentora gan fyfyrwyr o'r brifysgol, a fydd yn helpu i godi eu dyheadau a gwella’r sgiliau fydd eu hangen arnynt ar gyfer y brifysgol. Gwneir hyn drwy weithgareddau, fel gweithdai, sesiynau blas academaidd, a digwyddiadau cymdeithasol.

Prifysgol Caerdydd yw’r rheolwr data ar gyfer data personol a brosesir yn rhan o’r rhaglen.

Caiff cynnydd disgyblion ei fonitro a'i dracio drwy gydol un cyfnod. Fel arfer, ceir tua 30 o ddisgyblion (Blwyddyn 9, 10, 11, 12 a 13) ar y rhaglen ar unrhyw adeg.

Pa wybodaeth mae Prosiect Darganfod yn ei chasglu am gyfranogwyr?

Rydym yn casglu’r wybodaeth ofynnol ganlynol ar gyfer pawb sy’n cymryd rhan yn ein gweithgareddau. Mae hyn yn ein helpu i ddangos bod ein gweithgareddau’n ymgysylltu â phobl ifanc o gefndiroedd a dangynrychiolir mewn Addysg Uwch ar hyn o bryd, yn ogystal â gwneud yn siŵr bod sesiynau’n canolbwyntio ar les y cyfranogwyr.

 • Enw
 • Dyddiad geni
 • Cyfeiriad ebost
 • Cyfeiriad a chôd post eich cartref
 • Cysylltiadau mewn argyfwng a’u rhifau ffôn
 • Grŵp Blwyddyn
 • Enw eich Ysgol/Coleg
 • Alergeddau / gofynion deietegol.
 • Cyflwr meddygol neu anableddau1
 • Anghenion o ran trefniadau arbennig e.e. gofynion mynediad neu anghenion diwylliannol

Rydym hefyd yn gofyn am wybodaeth ddewisol ynghylch:

 • cydsyniad ar gyfer lluniau a ffilmiau – yn ystod digwyddiadau, efallai byddwn yn tynnu lluniau a ffilmiau ac yn eu cyhoeddi at ddibenion marchnata, ar ein gwefan er enghraifft, neu yn ein cylchlythyr neu drwy ein cyfrifon ar y cyfryngau cymdeithasol.
 • p’un a hoffai cyfranogwr / rhiant / gwarcheidwad gael gohebiaeth farchnata gan Brifysgol Caerdydd am weithgareddau perthnasol eraill ai peidio.dewis iaith
 • p’un a yw’n cael prydau rhad ac am ddim yn yr ysgolai peidio
 • statws ceisydd lloches3
 • p’un a aeth rhiant (/rhieni) neu frodyr a chwiorydd y cyfranogwr i’r brifysgol ai peidio.2
 • p’un a oes gan y cyfranogwr brofiad o fod yn y system ofal ai peidio.3
 • rhywedd1
 • ethnigrwydd1

Gweithgareddau preswylfeydd a thu allan i'r ysgol

Mae Prosiect Darganfod yn gofyn am wybodaeth ofynnol ac ailgadarnhad ohoni pan fyddwch yn cymryd rhan mewn gweithgareddau preswyl neu allan o’r ysgol, fel gall staff a thrydydd partïon gynnig cefnogaeth briodol a sicrhau iechyd a diogelwch yr holl gyfranogwyr a staff, ar ran Prosiect Darganfod. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Cysylltiadau mewn argyfwng a’u rhifau ffôn
 • Anghenion o ran trefniadau arbennig e.e. gofynion mynediad neu anghenion diwylliannol
 • Alergeddau / gofynion deietegol.
 • Cyflwr meddygol neu anableddau1
 • Trefniadau meddygol
 • Meddyginiaeth a gymerir
 • Cydsyniad rhieni i roi paracetamol i blant dan 16 oed pan fo angen
 • Rhywedd

1Ni fydd gwybodaeth am anableddau, rhywedd neu ethnigrwydd yn cael ei rhannu â thrydydd partïon ond fe’i defnyddir mewn ffurf ddienw mewn ymchwil gysylltiedig â’r rhaglen.
2Nid yw gwybodaeth am brydau rhad ac am ddim yn yr ysgol neu berthnasau a aeth i’r Brifysgol yn hanfodol, ond mae’n ein galluogi i gofnodi nifer y cyfranogwyr a allai fod yr aelodau cyntaf o’u teuluoedd i fynd i’r brifysgol.
3Nid yw gwybodaeth am statws ceisydd lloches a phrofiad o’r system ofal yn hanfodol, ond mae’n ein galluogi i gofnodi grwpiau a dangynrychiolir a blaenoriaethu eu bod yn cael mynediad at rai digwyddiadau. Ni fydd yn cael ei rhannu â thrydydd partïon ond fe’i defnyddir mewn ffurf ddienw mewn ymchwil sy’n gysylltiedig â’r rhaglen.

Pam rydym yn casglu'r wybodaeth hon?

Rydym yn casglu gwybodaeth am unigolion am y prif resymau canlynol:

 • At ddibenion monitro, sy’n ein galluogi i:
  • fodloni gofynion adrodd gofynnol allanol dros gyrff fel Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC).
  • cynnig amlinelliad clir o’r gweithgareddau yr ydym yn eu cynnal a’r bobl yr ydym yn gweithio gyda nhw.
  • gwneud yn siŵr ein bod yn ymgysylltu â’r rheini a allai elwa fwyaf ar ein gweithgareddau allgymorth.
 • At ddibenion ymchwil a gwerthuso, sy’n ein helpu i asesu effeithiolrwydd gwahanol fentrau dros ehangu cyfranogiad mewn Addysg Uwch. Mae hyn yn cynnwys olrhain teithiau addysgiadol y cyfranogwyr yn yr hirdymor, i ganfod faint o gyfranogwyr Prosiect Darganfod sy’n mynd ymlaen i astudio yn y brifysgol.
 • Adnabod cyfranogwyr sy’n perthyn i grwpiau a dangynrychiolir mewn Addysg Uwch a gwneud yn siŵr bod pobl o’r grwpiau hyn yn cael mynediad blaenoriaethol at weithgareddau ehangu cyfranogiad eraill. I gael mwy o wybodaeth am hyn, gweler www.hefcw.ac.uk/policy_areas/widening_access/reaching_wider_initiative_cy.aspx
 • Sicrhau iechyd, diogelwch a lles pawb sy’n cymryd rhan yn ein rhaglenni a chynorthwyo gydag anghenion bugeiliol a llesol e.e. gwneud yn siŵr ein bod yn ymwybodol o gyflyrau meddygol ac anableddau.
 • Anfon gwybodaeth berthnasol ac angenrheidiol ynghylch gweithgareddau sydd ar y gweill, yn ogystal â deunydd marchnata.

Beth yw'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu'r data?

Mae ehangu cyfranogiad yn gydran allweddol i bolisi addysg Llywodraeth Cymru, ac mae cenhadaeth ddinesig y tair Prifysgol yn cynrychioli hyn. Mae Prosiect Darganfod yn prosesu data personol gan ei bod hi’n angenrheidiol er mwyn iddynt gyflawni tasgau er budd y cyhoedd a’u swyddogaethau.

Ei bod hi er budd sylweddol y cyhoedd ac yn angenrheidiol at ddibenion ystadegol a monitro cyfleoedd cyfartal yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010 yw’r sail gyfreithiol dros brosesu data categori arbennig.

Cydsyniad yw’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu’r defnydd o luniau a chyfathrebiaeth farchnata.

Nid ydym yn prosesu unrhyw ddata heb gydsyniad penodol gan riant/gwarcheidwad plant 16 oed neu iau sydd mewn addysg ofynnol o hyd.

Sut bydd y Prosiect Darganfod yn prosesu'r data?

 1. Gallai cydlynydd Prosiect Darganfod ddefnyddio’r wybodaeth hon i greu cofrestr presenoldeb, a gaiff ei storio ar un o weinyddion diogel y brifysgol. Mae mynediad at yr wybodaeth hon wedi’i gyfyngu i aelodau o staff Prosiect Darganfod Prifysgol Caerdydd a thrydydd partïon sy’n darparu gweithgareddau dan gontract.
 2. Ymhellach, mae gwybodaeth y cyfranogwyr yn cael ei gwirio’n weledol a’i throsglwyddo o’r ffurflenni ar-lein i’r gronfa ddata ddiogel ar-lein
 3. At ddibenion monitro ac ymchwil, efallai bydd data gofynnol yn cael ei brosesu gan drydydd parti dan gontract i’r Brifysgol, gan gynnwys HEAT (Traciwr Mynediad at Addysg Uwch) ac UCAS i’n galluogi i olrhain teithiau addysgiadol y cyfranogwyr i Addysg Uwch yn yr hirdymor.
 4. Mae’r holl adrodd mewnol ac allanol yn defnyddio’r data a gasglwyd mewn modd cyfanredol, sy’n golygu mai dim ond cyfansymiau sy’n cael eu dangos. Felly, nid yw data unigolyn byth yn cael ei ddatgelu mewn adroddiad.

Am faint o amser fydd Prosiect Darganfod yn cadw'r wybodaeth?

Byddwn yn cadw data cyfranogwyr yn unol ag Amserlen Cadw Cofnodion Prifysgol Caerdydd o fewn gweinyddiaeth myfyrwyr a chofnodion ategol o dan adran Addysgu ac Ymchwilio

Yn fras: caiff copïau papur eu cadw am un flwyddyn academaidd gyflawn ar ôl i’r digwyddiad gael ei gynnal. E.e. gyda digwyddiad a gynhaliwyd ar 20 Tachwedd 2014, byddai’r ffurflenni’n cael eu hadolygu a’u dileu am byth ar 31 Awst 2016.

Mae cofnodion electronig yn cael eu cadw ar gronfa ddata ddiogel ar-lein am gyfnod o 10 mlynedd ar ôl digwyddiad, gyda data’n cael ei adolygu’n flynyddol ar 31 Awst.

Bydd data sy’n cael ei rannu / gysylltu â thrydydd partïon at ddibenion ymchwil yn aros yng nghronfeydd data’r trydydd partïon am oes eu prosiectau, gan na fydd modd adnabod unigolion mwyach.

Beth yw fy hawliau?

O dan GDPR, mae gennych hawliau ynghylch eich data personol allai gynnwys: anghytuno i’ch gwybodaeth bersonol gael ei phrosesu, cyrchu eich gwybodaeth bersonol, ei hunioni, ei dileu*, ei chyfyngu a’i throsglwyddo. I gael gwybodaeth bellach, gweler https://www.cardiff.ac.uk/cy/public-information/policies-and-procedures/data-protection/your-data-protection-rights

Diogelwch y data

Mae deddfwriaeth diogelu data yn golygu bod yn rhaid i Brosiect Darganfod gadw eich gwybodaeth yn ddiogel. Golyga hyn y bydd eich cyfrinachedd yn cael ei barchu, ac y cymerir yr holl gamau priodol i osgoi mynediad a datgeliad anawdurdodedig. Yr unig staff fydd â chaniatâd i fynd at eich data personol yw'r rhai y mae angen darnau perthnasol o’ch gwybodaeth arnynt. Bydd cyfrinair a chyfyngiadau diogelwch eraill yn cael ei defnyddio ar gyfer yr holl wybodaeth bersonol electronig amdanoch, a bydd ffeiliau papur gwyn yn cael eu cadw mewn mannau diogel lle cyfyngir ar fynediad atynt.

Gallai sefydliad dan gontract gael ei ddefnyddio at y diben o brosesu data ar ran Prosiect Darganfod. Byddai sefydliadau sy'n prosesu data personol ar ran y rhaglen yn rhwym i Gytundeb Prosesu Data fydd yn amlinellu eu hymrwymiad i brosesu data personol yn unol â’r holl ddeddfwriaeth ynghylch Diogelu Data.

Sut ydw i'n cwyno?

Os ydych yn anfodlon ar y ffordd y mae eich data personol wedi’i brosesu, gallwch gysylltu â:

Swyddog Diogelu Data Prifysgol Caerdydd
Swyddfa Ysgrifennydd y Brifysgol
2il Llawr, Friary House
Heol y Brodyr Llwydion
Caerdydd
CF10 3AE

Ebost: inforequest@cardiff.ac.uk

Os byddwch yn parhau'n anfodlon, mae gennych hawl i wneud cais am benderfyniad yn uniongyrchol i'r Comisiynydd Gwybodaeth. Gallwch gysylltu â'r Comisiynydd Gwybodaeth drwy:

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Sir Gaer
SK9 5AF
www.ico.org.uk