Ewch i’r prif gynnwys

Gweithdrefn Cwyno am Gyfleusterau'r Campws

Rydym yn gwneud ein gorau i ddarparu gwasanaethau a chyfleusterau sy'n diwallu anghenion ein cwsmeriaid.

Os oes gan gwsmeriaid unrhyw sylwadau neu bryderon ynglŷn â safon y cyfleusterau neu'r gwasanaethau a ddarparwyd, hoffem eu clywed a chynorthwyyo lle bynnag sy'n bosibl.

Rhaid i gwynion ddod o rhai hynny sy'n defnyddio'r gwasanaethau'n uniongyrchol. Ni fyddwn yn ymdrin â chwynion sy'n dod o unrhyw drydydd parti  e.e.ar gyfer llety'r Brifysgol mae angen i'r gwyn ddod o'r preswylydd nid o riant/warcheidwad.

Cyflwyno cwynion

Dylai cwynion gael eu cyflwyno drwy ddefnyddio'r camau a fanylir isod. Fel arfer gallwn ddatrys y mwyafrif o gwynion yn ystod y cyfnod cynnar.

Dylid wneud cwyn a'i chyflwyno i'r rheolwr perthnasol o fewn 7 diwrnod o bryd ddigwyddodd achos.

Gallwch ddanfon cwynion drwy ebost neu drwy gwblhau'r ffurflen cwynion cwsmeriaid a'i hebostio i reolwr perthnasol gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod.

Rydym yn anelu at ddatrys y gwyn o fewn 14 diwrnod.

Cwynion yn ymwneud âRheolwrEbost
Gweinyddiaeth - dyraniadauRheolwr Gweinyddol residences@caerdydd.ac.uk
Gweinyddiaeth - cyllidRheolwr Cyllidcserv-finance@caerdydd.ac.uk
Gweinyddiaeth - cynadleddauRheolwr Cynhadleddconferences@caerdydd.ac.uk
Gwasanaeth Arlwyo a Bwyd - bwytai, siopau coffi,darparu bwffeIs Reolwr Arlwyo catering@caerdydd.ac.uk
Y FeithrinfaRheolwr y Feithrinfacreche@caerdydd.ac.uk
Preswylfeydd - Gogledd Talybont a'r Porth, Canolfan Cymdeithasol TalybontRheolwr Preswylfeydd talybontnorth@caerdydd.ac.uk
Preswylfeydd - Llys Talybont a'r DeRheolwr Preswylfeyddtalybontcourt@caerdydd.ac.uk
Preswylfeydd - Llys Cartwright, Neuadd Roy Jenkins, Neuadd y BrifysgolRheolwr Preswylfeydduniversityhall@caerdydd.ac.uk
Preswylfeydd - Neuadd Aberconwy, Neuadd Aberdâr, Neuadd Colum, Neuadd Hodge, Neuadd Gordon, Tai Myfyrwyr, Llys Senghennydd a'r Neuadd Rheolwr Preswylfeydd campus@caerdydd.ac.uk
Chwaraeon - Pentref Hyfforddi Chwaraeon (Talybont), Canolfan Ffitrwydd a Datblygiad Corfforol y Brifysgol (Heol Senghennydd)Rheolwr y Ganolfansport@caerdydd.ac.uk
Chwaraeon - Caeau Chwaraeon y Brifysgol, Llanrhymni Rheolwr y Tiroeddsport@caerdydd.ac.uk

Dylai cwynion ffurfiol gael eu cyflwyno i Gyfarwyddwr Cyfleusterau'r Campws/ Dirprwy Gyrfarwyddwr Cyfleusterau'r Campws (Masnachol) o fewn 14 diwrnod o'r ymateb o gyfnod 2, neu ar gyfer cwynion sydd yn ddifrifol, o fewn 28 diwrnod o bryd ddigwyddodd achos y gwyn.

Dylech godi cwynion drwy gwblhau'r ffurflen cwynion cwsmeriaid a'i ebostio at Gyfarwyddwr y Cyfleusterau Campws.

Cyfarwyddwr Cyfleusterau Campws/ Dirprwy Gyfarwydder Cyfleusterau'r Campws (Masnachol)
c/o Gweinyddydd
Email: fowlerm@caerdydd.ac.uk

Rydym yn anelu at ddatrys y gwyn o fewn 52 diwrnod.

Cwynion ynglŷn â staff a gyflogwyd gan yr Adran

Gall y gwyn gael ei throsglwyddo i Weithdrefn Disgyblu Staff y Brifysgol ar unrhyw adeg o'r broses gwynion.

Cwynion ynglŷn â myfyrwyr sydd wedi cofrestru ym Mhrifysgol Caerdydd

Gellir cyfeirio'r gŵyn at y Weithdrefn Ymddygiad Myfyrwyr ar unrhyw adeg yn ystod y Weithdrefn Gwyno (neu unrhyw weithdrefn myfyrwyr perthnasol).

Myfyrwyr sy'n gwsmeriaid

Mae cwsmeriaid sy'n fyfyrwyr sy'n anhapus gyda chanlyniad penderfyniad cwyn ffurfiol yn gallu gofyn os gall y penderfyniad gael ei adolygu yn unol â Gweithdrefn Cwynion Myfyrwyr y Brifysgol.

Mae myfyrwyr sy'n gwsmeriaid yn fyfyrwyr cofrestredig ym Mhrifysgol Caerdydd neu'n gyn-fyfyrwyr (o fewn 28 diwrnod o'u diwrnod gadael ffurfiol).

Gwrachod Data

Er mwyn gwella ansawdd y gwasanaethau sy'n cael eu darparu, mae cronfa ddata o'r holl gwynion ffurfiol yn cael ei gadw gan y Brifysgol. Mae'r wybodaeth o fewn hwn (gyda dogfennau cysylltiedig), yn cael ei chadw gan y Brifysgol. Mae'r wybodaeth (yn cynnwys y dogfennau cysylltiedig) yn gyfrinachol ac yn cael ei ddefnyddio yn unswydd ar gyfer dibenion yn ymwneud â'r Broses Cwynion sef cyfeirio yn ôl, monitro a dadansoddi.

Bydd y fath ddefnydd yn unol â darpariaethau'r Ddeddf Gwarchod Data 1998.

Ffurfiau eraill

Mae'r wybodaeth hon ar gael yn Braille, ar dâp sain/CD neu mewn fformat mawr. Cysylltwch â'r Rheolwr Gweinyddol:

Cyngor a help myfyrwyr

Rydym yn annog myfyrwyr presennol i geisio cymorth os ydynt yn profi anawsterau. Mae yna nifer o bobl wahanol sy'n gallu helpu:

  • Derbynfa preswylfeydd (os ydych yn aros ym mhreswylfeydd y Brifysgol).
  • Tiwtoriaid personol neu academyddion sy'n gyfrifol am eu rhaglen astudio.
  • Mae Cefnogi Myfyrwyr yn rhoi cyngor ac arweiniad yn ystod eich amser yn y Brifysgol ar +44 (0)29 2087 4844 neu studentsupportcentre@caerdydd.ac.uk.
  • Ar gyfer cyngor annibynnol ar unrhyw weithdrefn myfyrwyr y Brifysgol gallwch gysylltu â'r Ganolfan Cyngor i Fyfyrwyr yn Undeb y Myfyrwyr:

Canolfan Cyngor i Fyfyrwyr