Ewch i’r prif gynnwys

Strategaeth Cronfa Arloesi Ymchwil Cymru 2020/21 – 2022/23

Mae ymchwil, arloesedd a chenhadaeth ddinesig yn ganolog i'n strategaeth Y Ffordd Ymlaen 2018/23.

Rydym wedi ymrwymo i ymgymryd â rôl gweithredol er mwyn cefnogi adfywiad ac adnewyddiad Cymru wedi effaith pandemig y coronafeirws (COVID-19).

Mae'r egwyddorion canlynol yn sail i'n strategaeth tair mlynedd i ddarparu arloesedd i bawb:

  • Cefnogi arloesedd a chenhadaeth ddinesig a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (2015).
  • Rhoi rhagoriaeth ymchwil wrth wraidd ein gwaith o gyflawni arloesedd a chenhadaeth ddinesig, gan greu mwy o aliniad a synergedd ar draws pob un o’r tri maes.
  • Canolbwyntio ar weithgareddau sy'n ein rhoi mewn sefyllfa gystadleuol ar gyfer cydnabyddiaeth genedlaethol a rhyngwladol fel prif sbardun i ymchwil ac arloesedd, mewn meysydd sy'n bwysig iawn o ran adnewyddu ar ôl COVID-19.
  • Tyfu ac amrywio ein partneriaethau busnes a strategol i sbarduno mewnfuddsoddiad i Gymru, gan gynnwys cefnogi prentisiaethau gradd, partneriaethau hyfforddi arloesol rhwng addysg bellach ac addysg uwch, a chreu swyddi mewn sectorau â blaenoriaeth ranbarthol.
  • Darparu hyfforddiant a chymorth arloesol i'n staff a'n myfyrwyr, gan wella eu gallu i gydweithio'n effeithiol â sefydliadau allanol, wedi'u hategu gan DPP a luniwyd i ddatblygu sgiliau ac ehangu mynediad at arbenigedd ymchwil prifysgol o werth i economi Cymru.
  • Datblygu meddylfryd entrepreneuraidd a masnachol ymhlith staff a myfyrwyr drwy wella cyfleoedd i gyflwyno gweithgareddau menter a chenhadaeth ddinesig, mewn cydweithrediad â phartneriaid busnes a chymunedau lleol.
  • Parhau â'n twf mewn dyfarniadau ymchwil, yn benodol drwy ddylanwad buddsoddiadau sylweddol o filiynau o bunnoedd a gynlluniwyd i gynnal a datblygu gweithgarwch arloesedd yn ne Cymru, gan weithio gyda Llywodraeth Cymru, Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) a Phorth y Gorllewin.
  • Hybu'r gallu i gyfnewid gwybodaeth drwy gefnogi partneriaid newydd, cwmnïau deillio a BBaChau i gael mynediad at ymchwil a datblygiad y Brifysgol, cyfleoedd buddsoddi a chyfleoedd masnachol.

Roedd y cynllun uchelgeisiol hwn yn bosibl oherwydd grant gan Gronfa Arloesi Ymchwil Cymru drwy'r Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC).

Strategaeth Cronfa Arloesi Ymchwil Cymru 2020/21 – 2022/23

Strategaeth Cronfa Arloesi Ymchwil Cymru 2020/21 – 2022/23.