Ewch i’r prif gynnwys

Cwrs hyfforddi Rheoli Prosiectau

Wrth i reoli prosiect ddod yn fwy cyffredin ym mhob agwedd ar fywyd, mae'r cwrs hwn yn gwneud y ddisgyblaeth hollbwysig hon yn hygyrch yn gyffredinol i gynrychiolwyr sydd angen deall a meddu ar brofiad ymarferol o reoli prosiectau heb angen achrediad proffesiynol.

Drwy gyfrwng gweithdy ymarferol iawn, mae cyfranogwyr yn gadael gan deimlo'n hyderus yn eu gallu i reoli prosiectau, yn ogystal â gwerthfawrogi rhai materion mewn perthynas â rheoli newid ehangach ac ymgysylltu â rhan-ddeiliaid.

Yn ystod y gweithdy, bydd cyfranogwyr yn cael eu cyflwyno i rai o hanfodion rheoli prosiectau, yn ogystal â phwysigrwydd rhoi’r strwythurau llywodraethu a threfniadaeth cywir ar waith ar gyfer gwneud penderfyniadau effeithiol.

Yn ogystal â dechrau o sylfeini cadarn, mae'r gweithdy yn canolbwyntio ar yr hyn sydd ei angen yn achos busnes a chynlluniau wedi’u strwythuro'n dda, ond mae hefyd yn cydnabod nad yw pethau’n digwydd yn unol â’r cynlluniau bob tro.

Richard Rose fydd eich hyfforddwr.

Mynegwch eich diddordeb

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch fynegi eich diddordeb drwy gysylltu â ni.

Ar gyfer pwy mae hwn

Wedi'i gynllunio'n bennaf ar gyfer unrhyw un sydd angen deall rheoli prosiectau a chael profiad ymarferol ohono.

Mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol i’r rheini sydd am ddysgu mwy am agweddau ymarferol a damcaniaethol ar reoli prosiectau, ond nad oes angen achrediad arnynt. Rydym yn cynnal nifer o gyrsiau achrededig ynghylch rheoli prosiectau - gofynnwch i ni am fanylion neu ewch i’n gwefan am holl fanylion y cwrs:

Mae'r cyrsiau achrededig yn cynnwys:

 • AgilePM® Sylfaen ac Ymarferydd (5 niwrnod)
 • PRINCE2® Sylfaen ac Ymarferydd (5 niwrnod)
 • PRINCE2® cwrs dysgu cyfunol (astudio gartref a gweithdy 2 ddiwrnod wyneb-yn-wyneb)
 • MSP® cwrs dysgu cyfunol (astudio gartref a gweithdy 2 ddiwrnod wyneb-yn-wyneb)
 • MSP® cwrs dysgu cyfunol (astudio gartref a gweithdy 2 ddiwrnod wyneb-yn-wyneb)

Beth fyddwch yn ei ddysgu

 • Sut i sefydlu prosiectau, datblygu achosion busnes a sut i ddechrau arni mewn ffordd reoledig
 • Yr hyn sy'n gysylltiedig â rheoli’r gweithredu – cynllunio, rheoli newid, rheoli risg a phroblemau a gweithio gyda thimau
 • Pam mae dadansoddi ac ymgysylltu â rhan-ddeiliaid yn bwysig yn ogystal ag egwyddorion newid llwyddiannus.

Pynciau dan sylw

 • Byd prosiectau
 • Llywodraethu prosiectau
 • Achosion busnes
 • Trefniadaeth
 • Dechreuad a reolir
 • Cynlluniau a chynllunio
 • Gweithredu rheoli
 • Rheoli ansawdd
 • Rheoli risgiau a phroblemau
 • Rheoli newid
 • Ymgysylltu â rhan-ddeiliaid
 • Egwyddorion newid
 • Cau prosiect.

Manteision

Fel cyfranogwr, byddwch yn dysgu rhai sgiliau sylfaenol ond gwerthfawr ar gyfer rheoli unrhyw fath o brosiect drwy weithdy ymarferol sy'n seiliedig ar senario gydag ymarferion 'ymarferol'.

Ar ddiwedd y gweithdy, dylai'r cyfranogwyr:

 • fod wedi ymarfer amrediad eang iawn o dechnegau rheoli prosiect a bod yn hyderus yn eu cylch
 • gallu deall rhanddeiliaid ac ymgysylltu â nhw’n fwy effeithiol drwy gydol oes y prosiect
 • meddu ar ddealltwriaeth ddyfnach o heriau rheoli newid ac ymgorffori newid wedi’i lywio gan brosiect mewn sefydliadau.

Rhesymau dros astudio gyda ni

 • Mae ein cwsmeriaid a’r gwasanaeth y maent yn ei dderbyn gennym yn bwysig i ni.
 • Mae gennym Safon Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid®, sydd â chefnogaeth Swyddfa’r Cabinet.
 • Mae lle i hyd at 12 o bobl ar y cyrsiau, sy’n galluogi pawb i gymryd rhan yn llawn yn y profiad dysgu.
 • Mae ein hyfforddwyr wedi derbyn adborth rhagorol gan y rhai sydd wedi cymryd rhan yn y gorffennol.
 • Mae ein tîm yn cynnig awyrgylch cyfeillgar, croesawgar a chefnogol er mwyn dysgu.

Gwybodaeth ddefnyddiol am y cwrs hwn

09:00-17:00 yw oriau addysgu’r cwrs fel arfer. Byddwn yn cadarnhau amseroedd, lleoliad a gwybodaeth arall yn ystod y pythefnos cyn eich cwrs. Mae ffi’r cwrs yn cynnwys yr holl daflenni, deunyddiau, ciniawau a lluniaeth.

Rhwydwaith o Gynfyfyrwyr Rheoli Prosiectau

Mae pob un o’n cyrsiau ynghylch rheoli prosiectau’n cynnwys aelodaeth rad ac am ddim â Rhwydwaith Rheoli Prosiectau i Gynfyfyrwyr Prifysgol Caerdydd, a sefydlwyd i helpu’r rheini sy’n gweithio ym maes rheoli prosiectau a rhaglenni i rwydweithio, rhannu ymarfer gorau a chael y wybodaeth ddiweddaraf. Bydd y manteision yn cynnwys mynediad â blaenoriaeth i ddigwyddiadau a gweithdai rheoli prosiectau, ymgyrchoedd hyrwyddo a gostyngiadau, a gwahoddiadau i ddigwyddiadau eraill yn y Brifysgol.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG

Free and exclusive to anyone who has attended our Project Management CPD courses. A unique opportunity to network and share good practice.