Ewch i’r prif gynnwys

Cwrs ar-lein byw am Reoli Prosiectau

Mae’r cwrs ar-lein byw a arweinir gan diwtoriaid yn rhoi bod i reoli prosiectau ac yn gwneud y pwnc yn hygyrch i gyfranogwyr sydd angen deall y ddisgyblaeth a chael profiad ymarferol ohoni heb fod angen achrediad proffesiynol.

Addaswyd y cwrs ar-lein hwn o’n cwrs wyneb-yn-wyneb. Rydym wedi gweithio gyda’r tiwtor i greu fersiwn 3 diwrnod ar y cwrs rheoli prosiectau dau ddiwrnod poblogaidd.

Byddwch yn cyflawni rhywfaint o astudio cyn ymuno â’r gweithdy rhithwir tri diwrnod. Mae’r gweithdy rhithwir hwn yn ymarferol iawn – mae pob bore dan arweiniad tiwtor, ac mae sesiynau’r prynhawn ar gyfer gweithio mewn grwpiau.

Byddwch yn cyflawni’r cwrs gan deimlo'n hyderus yn eich gallu i reoli prosiectau, yn ogystal â gwerthfawrogi rhai materion mewn perthynas â rheoli newid ehangach ac ymgysylltu â rhan-ddeiliaid.

Yn ystod y gweithdy rhithwir, byddwch yn cael eich cyflwyno i rai o hanfodion rheoli prosiectau, yn ogystal â phwysigrwydd rhoi’r strwythurau llywodraethu a threfniadaeth cywir ar waith ar gyfer gwneud penderfyniadau effeithiol.

Yn ogystal â dechrau o sylfeini cadarn, mae'r gweithdy yn canolbwyntio ar yr hyn sydd ei angen yn achos busnes a chynlluniau wedi’u strwythuro'n dda, ond mae hefyd yn cydnabod nad yw pethau’n digwydd yn unol â’r cynlluniau bob tro.

Richard Rose fydd eich hyfforddwr.

Nid oes unrhyw ddyddiadau ar y gweill

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael cyn bo hir ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch chi . Byddwn ni mewn cysylltiad pan fydd dyddiad newydd ar gyfer y cwrs wedi cael ei drefnu.

Aeth rhywbeth o'i le

Nid yw'ch ymholiad wedi'i gyflwyno. Cysylltwch â ni drwy ebostio training@caerdydd.ac.uk neu ffonio +44 (0)29 2087 5274.

Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich enw cyntaf.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfenw.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfeiriad ebost.
A hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf am y cwrs hwn, yn ogystal â newyddion, digwyddiadau a chynigion CPD?

Hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod a rheoliadau diogelu data. Cewch newid eich meddwl ynglŷn â rhoi caniatâd ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r Tîm Datblygiad Proffesiynol.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu.Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Diolch

Rydych wedi llwyddo i gofrestru eich diddordeb yn y cwrs hwn. Byddwn yn cysylltu â chi os bydd dyddiadau newydd ar gael.

Ar gyfer pwy mae hwn

Wedi'i gynllunio'n bennaf ar gyfer unrhyw un sydd angen deall rheoli prosiectau a chael profiad ymarferol ohono.

Mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol i’r rheini sydd am ddysgu mwy am agweddau ymarferol a damcaniaethol ar reoli prosiectau, ond nad oes angen achrediad arnynt.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

Bydd y cwrs hwn yn eich tywys drwy broses rheoli prosiectau, o’r syniad cyntaf drwy i’w gyflawni. Mae'r testunau eang yn cynnwys:

 • Sut i sefydlu prosiectau, datblygu achosion busnes a sut i ddechrau arni mewn ffordd reoledig
 • Yr hyn sy'n gysylltiedig â rheoli’r gweithredu – cynllunio, rheoli newid, rheoli risg a phroblemau a gweithio gyda thimau
 • Pam mae dadansoddi ac ymgysylltu â rhan-ddeiliaid yn bwysig yn ogystal ag egwyddorion newid llwyddiannus.

Pynciau dan sylw

Mae’r cwrs yn cynnwys yr un pynciau â’n cwrs wyneb-yn-wyneb gwreiddiol; serch hynny, rydym wedi’i ailstrwythuro i fod yn addas i’r fformat ar-lein:

Diwrnod 1 (hanner diwrnod o addysgu, hanner diwrnod o weithgareddau grŵp)

Pynciau/GweithgareddauManylion

Cyflwyniadau ac agenda

Hunan-gyflwyniadau – Cefndir / hyfforddiant mewn rheoli prosiectau?

Llywodraethu

Pam mae prosiectau’n methu?

Y cylch bywyd

Sefydliad

Strwythurau UKAEA; Rolau; Tuckman a Belbin

Ymarfer Grŵp Ar-lein 1

Drafftio tîm rheoli prosiectau

Ymarfer unigol 2

Rhagdybiaethau, Eithriadau a Chyfyngiadau

Ymarfer Grŵp Ar-lein 3

Achos busnes ar-lein

Diwrnod 2 (hanner diwrnod o addysgu, hanner diwrnod o weithgareddau grŵp)

Pynciau/GweithgareddauManylion

Adborth o Ddiwrnod 1 a cwis

Adolygu allbynnau gwaith grŵp y prynhawn blaenorol

Cynlluniau a chynllunio (1)

Cynllunio’n Seiliedig ar Gynnyrch, Disgrifiadau o'r cynnyrch

Cynlluniau a chynllunio (2)

Amcangyfrif, llwybr critigol

Gweithredu dan reolaeth (Cyflwyno Atebion)

Egwyddorion, rheoli drwy eithrio, rheolyddion, gweithgareddau rheoli prosiectau, rheolwyr ac arweinwyr

Rheoli ansawdd

Nid ôl-ystyriaeth!

Ymarfer grŵp ar-lein 4

Cynllunio’n Seiliedig ar Gynnyrch - cynhyrchu PBS a PFD

Ymarfer grŵp ar-lein 5

Disgrifiad o'r cynnyrch

Ymarfer unigol 6

Dadansoddiad o’r llwybr critigol

Diwrnod 3 (hanner diwrnod o addysgu, hanner diwrnod o weithgareddau grŵp)

Pynciau/GweithgareddauManylion

Adborth o Ddiwrnod 2 and quiz

Adolygu allbynnau gwaith grŵp y prynhawn blaenorol

Rheoli risgiau a phroblemau

Proses rheoli risgiau

Proses rheoli problemau

Rheoli newid

Rheoli newid a ffurfweddiad

Ymgysylltu â rhan-ddeiliaid

Mapiau, gridiau a chyfathrebu â rhanddeiliaid

Egwyddorion newid

Gwrthwynebiad a phontio

Cau prosiect

Y gweithgareddau terfynol

Ymarfer unigol 7

Adnabod risgiau a phroffil crynhoi risgiau

Ymarfer grŵp ar-lein 8

Trafodaeth o’r mater

Ymarfer grŵp ar-lein 9

Cais i newid prosiect

Ymarfer grŵp ar-lein 10

Map rhanddeiliaid

Manteision

Mae’r cwrs hwn yn gwbl rithwir, ac wedi’i rannu’n ddwy adran: astudio cyn y cwrs a gweithdy ar-lein 3 diwrnod. Byddwch yn cael digon o amser i gwblhau’r gwaith cyn y cwrs, a gellir gwneud hyn ar adeg sy’n gyfleus i chi.

Mae’r gweithdy hefyd wedi’i rannu’n ddau, felly byddwch yn elwa ar sesiynau dan arweiniad tiwtor a gweithgareddau grŵp.

Rydym wedi lleihau nifer y cyfranogwyr i fwyafrif o 8, er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad dysgu gorau posib.

Fel cyfranogwr, byddwch yn dysgu rhai sgiliau sylfaenol ond gwerthfawr ar gyfer rheoli unrhyw fath o brosiect drwy weithdy ymarferol sy'n seiliedig ar senario gydag ymarferion 'ymarferol'.

Erbyn diwedd y gweithdy hwn, byddwch yn gallu gwneud y canlynol:

 • fod wedi ymarfer amrediad eang iawn o dechnegau rheoli prosiect a bod yn hyderus yn eu cylch
 • gallu deall rhanddeiliaid ac ymgysylltu â nhw’n fwy effeithiol drwy gydol oes y prosiect
 • meddu ar ddealltwriaeth ddyfnach o heriau rheoli newid ac ymgorffori newid wedi’i lywio gan brosiect mewn sefydliadau.

Rhesymau dros astudio gyda ni

 • Mae ein cwsmeriaid a’r gwasanaeth y maent yn ei dderbyn gennym yn bwysig i ni.
 • Mae gennym Safon Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid®, sydd â chefnogaeth Swyddfa’r Cabinet.
 • Mae lle i hyd at 12 o bobl ar y cwrs rhithwir hwn, sy’n galluogi pawb i gymryd rhan yn llawn yn y profiad dysgu.
 • Mae ein hyfforddwyr wedi derbyn adborth rhagorol gan y rhai sydd wedi cymryd rhan yn y gorffennol.
 • Mae ein tîm yn cynnig awyrgylch cyfeillgar, croesawgar a chefnogol er mwyn dysgu.

Gwybodaeth ddefnyddiol am y cwrs hwn

Disgwylir i’r gweithdy rhithwir gael ei gynnal o 09:00 tan 16:00 bob dydd, a’i rannu’n ddwy adran – addysgu yn y bore, gyda mwy o waith annibynnol/grŵp yn y prynhawniau. Bydd llawer o egwyliau wedi’u hamserlennu yn ystod y diwrnod hefyd.

Byddwn yn cadarnhau amseroedd, darparu deunyddiau dysgu, a gwybodaeth arall (fel manylion mewngofnodi) yn ystod y pythefnos cyn eich cwrs. Bydd y deunyddiau dysgu yn cael eu cyhoeddi trwy storfa ffeiliau yn y cwmwl a byddant ar gael yn ystod y cwrs (nodwch nad yw'r deunyddiau ar gael i'w lawrlwytho).

Ni fydd angen unrhyw offer arnoch oni bai am gyfrifiadur gyda chysylltiad rhyngrwyd da a chamera, a’r gallu i fewngofnodi i Zoom.

Sylwer bod y gweithdy rhithiol yn cynnwys tri bore o astudio dan arweiniad tiwtor. Mae sesiynau’r prynhawn ar gyfer gweithgareddau grŵp annibynnol. Bydd eich tiwtor gerllaw i ofyn cwestiynau iddo/i os bydd angen.

Rhwydwaith o Gynfyfyrwyr Rheoli Prosiectau

Mae pob un o’n cyrsiau ynghylch rheoli prosiectau’n cynnwys aelodaeth rad ac am ddim â Rhwydwaith Rheoli Prosiectau i Gynfyfyrwyr Prifysgol Caerdydd, a sefydlwyd i helpu’r rheini sy’n gweithio ym maes rheoli prosiectau a rhaglenni i rwydweithio, rhannu ymarfer gorau a chael y wybodaeth ddiweddaraf. Bydd y manteision yn cynnwys mynediad â blaenoriaeth i ddigwyddiadau a gweithdai rheoli prosiectau, ymgyrchoedd hyrwyddo a gostyngiadau, a gwahoddiadau i ddigwyddiadau eraill yn y Brifysgol.

Rydym nawr yn cynnig fersiwn cyfunol o PRINCE2®, gan gynnwys gweithdy rhithwir dau ddiwrnod.