Ewch i’r prif gynnwys

PRINCE2® Sylfaen ac Ymarferydd

Mae’r cwrs 5 diwrnod hwn yn cynnig dealltwriaeth gynhwysfawr ac ymarferol o ddull PRINCE2® ac mae’n eich paratoi ar gyfer arholiadau Sylfaen ac Ymarferydd, sy’n cael eu sefyll yn rhan o’r cwrs.

Sylwer: Ar hyn o bryd, ni allwn redeg cyrsiau wyneb yn wyneb oherwydd sefyllfa barhaus Covid. Fodd bynnag, rydym yn rhedeg fersiwn rithwir o'r cwrs hwn all fod o ddiddordeb i chi.

Beth yw PRINCE2®?

PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) yw’r safon ryngwladol ar gyfer dulliau rheoli prosiectau ac mae’n cynnig fframwaith i gwmpasu amrywiaeth eang o ddisgyblaethau a gweithgareddau sydd eu hangen o fewn prosiect.

Mae PRINCE2® yn rhoi fframwaith hyblyg ac addasadwy sy’n cwmpasu amrywiaeth eang o ddisgyblaethau a gweithgareddau sy’n ofynnol i reoli prosiectau, gan achosi iddo fod yn hynod boblogaidd gyda busnesau a sefydliadau.

Mae achrediad PRINCE2® yn dynodi bod rheoli prosiect neu fusnes yn broffesiynol, galluog a chymwys i ymateb i amgylchiadau heriol a newidiol.

Aspire Europe fydd eich hyfforddwr.

Nid oes unrhyw ddyddiadau ar y gweill

Nid oes unrhyw ddyddiadau ar y gweill ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch drwy gwblhau'r ffurflen isod.

Aeth rhywbeth o'i le

Nid yw'ch ymholiad wedi'i gyflwyno. Cysylltwch â ni drwy ebostio training@caerdydd.ac.uk neu ffonio +44 (0)29 2087 5274.

Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich enw cyntaf.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfenw.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfeiriad ebost.
A hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf am y cwrs hwn, yn ogystal â newyddion, digwyddiadau a chynigion CPD?

Hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod a rheoliadau diogelu data. Cewch newid eich meddwl ynglŷn â rhoi caniatâd ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r Tîm Datblygiad Proffesiynol.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu.Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Diolch

Rydych wedi llwyddo i gofrestru eich diddordeb yn y cwrs hwn. Byddwn yn cysylltu â chi os bydd dyddiadau newydd ar gael.

Ar gyfer pwy mae hwn

 • Rheolwyr prosiect sy’n dymuno datblygu eu sgiliau a dysgu am reoli prosiectau drwy ddefnyddio dull PRINCE2®.
 • Gweithwyr proffesiynol sy’n dymuno dysgu am reoli prosiect a dull PRINCE2® yn benodol.
 • Unrhyw un sydd angen gwybod sut i redeg prosiectau yn fwy effeithiol.

Pynciau dan sylw

 • Yn cyflwyno PRINCE2®
 • Cysyniadau allweddol
 • Dechrau prosiect
 • Cychwyn prosiect
 • Ansawdd
 • Cynlluniau a Chynllunio
 • Rheoli cynnydd
 • Rheoli ffurfweddiad
 • Rheoli newid
 • Rheoli risg
 • Cludo cynnyrch
 • Cau prosiect
 • Arholiadau - Sylfaen ac Ymarferydd.

Manteision

 • Cwrs dwys wythnos o hyd sy’n eich galluogi i gywasgu eich holl astudiaethau ac arholiadau i bum diwrnod
 • Deall ac egluro rolau, dogfennau, egwyddorion, themâu a phrosesau PRINCE2® a'r berthynas rhyngddynt
 • Teilwra a defnyddio cysyniadau allweddol PRINCE2® ar unrhyw brosiect
 • Strwythuro, cynllunio a rheoli rhaglenni gan ddefnyddio elfennau priodol PRINCE2®
 • Gallu sefyll arholiadau PRINCE2® Sylfaenol ac Ymarferydd.

Mae hwn yn gwrs dwys iawn a bydd angen astudio ychwanegol gyda'r nos ac yn y cartref. Gan ddibynnu ar gyflymder y grŵp, efallai y bydd y cwrs yn gorffen amser cinio ar y diwrnod olaf. Fodd bynnag, ni ddylid cymryd hynny’n ganiataol, felly, dylech fod ar gael o 09:00 tan 17:00 ar gyfer y pum diwrnod llawn.

Addysgu a gwybodaeth ddefnyddiol

Rhwng 09:00 - 17:00 yw oriau addysgu wyneb yn wyneb y cwrs fel arfer. Mae'r cwrs hwn yn cynnwys 4 diwrnod o addysgu, gyda phrawf ar y diwrnod olaf.

Mae PRINCE2® yn rhaglen ddwys, ac argymhellir eich bod yn gwneud 10 awr o waith cyn y cwrs yn ogystal ag astudio gyda'r hwyr yn ystod wythnos y cwrs.

Byddwn yn cadarnhau amseroedd, lleoliad a gwybodaeth arall yn ystod y pythefnos cyn eich cwrs. Mae ffi’r cwrs yn cynnwys yr holl daflenni, deunyddiau, ciniawau a lluniaeth.

Meini prawf derbyn

Dylai fod gennych o leiaf 6 mis o brofiad rheoli prosiectau. Dylid cwblhau’r holl waith cyn y cwrs cyn dyddiad dechrau'r cwrs.

Rhaid pasio arholiad PRINCE2® Sylfaen gyda 50% neu fwy cyn symud ymlaen i gymhwyster/achrediad Ymarferydd.

Manteision astudio gyda ni

 • Mae ein cwsmeriaid a’r gwasanaeth y maent yn ei dderbyn gennym yn bwysig i ni
 • Mae gennym Safon Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid®, sydd â chefnogaeth Swyddfa’r Cabinet
 • Mae lle i hyd at 12 o bobl ar y cyrsiau, sy’n galluogi pawb i gymryd rhan yn llawn yn y profiad dysgu
 • Mae ein hyfforddwyr wedi derbyn adborth rhagorol gan y rhai sydd wedi cymryd rhan yn y gorffennol
 • Mae ein tîm yn cynnig awyrgylch cyfeillgar, croesawgar a chefnogol er mwyn dysgu.

Rhwydwaith o Gynfyfyrwyr Rheoli Prosiectau

Mae pob un o’n cyrsiau ynghylch rheoli prosiectau’n cynnwys aelodaeth rad ac am ddim â Rhwydwaith Rheoli Prosiectau i Gynfyfyrwyr Prifysgol Caerdydd, a sefydlwyd i helpu’r rheini sy’n gweithio ym maes rheoli prosiectau a rhaglenni i rwydweithio, rhannu ymarfer gorau a chael y wybodaeth ddiweddaraf. Bydd y manteision yn cynnwys mynediad â blaenoriaeth i ddigwyddiadau a gweithdai rheoli prosiectau, ymgyrchoedd hyrwyddo a gostyngiadau, a gwahoddiadau i ddigwyddiadau eraill yn y Brifysgol.

Canslo, trosglwyddo a chyfnewid

Mae'r cwrs hwn yn un 'arbennig' yn nhermau ein polisi canslo, trosglwyddo a chyfnewid. Dyma grynodeb o'r termau sy'n berthnasol i'r cwrs hwn. Mae'r manylion llawn i'w gweld yn ein telerau ac amodau. Bydd Pennaeth yr Uned DPP yn ystyried amgylchiadau eithriadol.

Canslo

Faint o rybudd yn ôl diwrnodau gwaith% ffioedd y cwrs sy’n daladwy
Dros 20Ffi weinyddol o £50
20-1Os na allwn gael rhywun i gadw eich lle: 70%, yn ogystal ag unrhyw gostau ar gyfer deunyddiau cyn y cwrs sydd eisoes wedi’u hanfon ar yr unigolyn neu’r Cleient, oni bai bod y deunyddiau yn cael eu dychwelyd atom o fewn 10 Diwrnod Gwaith mewn cyflwr newydd sbon.
0100%

Trosglwyddo

Faint o rybudd yn ôl diwrnodau gwaithFfi yn daladwy
Dros 15N/A
Llai na 15Byddwn yn trin hwn yn yr un modd â'ch bod wedi canslo a bydd y ffi canslo yn daladwy.

Cyfnewid

Faint o rybudd yn ôl diwrnodau gwaithFfi yn daladwy
Dros 20£50 yn ogystal ag unrhyw wahaniaeth rhwng y ddau gwrs
Llai na 20Byddwn yn trin hwn yn yr un modd â'ch bod wedi canslo a bydd y ffi canslo yn daladwy.

Darperir hyfforddiant PRINCE2® achrededig fersiwn 6 gan Aspire Europe, wedi'i achredu gan PeopleCert. Mae PRINCE2® fersiwn 6 yn nod masnach cofrestredig i AXELOS Limited. Cedwir pob hawl.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG

Rydym nawr yn cynnig fersiwn cyfunol o PRINCE2®, gan gynnwys gweithdy rhithwir dau ddiwrnod.