Ewch i’r prif gynnwys

Cwrs Sgiliau Cyflwyno (cwrs pwrpasol)

Gall rhoi perfformiad atyniadol fod yn hwb gwirioneddol i brofiad y cwsmer, gwerthiant, cyfathrebu mewnol/allanol a phroffil y cwmni.

Mae'r cwrs hwn ar gael fel rhaglen bwrpasol ar gyfer cwmnïau a sefydliadau yn unig. Cysylltwch â ni i drafod eich anghenion.

Bydd y cwrs 1-dydd hwn yn dysgu technegau a fydd yn sicrhau bod cyfranogwyr yn gallu creu argraff a chyfleu gwybodaeth yn llwyddiannus i gynulleidfa.

Nid oes unrhyw ddyddiadau ar y gweill

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael cyn bo hir ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch chi . Byddwn ni mewn cysylltiad pan fydd dyddiad newydd ar gyfer y cwrs wedi cael ei drefnu.

Aeth rhywbeth o'i le

Nid yw'ch ymholiad wedi'i gyflwyno. Cysylltwch â ni drwy ebostio training@caerdydd.ac.uk neu ffonio +44 (0)29 2087 5274.

Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich enw cyntaf.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfenw.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfeiriad ebost.
A hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf am y cwrs hwn, yn ogystal â newyddion, digwyddiadau a chynigion CPD?

Hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod a rheoliadau diogelu data. Cewch newid eich meddwl ynglŷn â rhoi caniatâd ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r Tîm Datblygiad Proffesiynol.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu.Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Diolch

Rydych wedi llwyddo i gofrestru eich diddordeb yn y cwrs hwn. Byddwn yn cysylltu â chi os bydd dyddiadau newydd ar gael.

Ar gyfer pwy mae hwn

Pobl sydd angen datblygu eu sgiliau cyflwyno a rhoi hwb i’w hyder yn eu gallu i siarad yn gyhoeddus.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

 • Sut i ddatblygu cyflwyniad egnïol ac atyniadol
 • Sut i ganolbwyntio sylw eich cynulleidfa a darparu rhoi cyflwyniadau effeithiol iawn
 • Tactegau fydd yn eich helpu i fod yn gyflwynydd hyderus, awdurdodol a chofiadwy
 • Deall effaith eich llais
 • Sut y gall egni eich cymell chi a’ch cynulleidfa
 • Sut i dargedu eich cyflwyniad i fod yn addas ar gyfer anghenion eich cynulleidfa

Pynciau dan sylw

 • Cynllunio
 • Strwythur
 • Cyflwyniad
 • Ymdopi â nerfau
 • Ymgysylltu â chynulleidfaoedd

Manteision

 • Ennill hyder a hygrededd wrth gyflwyno
 • Pŵer a phwysigrwydd y llais mewn cyflwyniad gan edrych ar dôn, goslef, taflu’r llais, anadlu ac ynganiad
 • Goresgyn nerfau wrth siarad yn gyhoeddus
 • Rhagori ar ymgysylltu â’r gynulleidfa
 • Cyfleu eich neges, dylanwadu ar eraill a gwerthu eich syniadau yn effeithiol
 • Ennill hyder a hygrededd wrth gyflwyno
Angen gloywi eich sgiliau rheoli prosiect? Porwch drwy ein hystod trawiadol o gyrsiau hyfforddiant, gan gynnwys rhaglenni PRINCE2 a MSP.