Ewch i’r prif gynnwys

Arloesedd methodolegol ym maes gwyddoniaeth ymyrraeth Iechyd cyhoeddus: Addasu ymyriadau i gyd-destunau newydd

Nod y cwrs undydd hwn, a arweinir gan yr Athro Graham Moore a Dr Rhiannon Evans, yw rhoi gwybodaeth ymarferol i gyfranogwyr am ddadleuon, theori ac arloesi methodolegol wrth addasu ymyriadau ar gyfer cyd-destunau newydd.

Bydd yr addysgu yn canolbwyntio ar ganllawiau methodolegol diweddar a ariannodd MRC-NIHR dan arweiniad DECIPHer ar addasu ymyriadau i gyd-destunau newydd.

Nid oes unrhyw ddyddiadau ar y gweill

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael cyn bo hir ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch chi . Byddwn ni mewn cysylltiad pan fydd dyddiad newydd ar gyfer y cwrs wedi cael ei drefnu.

Aeth rhywbeth o'i le

Nid yw'ch ymholiad wedi'i gyflwyno. Cysylltwch â ni drwy ebostio training@caerdydd.ac.uk neu ffonio +44 (0)29 2087 5274.

Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich enw cyntaf.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfenw.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfeiriad ebost.
A hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf am y cwrs hwn, yn ogystal â newyddion, digwyddiadau a chynigion CPD?

Hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod a rheoliadau diogelu data. Cewch newid eich meddwl ynglŷn â rhoi caniatâd ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r Tîm Datblygiad Proffesiynol.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu.Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Diolch

Rydych wedi llwyddo i gofrestru eich diddordeb yn y cwrs hwn. Byddwn yn cysylltu â chi os bydd dyddiadau newydd ar gael.

Ar gyfer pwy mae hwn

Ymchwilwyr, myfyrwyr PhD, ymarferwyr a llunwyr polisi sydd â diddordeb mewn datblygu a gwerthuso ymyriadau cymhleth, yn benodol ar gyfer iechyd y cyhoedd. Ni ragdybir y bydd gennych unrhyw wybodaeth flaenorol.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

  • Pryd a pham y gallai fod yn fwy priodol addasu ymyriad presennol yn hytrach na datblygu un newydd
  • Dadleuon, cysyniadau ac egwyddorion allweddol mewn perthynas ag addasu ymyriadau
  • Sut i ddewis ymyriadau presennol ar gyfer cyd-destunau newydd ac ystyried ymyrraeth-cyd-destun
  • Sut i gynllunio ac ymgymryd ag addasiadau
  • Sut i benderfynu ar fath a maint y gwerthusiad (a monitro gweithrediad) sydd ei angen ar gyfer ymyriadau wedi'u haddasu.

Amserlen

09:00 - 09:15Cofrestru
09:15 - 09:30Croeso
Yr Athro Graham Moore / Dr Rhiannon Evans
09:30 - 10:30Pam addasu ymyriadau i gyd-destunau newydd? Cysyniadau, egwyddorion a dadleuon allweddol
Yr Athro Graham Moore
10:30 - 10:45Egwyl goffi
10:45 - 11:45Pa ganllawiau a fframweithiau sydd ar gael i'w haddasu (a sut y cânt eu defnyddio)?
Dr Lisa Pfadenhauer
11:45 - 12:15Akskktudiaeth achos: Addasu'r rhaglen cryfhau teuluoedd o UDA i Gymru
Dr Jeremy Segrott
12:15 - 13:00Cinio
13:00 - 13:15Cyflwyniad i Ganllawiau ADAPT
Dr Rhiannon Evans
13:15 - 13:45Dewis pa ymyriad i'w addasu
Dr Rhiannon Evans
13:45 - 14:15Tasg grŵp: Nodi ymyriad ac ystyriad cyd-destun ymyrraeth sy'n addas
Dr Lauren Copeland / Dr Hayley Reed
14:15 - 14:45Cynllunio addasiadau ac ymgymryd â nhw er mwyn sicrhau cyd-destun ymyrraeth sy'n addas
Ar Athro Graham Moore
14:45 - 15:00Egwyl goffi
15:00 - 15:30 Tasg grŵp: cynllunio addasiadau ac ymgymryd â nhw
Dr Lauren Copeland / Dr Hayley Reed
15:30 - 16:00Penderfynu ar fath a graddau'r ailwethusiad sydd ei angen mewn cyd-destun newydd
Dr Rhiannon Evans
16:00 - 16:15Crynodeb a chwestiynau
Yr Athro Graham Moore / Dr Rhiannon Evans

Darlleniadau allweddol

Addasu ymyriadau i gyd-destunau newydd—canllawiau ADAPT

Addasu ymyriadau i’w gweithredu a/neu eu hailwerthuso mewn cyd-destunau newydd: Canllawiau ADAPT (v1.0)

Gwefan ADAPT Study

Gwybodaeth ddefnyddiol am y cwrs hwn

Byddwn yn cadarnhau amseroedd, darparu deunyddiau dysgu, a gwybodaeth arall yn ystod y pythefnos cyn eich cwrs.

Bydd y cwrs yn cael ei addysgu wyneb yn wyneb, cyn belled â bod canllawiau COVID-19 yn caniatáu hynny.

Lleoliad

Adeilad Morgannwg
Rhodfa’r Brenin Edward VII
Caerdydd
CF10 3WA

Gallai fod diddordeb gennych yn y cwrs hwn hefyd, sy'n edrych ar theori ac arferion gwerthuso ymyriadau cymhleth drwy broses.