Ewch i’r prif gynnwys

Cysylltiadau â’r Cyfryngau (cwrs pwrpasol)

Bydd y cwrs ymarferol hwn, a fydd yn para am un diwrnod, yn canolbwyntio ar sut i ymgysylltu â'r cyfryngau, boed ar ffurf print, darlledu, ar-lein neu'n gymdeithasol, mewn ffordd effeithiol a chreadigol.

Mae'r cwrs hwn ar gael fel rhaglen bwrpasol ar gyfer cwmnïau a sefydliadau yn unig. Cysylltwch â ni i drafod eich anghenion.

Bydd cynadleddwyr yn deall sut mae'r cyfryngau'n gweithio, sut i ysgrifennu datganiad effeithiol i'r wasg, sut i farchnata'ch stori a sut i weithredu ymgyrch lwyddiannus yn y cyfryngau.

Nid oes unrhyw ddyddiadau ar y gweill

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael cyn bo hir ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch chi . Byddwn ni mewn cysylltiad pan fydd dyddiad newydd ar gyfer y cwrs wedi cael ei drefnu.

Aeth rhywbeth o'i le

Nid yw'ch ymholiad wedi'i gyflwyno. Cysylltwch â ni drwy ebostio training@caerdydd.ac.uk neu ffonio +44 (0)29 2087 5274.

Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich enw cyntaf.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfenw.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfeiriad ebost.
A hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf am y cwrs hwn, yn ogystal â newyddion, digwyddiadau a chynigion CPD?

Hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod a rheoliadau diogelu data. Cewch newid eich meddwl ynglŷn â rhoi caniatâd ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r Tîm Datblygiad Proffesiynol.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu.Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Diolch

Rydych wedi llwyddo i gofrestru eich diddordeb yn y cwrs hwn. Byddwn yn cysylltu â chi os bydd dyddiadau newydd ar gael.

Ar gyfer pwy mae hwn

Fe’i cynlluniwyd ar gyfer y rheini sydd â rhywfaint o gyfrifoldeb dros ddelio â'r cyfryngau; p’un ai ydych chi’n newydd i gysylltiadau’r cyfryngau, neu’n brofiadol, mae gan y cwrs hwn rywbeth i'w gynnig.  Nid oes angen unrhyw wybodaeth ymlaen llaw.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

 • Sut i ddatblygu dull sy’n strategol ac yn rhan hanfodol o’ch cymysgedd marchnata
 • Gwybodaeth a dulliau ar gyfer cynllunio ymgyrch cysylltiadau cyfryngau effeithiol a llwyddiannus
 • Sut i ddenu sylw cadarnhaol at storïau
 • Sut a phryd i ymgysylltu â newyddiadurwyr gan ddefnyddio tactegau arloesol

Pynciau dan sylw

 • Ysgrifennu a gwerthu yn y datganiad i'r wasg
 • Sut i ddefnyddio dulliau amlgyfrwng i wella eich sylw
 • Sut i farchnata/gwerthu i'r cyfryngau
 • Ymgorffori fideo yn eich ymgyrch cysylltiadau cyfryngau
 • Sut i werthuso eich gweithgaredd cysylltiadau'r cyfryngau
 • Astudiaethau achos

Manteision

 • Magu hyder a chreadigrwydd wrth ddelio â'r cyfryngau
 • Ennill syniadau a thactegau newydd ar gyfer ymgysylltu â'r cyfryngau
 • Defnyddio dulliau newydd o reoli cyfryngau ar-lein
 • Adeiladu proffil yn y cyfryngau ar gyfer eich sefydliad
 • Sefydlu cysylltiad a pherthynas gyda'r cyfryngau
Rhagor o wybodaeth am ein hamrywiaeth o hyfforddiant marchnata a chyfathrebu ar-lein