Ewch i’r prif gynnwys

Cwrs hyfforddiant Rheoli Rhaglenni Llwyddiannus (MSP)

Mae Rheoli Rhaglenni Llwyddiannus (MSP®) yn cynnig ymagwedd sydd wedi’i strwythuro at reoli rhaglenni a fydd yn helpu sefydliadau i gyflawni newid trawsffurfiannol yn llwyddiannus.

Sylwer: Ar hyn o bryd, ni allwn redeg cyrsiau wyneb yn wyneb oherwydd sefyllfa barhaus Covid. Fodd bynnag, rydym yn cynnal fersiwn rithwir o'n cwrs Sylfaen ac Ymarferydd PRINCE2 all fod o ddiddordeb i chi.

Mae’r cwrs 5 diwrnod hwn yn cynnig dealltwriaeth gyflawn ac ymarferol o fframwaith MSP® ac mae’n eich paratoi ar gyfer arholiadau Sylfaen ac Ymarferydd, sy’n cael eu sefyll yn rhan o’r cwrs.

Sut mae hwn yn wahanol i’r cwrs hyfforddi cyfunol MSP®

 • Addysgir y cwrs hwn yn gyfan gwbl wyneb yn wyneb, er bod angen astudio ychydig cyn y cwrs (tua 10 awr)
 • Cwrs dwys yw MSP® a bydd angen gwneud rhywfaint o waith gyda’r nos yn ystod yr wythnos
 • Cewch gyfle i dreulio amser gydag eraill yn eich maes, i rannu syniadau a phrofiadau dysgu.

Aspire Europe fydd eich hyfforddwr.

Nid oes unrhyw ddyddiadau ar y gweill

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael cyn bo hir ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch chi . Byddwn ni mewn cysylltiad pan fydd dyddiad newydd ar gyfer y cwrs wedi cael ei drefnu.

Aeth rhywbeth o'i le

Nid yw'ch ymholiad wedi'i gyflwyno. Cysylltwch â ni drwy ebostio training@caerdydd.ac.uk neu ffonio +44 (0)29 2087 5274.

Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich enw cyntaf.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfenw.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfeiriad ebost.
A hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf am y cwrs hwn, yn ogystal â newyddion, digwyddiadau a chynigion CPD?

Hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod a rheoliadau diogelu data. Cewch newid eich meddwl ynglŷn â rhoi caniatâd ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r Tîm Datblygiad Proffesiynol.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu.Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Diolch

Rydych wedi llwyddo i gofrestru eich diddordeb yn y cwrs hwn. Byddwn yn cysylltu â chi os bydd dyddiadau newydd ar gael.

Ar gyfer pwy mae hwn

 • Cyfarwyddwyr Prosiectau a Rhaglenni
 • Rheolwyr Newid,
 • Strategwyr Busnes
 • Ymgynghorwyr
 • Pobl sy’n rheoli nifer o brosiectau cysylltiedig.
 • Arweinwyr rhaglenni a staff swyddfa
 • Staff gweithrediadau sy’n cymryd rhan mewn rhaglenni newid
 • Dylai fod gan bawb sy’n cymryd rhan rywfaint o brofiad o arwain neu reoli newid.

Pynciau dan sylw

 • Trefnu a llywodraethu
 • Gweledigaeth
 • Ymgysylltu ac arweinyddiaeth rhanddeiliaid
 • Adnabod rhaglen
 • Rheoli Manteision
 • Cynllunio a chyflenwi glasbrintiau
 • Cynllunio a rheoli
 • Yr achos busnes
 • Diffinio rhaglen
 • Rheoli risg a materion
 • Rheoli ansawdd a sicrwydd
 • Rheoli’r gyfran
 • Cyflawni gallu
 • Cau rhaglen
 • Arholiadau - Sylfaen ac Ymarferydd

Manteision

 • Cwrs dwys wythnos o hyd sy’n eich galluogi i gywasgu eich holl astudiaethau ac arholiadau i bum diwrnod
 • Deall ac egluro rolau, dogfennau, egwyddorion, themâu llywodraethu a phrosesau MSP® a’r berthynas rhyngddynt
 • Defnyddio cysyniadau allweddol MSP® ar unrhyw raglen
 • Dylunio, cynllunio a rheoli rhaglenni gan ddefnyddio elfennau priodol MSP®
 • Sefyll yr arholiadau Sylfaen ac Ymarferydd yn hyderus
 • Deall sut mae’r fframwaith MSP® yn helpu rheoli prosiect yn effeithiol.

Addysgu a gwybodaeth ddefnyddiol

09:00 - 17:00 yw oriau addysgu’r cwrs fel arfer. Mae’r cyrsiau hyn yn cynnwys 4 diwrnod o addysgu, gyda phrawf ar y diwrnod olaf.

Mae MSP® yn rhaglen ddwys, ac argymhellir eich bod yn gwneud 10 awr o waith cyn y cwrs yn ogystal ag astudio gyda’r hwyr yn ystod wythnos y cwrs.

Byddwn yn cadarnhau amseroedd, lleoliad a gwybodaeth arall yn ystod y pythefnos cyn eich cwrs. Mae ffi’r cwrs yn cynnwys yr holl daflenni, deunyddiau, ciniawau a lluniaeth.

Meini prawf derbyn

Dylai fod gennych o leiaf 6 mis o brofiad rheoli rhaglen / newid.
Dylid cwblhau’r holl waith cyn y cwrs cyn dyddiad dechrau’r cwrs.

Manteision astudio gyda ni

 • Mae ein cwsmeriaid a’r gwasanaeth y maent yn ei dderbyn gennym yn bwysig i ni
 • Mae gennym Safon Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid®, sydd â chefnogaeth Swyddfa’r Cabinet
 • Mae lle i hyd at 12 o bobl ar y cyrsiau, sy’n galluogi pawb i gymryd rhan yn llawn yn y profiad dysgu
 • Mae ein hyfforddwyr wedi derbyn adborth rhagorol gan y rhai sydd wedi cymryd rhan yn y gorffennol
 • Mae ein tîm yn cynnig awyrgylch cyfeillgar, croesawgar a chefnogol er mwyn dysgu.

Rhwydwaith o Gynfyfyrwyr Rheoli Prosiectau

Mae pob un o’n cyrsiau ynghylch rheoli prosiectau’n cynnwys aelodaeth rad ac am ddim â Rhwydwaith Rheoli Prosiectau i Gynfyfyrwyr Prifysgol Caerdydd, a sefydlwyd i helpu’r rheini sy’n gweithio ym maes rheoli prosiectau a rhaglenni i rwydweithio, rhannu ymarfer gorau a chael y wybodaeth ddiweddaraf. Bydd y manteision yn cynnwys mynediad â blaenoriaeth i ddigwyddiadau a gweithdai rheoli prosiectau, ymgyrchoedd hyrwyddo a gostyngiadau, a gwahoddiadau i ddigwyddiadau eraill yn y Brifysgol.

Canslo, trosglwyddo a chyfnewid

Mae'r cwrs hwn yn un 'arbennig' yn nhermau ein poisi canslo, trosglwyddo a chyfnewid. Dyma grynodeb o'r termau sy'n berthnasol i'r cwrs hwn. Mae'r manylion llawn i'w gweld yn ein telerau ac amodau. Bydd Pennaeth yr Uned DPP yn ystyried amgylchiadau eithriadol.

Canslo

Faint o rybudd yn ôl diwrnodau gwaith% ffioedd y cwrs sy’n daladwy
Dros 20Ffi weinyddol o £50
20-1 Os na allwn gael rhywun i gadw eich lle: 70%, yn ogystal ag unrhyw gostau ar gyfer deunyddiau cyn y cwrs sydd eisoes wedi’u hanfon ar yr unigolyn neu’r Cleient, oni bai bod y deunyddiau yn cael eu dychwelyd atom o fewn 10 Diwrnod Gwaith mewn cyflwr newydd sbon.
0 100%

Trosglwyddo

Faint o rybudd yn ôl diwrnodau gwaithFfi yn daladwy
Dros 15N/A
Llai na 15Byddwn yn trin hwn yn yr un modd â'ch bod wedi canslo a bydd y ffi canslo yn daladwy.

Cyfnewid

Faint o rybudd yn ôl diwrnodau gwaithFfi yn daladwy
Dros 20£50 yn ogystal ag unrhyw wahaniaeth rhwng y ddau gwrs
Llai na 20Byddwn yn trin hwn yn yr un modd â'ch bod wedi canslo a bydd y ffi canslo yn daladwy.

Darperir hyfforddiant MSP® achrededig gan Aspire Europe, wedi'i achredu gan PeopleCert. Mae MSP® yn nod masnach cofrestredig i AXELOS Limited. Cedwir pob hawl.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG

Rydym nawr yn cynnig fersiwn cyfunol o PRINCE2®, gan gynnwys gweithdy rhithwir dau ddiwrnod.