Ewch i’r prif gynnwys

Rheoli Rhaglenni Llwyddiannus (MSP)®

Mae Rheoli Rhaglenni Llwyddiannus (MSP®) yn cynnig ymagwedd sydd wedi’i strwythuro at reoli rhaglenni a fydd yn helpu sefydliadau i gyflawni newid trawsffurfiannol yn llwyddiannus.

Mae’r cwrs 5 diwrnod hwn yn cynnig dealltwriaeth gyflawn ac ymarferol o fframwaith MSP® ac mae’n eich paratoi ar gyfer arholiadau Sylfaen ac Ymarferydd, sy’n cael eu sefyll yn rhan o’r cwrs.

Rydym hefyd yn cynnig fersiwn gyfunol newydd o’r cwrs hwn; astudiwch y cwrs e-ddysgu yn eich amser eich hun, yna ewch i weithdy wyneb yn wyneb 2 ddiwrnod i’ch paratoi ar gyfer yr arholiadau, yr un modd â’r cwrs traddodiadol. I gael rhagor o fanylion, cysylltwch â ni neu ewch i’n tudalennau gwe.

Sut mae hwn yn wahanol i’n cwrs hyfforddi cyfunol MSP®

 • Addysgir y cwrs hwn yn gyfan gwbl wyneb yn wyneb, er bod angen astudio ychydig cyn y cwrs (tua 10 awr)
 • Cwrs dwys yw MSP®
 • a bydd angen gwneud rhywfaint o waith gyda’r nos yn ystod yr wythnos
 • Cewch gyfle i dreulio amser gydag eraill yn eich maes, i rannu syniadau a phrofiadau dysgu.

Aspire Europe fydd eich hyfforddwr.

Ymrestru ar y cwrs hwn

Dyddiad dechrau Diwrnodau ac amseroedd
30 Mawrth 2020 30 Mawrth - 3 Ebrill
Ffi
£1495 (Yn cynnwys llawlyfr y cwrs, ffioedd arholiad, cinio a lluniaeth)

Ar gyfer pwy mae hwn

 • Ar gyfer gweithwyr proffesiynol prysur sydd eisiau cyfuno astudio e-ddysgu preifat gyda rhywfaint o addysgu wyneb yn wyneb
 • Cyfarwyddwyr Prosiectau a Rhaglenni
 • Rheolwyr Newid, Strategwyr Busnes ac Ymgynghorwyr
 • Pobl sy’n rheoli nifer o brosiectau cysylltiedig.
 • Arweinwyr rhaglenni
 • Staff swyddfa rhaglen
 • Staff gweithrediadau sy’n cymryd rhan mewn rhaglenni newid
 • Dylai fod gan bawb sy’n cymryd rhan rywfaint o brofiad o arwain neu reoli newid.

Pynciau dan sylw

 • Trefnu a llywodraethu
 • Gweledigaeth
 • Ymgysylltu ac arweinyddiaeth rhanddeiliaid
 • Adnabod rhaglenRheoli Manteision
 • Glasbrint cynllunio a chyflenwi
 • Cynllunio a rheoli
 • Yr achos busnes
 • Diffinio rhaglen
 • Rheoli risg a materion
 • Rheoli ansawdd a sicrwydd
 • Rheoli’r gyfran
 • Cyflawni gallu
 • Cau rhaglen
 • Gweithdy i baratoi ar gyfer arholiadau - Sylfaen ac Ymarferydd.

Manteision

Cwrs dwys wythnos o hyd sy’n eich galluogi i gywasgu eich holl astudiaethau ac arholiadau i bum diwrnod
Deall ac egluro rolau, dogfennau, egwyddorion, themâu llywodraethu a phrosesau MSP® a’r berthynas rhyngddynt
Defnyddio cysyniadau allweddol MSP® ar unrhyw raglen
Dylunio, cynllunio a rheoli rhaglenni gan ddefnyddio elfennau priodol MSP®
Sefyll yr arholiadau Sylfaen ac Ymarferydd yn hyderus
Deall sut mae’r fframwaith MSP® yn helpu rheoli prosiect yn effeithiol.

Addysgu a gwybodaeth ddefnyddiol

09:00 - 17:00 yw oriau addysgu’r cwrs fel arfer.
Mae’r cyrsiau hyn yn cynnwys 4 diwrnod o addysgu, gyda phrawf ar y diwrnod olaf.

Mae MSP® yn rhaglen ddwys, ac argymhellir eich bod yn gwneud 10 awr o waith cyn y cwrs yn ogystal ag astudio gyda’r hwyr yn ystod wythnos y cwrs.

Byddwn yn cadarnhau amseroedd, lleoliad a gwybodaeth arall yn ystod y pythefnos cyn eich cwrs.
Mae ffi’r cwrs yn cynnwys yr holl daflenni, deunyddiau, ciniawau a lluniaeth.

Meini prawf derbyn

Dylai fod gennych o leiaf 6 mis o brofiad rheoli rhaglen / newid.
Dylid cwblhau’r holl waith cyn y cwrs cyn dyddiad dechrau’r cwrs.

Manteision astudio gyda ni

 • Mae ein cwsmeriaid a’r gwasanaeth y maent yn ei dderbyn gennym yn bwysig i ni
 • Mae gennym Safon Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid®, sydd â chefnogaeth Swyddfa’r Cabinet
 • Mae lle i hyd at 12 o bobl ar y cyrsiau, sy’n galluogi pawb i gymryd rhan yn llawn yn y profiad dysgu
 • Mae ein hyfforddwyr wedi derbyn adborth rhagorol gan y rhai sydd wedi cymryd rhan yn y gorffennol
 • Mae ein tîm yn cynnig awyrgylch cyfeillgar, croesawgar a chefnogol er mwyn dysgu.

Rhwydwaith o Gynfyfyrwyr Rheoli Prosiectau

Mae pob un o’n cyrsiau ynghylch rheoli prosiectau’n cynnwys aelodaeth rad ac am ddim â Rhwydwaith Rheoli Prosiectau i Gynfyfyrwyr Prifysgol Caerdydd, a sefydlwyd i helpu’r rheini sy’n gweithio ym maes rheoli prosiectau a rhaglenni i rwydweithio, rhannu ymarfer gorau a chael y wybodaeth ddiweddaraf. Bydd y manteision yn cynnwys mynediad â blaenoriaeth i ddigwyddiadau a gweithdai rheoli prosiectau, ymgyrchoedd hyrwyddo a gostyngiadau, a gwahoddiadau i ddigwyddiadau eraill yn y Brifysgol.

Darperir hyfforddiant MSP® achrededig gan Aspire Europe, wedi'i achredu gan PeopleCert. Mae MSP® yn nod masnach cofrestredig i AXELOS Limited. Cedwir pob hawl.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG

Free and exclusive to anyone who has attended our Project Management CPD courses. A unique opportunity to network and share good practice.