Ewch i’r prif gynnwys

Cyflwyniad i Farchnata Digidol (cwrs pwrpasol)

Dysgu sut i ddefnyddio'r prif dechnegau marchnata digidol a datblygu cynllun marchnata digidol cost-effeithiol yn y cwrs ymarferol un diwrnod hwn.

Mae'r cwrs hwn ar gael fel rhaglen bwrpasol ar gyfer cwmnïau a sefydliadau yn unig. Cysylltwch â ni i drafod eich anghenion.

Byddwn yn mynd â chi y tu hwnt i Google, gan gyflwyno i chi offer am ddim i ddadansoddi cystadleuwyr, yna yn dangos i chi sut i ddatblygu adnodau PPC, strategaethau cyfryngau cymdeithasol, marchnata effeithiol ar yr ebost a chynnwys ac yn eich helpu i fynd i'r afael â gwaith hanfodol ar SEO a dadansoddi gwe.

Rydym hefyd yn cynnig cwrs Marchnata Digidol Uwch.

Nid oes unrhyw ddyddiadau ar y gweill

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael cyn bo hir ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch chi . Byddwn ni mewn cysylltiad pan fydd dyddiad newydd ar gyfer y cwrs wedi cael ei drefnu.

Aeth rhywbeth o'i le

Nid yw'ch ymholiad wedi'i gyflwyno. Cysylltwch â ni drwy ebostio training@caerdydd.ac.uk neu ffonio +44 (0)29 2087 5274.

Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich enw cyntaf.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfenw.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfeiriad ebost.
A hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf am y cwrs hwn, yn ogystal â newyddion, digwyddiadau a chynigion CPD?

Hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod a rheoliadau diogelu data. Cewch newid eich meddwl ynglŷn â rhoi caniatâd ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r Tîm Datblygiad Proffesiynol.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu.Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Diolch

Rydych wedi llwyddo i gofrestru eich diddordeb yn y cwrs hwn. Byddwn yn cysylltu â chi os bydd dyddiadau newydd ar gael.

Ar gyfer pwy mae hwn

 • Busnesau a sefydliadau sydd eisiau datblygu cynllun marchnata digidol cost-effeithiol
 • Staff marchnata traddodiadol sy'n ceisio dysgu neu loywi eu sgiliau digidol
 • Rheolwyr a gweinyddwyr sy'n dymuno gwella eu set o sgiliau gyda'r technegau hyn sy'n boblogaidd iawn

Beth fyddwch yn ei ddysgu

 • Manteision ac anfanteision gwahanol dechnegau, gan gynnwys eu cost-effeithiolrwydd
 • Sut i gael gwybod am strategaethau marchnata digidol cwmnïau eraill
 • Sut i gynhyrchu cynllun marchnata digidol effeithlon ac effeithiol

Pynciau dan sylw

 • Deall eich cynulleidfa darged
 • Gwefannau, gan gynnwys dadansoddeg
 • Optimeiddio peiriannau chwilio (SEO)
 • Hysbysebu talu fesul clic (PPC)
 • Marchnata cyfryngau cymdeithasol
 • Marchnata e-bost
 • Marchnata cynnwys a blogio
 • Cynllunio ymlaen llaw

Manteision

 • Gwybod sut i weithredu'r technegau digidol diweddaraf
 • Teimlo bod gennych bŵer i gynhyrchu cynlluniau marchnata digidol sy'n gweithio
 • Bod yn hyderus wrth gynllunio eich amser a'ch cyllideb marchnata yn fwyaf effeithiol

Sut i ddewis y cwrs iawn i chi

Atebwch y cwestiynau canlynol, a dylent roi canllaw i chi ar y cwrs gorau ar gyfer eich lefel sgiliau. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar bob cyfrif.

 • Ydych chi'n gweithio heb gynllun marchnata digidol manwl?
 • Oes angen help arnoch chi i ddeall pwy yw eich cynulleidfaoedd targed?
 • Ydych chi eisiau gwybod pa blatfformau digidol sydd orau i gyrraedd eich cynulleidfaoedd targed?
 • Hoffech chi ddysgu sut i gyflwyno syniadau cynnwys deniadol?
 • Ai dim ond hwb i'ch hyder sydd ei angen arnoch i ddechrau marchnata digidol?

Os gwnaethoch chi ateb 'ie' i unrhyw un o'r cwestiynau hyn, gall y cwrs hwn eich helpu chi.

 • Hoffech chi wneud eich cynllun marchnata digidol yn fwy effeithiol?
 • Hoffech chi ddysgu technegau marchnata digidol uwch, fel ail-dargedu?
 • Ydych chi eisiau dysgu sut i gynhyrchu'r hysbysebion gorau ar gyfer platfformau digidol penodol?
 • A allai deall ystyr cyfryngau cymdeithasol a chadw i fyny ag algorithmau Google eich helpu chi?
 • Hoffech chi wybod sut i ddod o hyd i ddylanwadwyr a micro-ddylanwadwyr a'u recriwtio?

Os gwnaethoch chi ateb 'ie' i unrhyw un o'r cwestiynau hyn, gall y cwrs Marchnata Digidol Uwch eich helpu chi.

Mae'r cwrs uwch hwn yn plymio'n ddyfnach i dechnegau a strategaethau marchnata digidol.