Ewch i’r prif gynnwys

Cwrs hyfforddiant Cyflwyniad i Ysgrifennu Copi (cwrs pwrpasol)

Yn y cwrs diwrnod o hyd hwn a addysgir gan un o weithwyr proffesiynol y diwydiant, cewch y cyfle i fagu hyder wrth ysgrifennu ar gyfer gwahanol lwyfannau a dysgu sut i ddefnyddio'r cywair a'r arddull cywir.

Mae'r cwrs hwn ar gael fel rhaglen bwrpasol ar gyfer cwmnïau a sefydliadau yn unig. Cysylltwch â ni i drafod eich anghenion.

Mae'r cwrs rhagarweiniol hwn yn ddelfrydol ar gyfer y rheiny sydd am wella eu sgiliau ysgrifennu copi a theimlo'n fwy hyderus mewn meysydd fel cywair, ysgrifennu ar gyfer gwahanol lwyfannau (e.e. y we, datganiadau i'r wasg a'r cyfryngau cymdeithasol), a sut i olygu a phrawf-ddarllen.

Os ydych yn chwilio am gwrs uwch, rydym yn cynnig Ysgrifennu Copi Lefel Uwch erbyn hyn sy'n canolbwyntio ar fireinio eich sgiliau, dysgu technegau newydd, strwythuro copi a chael gwared ar rwystrau i ysgrifennu.

Nid oes unrhyw ddyddiadau ar y gweill

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael cyn bo hir ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch chi . Byddwn ni mewn cysylltiad pan fydd dyddiad newydd ar gyfer y cwrs wedi cael ei drefnu.

Aeth rhywbeth o'i le

Nid yw'ch ymholiad wedi'i gyflwyno. Cysylltwch â ni drwy ebostio training@caerdydd.ac.uk neu ffonio +44 (0)29 2087 5274.

Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich enw cyntaf.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfenw.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfeiriad ebost.
A hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf am y cwrs hwn, yn ogystal â newyddion, digwyddiadau a chynigion CPD?

Hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod a rheoliadau diogelu data. Cewch newid eich meddwl ynglŷn â rhoi caniatâd ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r Tîm Datblygiad Proffesiynol.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu.Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Diolch

Rydych wedi llwyddo i gofrestru eich diddordeb yn y cwrs hwn. Byddwn yn cysylltu â chi os bydd dyddiadau newydd ar gael.

Ar gyfer pwy mae hwn

Unrhyw un sy'n ysgrifennu copi'n rheolaidd er mwyn hyrwyddo, hysbysu neu werthu yn eu sefydliad, neu a allai fod yn gwneud hynny yn y dyfodol.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

 • Sut i ddewis y cywair cywir ar gyfer eich cynulleidfa(oedd)
 • Ysgrifennu gwahanol ddeunyddiau gan gynnwys ar gyfer y we, datganiadau i'r wasg a'r cyfryngau cymdeithasol
 • Sut i ysgrifennu copi a arweinir gan fuddion.
 • Sut i olygu a phrawf-ddarllen er mwyn cael copi sydd heb wallau.

Pynciau dan sylw

 • Sgiliau sylfaenol ar gyfer ysgrifennu copi
 • Sut i ddewis y cywair cywir ar gyfer eich cynulleidfa(oedd)
 • Ysgrifennu gwahanol ddeunyddiau gan gynnwys ar gyfer y we, datganiadau i'r wasg a'r cyfryngau cymdeithasol
 • Sut i olygu a phrawfddarllen.

Manteision

 • Teimlo'n hyderus wrth ysgrifennu copi o ddydd i ddydd
 • Datblygu eich creadigrwydd i gyrraedd y lefel nesaf
 • Symleiddio eich proses ysgrifennu
 • Dysgu sut i lunio copi heb wallau.

Sut i ddewis y cwrs iawn i chi

 • A oes angen help arnoch wrth ysgrifennu mewn ffordd glir a chryno sy'n llawn cymhelliant?
 • Hoffech chi gael gwybod sut i ddefnyddio cywair yn effeithiol?
 • A oes angen cymorth arnoch i ddiffinio eich cynulleidfa darged yn glir ar gyfer pob darn?
 • Hoffech chi ddysgu sut i ysgrifennu'n ddiymdrech ar gyfer llwyfannau ac at ddibenion gwahanol?
 • Hoffech chi fod yn hyderus wrth ddefnyddio technegau ysgrifennu copi sydd wedi hen ennill eu plwyf?

Os oedd eich ymateb yn gadarnhaol ar gyfer unrhyw un o'r cwestiynau hynny, gall y cwrs Cyflwyniad i Ysgrifennu Copi eich helpu.

 • Oes gennych chi brofiad sylweddol o farchnata a chyfathrebu ond mae angen i chi fod yn fwy creadigol a hyblyg?
 • Hoffech chi feddwl ac ysgrifennu mewn ffordd fwy gysyniadol?
 • Hoffech chi ddysgu sut i ysgrifennu – ac ymateb i – ofyniad o bwys?
 • Allech chi ymelwa o ddysgu dulliau rhannu syniadau a datblygu cysyniadau?
 • Ydych chi'n awyddus i ddeall mwy am sut all geiriau a delweddau gydweithio?

Os oedd eich ymateb yn gadarnhaol ar gyfer unrhyw un o'r cwestiynau hynny, gall y cwrs Sgiliau Ysgrifennu Copi Lefel Uwch eich helpu.

Mae'r cwrs ar-lein byw hwn, a arweinir gan diwtor, wedi'i addasu o'n cwrs ysgrifennu copi lefel uwch wyneb-yn-wyneb poblogaidd ac mae ar gyfer y rhai sydd â sgiliau marchnata ac ysgrifennu copi ac sydd am fynd â'u hysgrifennu i'r lefel nesaf.