Ewch i’r prif gynnwys

Cwrs ar-lein byw Google Analytics

Addaswyd y cwrs dysgu ar-lein byw hwn dan arweiniad tiwtor o’n cwrs wyneb-yn-wyneb. Rydym wedi bod yn gweithio gyda’r tiwtor i greu fersiwn 2-ddiwrnod (dau hanner diwrnod) o’n cwrs Google Analytics 1-diwrnod, gan ychwanegu dau fodiwl dewisol rhad ac am ddim – e-Fasnachu a Dadansoddi Ymgyrchoedd Marchnata.

Mae’r gweithdy yn ymarferol iawn – cyfuniad o addysgu gan diwtor, a gwaith annibynnol wrth gymhwyso’r egwyddorion i’ch gwefan chi (neu un prawf).

Erbyn diwedd y cwrs rhithiol hwn, byddwch yn gallu agor proffil Google Analytics newydd a dechrau cael dealltwriaeth y gellir cymryd camau ar ei sail i wneud i'ch gwefan a'ch busnes weithio'n well.

Jess Spate fydd eich hyfforddwr.

Nid oes unrhyw ddyddiadau ar y gweill

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael cyn bo hir ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch chi . Byddwn ni mewn cysylltiad pan fydd dyddiad newydd ar gyfer y cwrs wedi cael ei drefnu.

Aeth rhywbeth o'i le

Nid yw'ch ymholiad wedi'i gyflwyno. Cysylltwch â ni drwy ebostio training@caerdydd.ac.uk neu ffonio +44 (0)29 2087 5274.

Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich enw cyntaf.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfenw.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfeiriad ebost.
A hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf am y cwrs hwn, yn ogystal â newyddion, digwyddiadau a chynigion CPD?

Hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod a rheoliadau diogelu data. Cewch newid eich meddwl ynglŷn â rhoi caniatâd ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r Tîm Datblygiad Proffesiynol.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu.Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Diolch

Rydych wedi llwyddo i gofrestru eich diddordeb yn y cwrs hwn. Byddwn yn cysylltu â chi os bydd dyddiadau newydd ar gael.

Ar gyfer pwy mae hwn

 • Gweinyddwyr a rheolwyr gwefannau
 • Blogwyr
 • Masnachwyr e-fasnach o bob maint
 • Hysbysebwyr digidol
 • Rheolwyr SEO a chyfryngau cymdeithasol
 • Datblygwyr a dylunwyr gwefannau.

Does dim angen i chi fod yn gyfarwydd â Google Analytics. Mae'n fantais os oes gennych eisoes gyfrif Google Analytics, ond gall y rheini sydd heb ddefnyddio cyfrif arddangos sydd â'r holl nodweddion.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

 • Beth mae newidynnau a metrigau Google Analytics yn eu golygu (e.e. cyfradd bownsio, ffynhonnell a chyfrwng) a beth sydd bwysicaf ar gyfer eich gwefan eich hun
 • Sut i adnabod tagfeydd a phroblemau dylunio, gweld beth sy’n gweithio’n dda a beth sydd angen ei addasu
 • Sut i fonitro ac ymchwilio perfformiad yn ôl tudalen neu darddle ymwelwyr
 • Sut i adeiladu a rhannu dangosfyrddau personol drwy ddefnyddio Stiwdio Data Google
 • Sut i sefydlu segmentau personol a pha fath o gwestiynau y gallant eu hateb
 • Sut i dracio ymgyrchoedd yn gywir a mesur adenillion ar fuddsoddiad (ROI)
 • Sut i osod nodau a digwyddiadau.

Pynciau dan sylw

 • Cyflwyniad i sut mae Google Analytics yn gweithio
 • Gosodiadau sylfaenol
 • Mesurau a metrigau cyffredin – yr hyn maent yn ei olygu mewn gwirionedd
 • Segmentau datblygedig a phersonol
 • Darganfod eich dangosyddion perfformiad allweddol (KPI)
 • Gosod nodau a digwyddiadau
 • Allforio data
 • Gweithio gydag AdWords ac ymgyrchoedd personol
 • Cyflwyniad i adeiladu adroddiadau gyda Data Studio
 • Tracio traws-barthol
 • Defnyddio golwg hidledig
 • Adroddiadau personol a dangosfyrddau
 • Nodweddion newydd Google Analytics.

Mae’r cwrs yn cynnwys yr un pynciau â’r cwrs wyneb-yn-wyneb gwreiddiol (yn ogystal â dau fodiwl newydd RHAD AC AM DDIM; e-Fasnachu a Dadansoddi Ymgyrchoedd Marchnata). Serch hynny, rydym wedi’i ailstrwythuro i fod yn addas i’r fformat ar-lein:

Diwrnod 1: (hanner diwrnod)

 • Caffael a Chynulleidfa: Pwy yw eich defnyddwyr a sut wnaethon nhw glywed amdanoch?
 • Egwyl - Cyfranogwyr i ddefnyddio GA i ateb set o gwestiynau syml am eu data
 • Ymddygiad, Digwyddiadau a Throsiadau: Beth wnaethon nhw ar y wefan?
 • Cyfranogwyr i ddefnyddio GA i ateb set o gwestiynau syml am eu data
 • Sgwrs grŵp i fynd drwy’r canlyniadau. Bydd Jess ar gael i unrhyw fyfyrwyr sydd eisiau cael trafodaeth
 • Lleoliad cartref: pa drosiadau sydd angen eu holrhain?

Diwrnod 2: (hanner diwrnod)

 • Gosod nodau, trafodaeth gwaith cartref.Segmentau pwrpasol
 • Cyfranogwyr i ddefnyddio eu segmentau penodol eu hunain i ateb set o gwestiynau syml am eu data
 • Dangosfyrddio yn Stiwdio Data Google
 • (dewisol) E-Fasnachu
 • (dewisol) Dadansoddi Ymgyrchoedd Marchnata: Hysbysebion Google, Hysbysebion Facebook, ymgyrchoedd ebost a mwy.

Manteision

Mae’r cwrs hwn yn hollol rithwir ac yn ymarferol iawn, felly byddwch yn elwa o sesiynau dan arweiniad tiwtor, a gweithgareddau grŵp/unigol gan defnyddio Google Analytics i ddechrau dadansoddi perfformiad eich gwefan ar unwaith.

Caiff y cwrs ei rannu’n ddau (hanner) diwrnod, ac rydym wedi lleihau nifer y cyfranogwyr i fwyafrif o 10, er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad dysgu gorau posib.

Mae’r modiwl e-Fasnachu newydd yn berffaith er mwyn cefnogi masnachwyr yn y cyfnod cyn y gwyliau, ac yn sgil pandemig y coronafeirws (COVID-19). Gwnewch yn siŵr bod eich gwefan yn gweithio mor effeithiol â phosibl, ac eich bod yn manteisio i’r eithaf ar y nodweddion sydd ar gael drwy Google Analytics.

Erbyn diwedd y gweithdy hwn, byddwch yn gallu gwneud y canlynol:

 • Dod o hyd i ddata hynod bwysig o fewn Google Analytics
 • Deall sut mae hyn yn ymwneud â’r hyn sy'n digwydd ar eich gwefan
 • Addasu ac ymestyn eich gosodiadau Google Analytics
 • Dysgu sut i ddefnyddio’r rhyngwyneb i ateb cwestiynau cymhleth
 • Gwerthuso perfformiad y wefan mewn ffyrdd ystyrlon
 • Cynhyrchu adroddiadau pwerus er mwyn dilyn cynnydd a chynnig cipolwg gwerthfawr.

Addysgu a gwybodaeth ddefnyddiol

Mae disgwyl i’r gweithdy rhithwir redeg rhwng 09:00 a 13:00 ar y ddau ddiwrnod. Byddwn yn cadarnhau amseroedd, darparu deunyddiau dysgu, a gwybodaeth arall (fel manylion mewngofnodi) yn ystod y pythefnos cyn eich cwrs.

Sylwer fod y gweithdy rhithiol yn rhedeg dros ddau hanner diwrnod.

Ni fydd angen unrhyw offer arnoch oni bai am gyfrifiadur gyda chysylltiad rhyngrwyd da a chamera, a’r gallu i fewngofnodi i Zoom.

Cewch fanylion am y 4 cwrs DPP ar-lein sydd ar gael yr Hydref hwn: PRINCE2, Rheoli Prosiectau, PRINCE2, Ysgrifennu Copi Lefel Uwch a Google Analytics.