Ewch i’r prif gynnwys

Datblygu Strategaeth Gyfathrebu

Mae datblygu strategaeth ar gyfer Cyfathrebu Allanol a Mewnol yn hanfodol er mwyn sicrhau bod eich negeseuon allweddol yn cyrraedd eich cynulleidfaoedd, rhan-ddeiliaid a chwsmeriaid allweddol.

Mae'r cwrs 1-dydd hwn yn cwmpasu'r broses gyflawn o adeiladu strategaeth gyfathrebu gynhwysfawr – o gysyniadau craidd i fethodolegau datblygu.

Eryl Jones fydd eich hyfforddwr.

Nid oes unrhyw ddyddiadau ar y gweill

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael cyn bo hir ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch chi . Byddwn ni mewn cysylltiad pan fydd dyddiad newydd ar gyfer y cwrs wedi cael ei drefnu.

Aeth rhywbeth o'i le

Nid yw'ch ymholiad wedi'i gyflwyno. Cysylltwch â ni drwy ebostio training@caerdydd.ac.uk neu ffonio +44 (0)29 2087 5274.

Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich enw cyntaf.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfenw.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfeiriad ebost.
A hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf am y cwrs hwn, yn ogystal â newyddion, digwyddiadau a chynigion CPD?

Hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod a rheoliadau diogelu data. Cewch newid eich meddwl ynglŷn â rhoi caniatâd ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r Tîm Datblygiad Proffesiynol.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu.Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Diolch

Rydych wedi llwyddo i gofrestru eich diddordeb yn y cwrs hwn. Byddwn yn cysylltu â chi os bydd dyddiadau newydd ar gael.

Ar gyfer pwy mae hwn

Y rheini sydd â rhywfaint o gyfrifoldeb dros gyfathrebu mewnol ac/neu allanol. Nid oes angen unrhyw wybodaeth ymlaen llaw.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

 • Beth yw cyfathrebu, sut yr ydym yn cyfathrebu a beth yw ei rôl o fewn strwythur rheoli
 • Sut i fanteisio i'r eithaf ar bob maes cyfathrebu o fewn eich sefydliad, gan sicrhau eu bod yn cael eu cyfeirio at y marchnadoedd a’r rhan-ddeiliaid cywir drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Proses gam wrth gam tuag at gynllunio strategaeth, ddiffinio nodau ac amcanion, a chyflwyno’ch strategaeth mewn fframwaith clir ac ymarferol
 • Strategaeth gyfathrebu sefydliadol a strategaeth gyfathrebu fewnol ac allanol a strategaeth ymgyrch

Pynciau dan sylw

 • Y prosesau cynllunio
 • Nodi pwy yw eich cynulleidfaoedd a’r ffordd orau i ymgysylltu â nhw
 • Datblygu a gweithredu strategaeth gyfathrebu lwyddiannus
 • Gwerthuso a mesur ei llwyddiant
 • Pecyn cymorth cyfathrebu
 • Astudiaethau achos

Manteision

 • Dadansoddi, mapio a blaenoriaethu eich rhanddeiliaid
 • Dewis y sianelau cyfathrebu mwyaf effeithiol
 • Cydnabod pwysigrwydd cyfathrebu mewnol ac allanol a’r cynulleidfaoedd gwahanol y mae angen i chi eu cyrraedd
 • Datblygu negeseuon allweddol ar gyfer eich marchnadoedd a rhan-ddeiliaid
 • Diffinio’r nodau ac amcanion cyfathrebu
 • Pecyn cymorth cam wrth gam a fframwaith i greu strategaeth cyfathrebu clir, cryno, integredig

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau DPP ysgrifennu gan gynnwys Ysgrifennu Copi, Sgiliau Ysgrifennu ar gyfer Busnes ac Ysgrifennu ar gyfer y We.