Ewch i’r prif gynnwys

Cyflwyniad i sepsis

Mae'r cwrs ar-lein hwn yn un o gyfres o bedwar gan y tîm Gofal Critigol yn yr Ysgol Meddygaeth. Mae'r cwrs hwn yn archwilio sepsis, gan gynnwys arwyddion a symptomau, sgrinio, a chanllawiau ar gyfer ei reoli.

Cwrs dysgu hunangyfeiriedig yw hwn, sy'n cynnwys tua 7-10 awr o astudio. Bydd y cynnwys ar gael trwy'r wythnos i chi weithio drwyddo yn eich amser eich hun. Bydd yn cynnwys elfen fyw gan y tîm Gofal Critigol ddydd Llun.

Bydd dydd Llun yn cynnwys sesiwn ragarweiniol fyw gan y tîm Gofal Critigol (09:30 – 10:25), sy'n ddewisol.

Cynigir pob sesiwn ar gyfradd gychwynnol o £50 yr un (ac mae gostyngiad o 10% ar gael os ydych yn cadw lle mewn dau gwrs neu ragor).

Nid oes unrhyw ddyddiadau ar y gweill

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael cyn bo hir ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch chi . Byddwn ni mewn cysylltiad pan fydd dyddiad newydd ar gyfer y cwrs wedi cael ei drefnu.

Aeth rhywbeth o'i le

Nid yw'ch ymholiad wedi'i gyflwyno. Cysylltwch â ni drwy ebostio training@caerdydd.ac.uk neu ffonio +44 (0)29 2087 5274.

Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich enw cyntaf.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfenw.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfeiriad ebost.
A hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf am y cwrs hwn, yn ogystal â newyddion, digwyddiadau a chynigion CPD?

Hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod a rheoliadau diogelu data. Cewch newid eich meddwl ynglŷn â rhoi caniatâd ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r Tîm Datblygiad Proffesiynol.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu.Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Diolch

Rydych wedi llwyddo i gofrestru eich diddordeb yn y cwrs hwn. Byddwn yn cysylltu â chi os bydd dyddiadau newydd ar gael.

Ar gyfer pwy mae hwn

Addas ar gyfer unrhyw weithiwr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

Ar ôl i chi gwblhau hyn, byddwch yn gallu:

  • Diffinio sepsis
  • Ystyried maint sepsis
  • Adnabod arwyddion a symptomau sepsis
  • Ystyried sepsis yn y cyd-destunau cyn-ysbyty ac acíwt
  • Nodi sgrinio a chanllawiau ar gyfer rheoli sepsis
  • Ystyried goroesedd o sepsis.

Manteision

Byddwch yn elwa ar ddeall y dystiolaeth a'r damcaniaethau ynghylch sepsis.

Mae'r cwrs hwn wedi'i ddylunio'n benodol i'w gyflwyno’n gwbl rithwir; byddwch yn elwa ar sesiynau dan arweiniad tiwtoriaid, sesiynau wedi'u recordio ymlaen llaw ac ymarferion rhyngweithiol.

Anogir trafodaeth er mwyn i chi gael y cyfle i rwydweithio a chyfnewid syniadau gyda'ch cyfoedion.

Rydym wedi cyfyngu ar nifer y lleoedd er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad dysgu gorau posibl.

Mae hwn yn un o gyfres o bedwar cwrs DPP ar-lein mewn Gofal Critigol.