Ewch i’r prif gynnwys

Cynnal Adolygiad Systematig: arweiniad ymarferol

Nod y cwrs yw rhoi dealltwriaeth o brosesau adolygu’n systematig a chyflwyniad ynghylch y sgiliau sydd eu hangen i gynnal adolygiad i’r cyfranogwyr.

Mae’r cwrs yn ymarferol ac yn rhyngweithiol iawn, gydag amrywiaeth o sesiynau trafod, grŵp ac ymarferol. Rhagwelir y bydd y cyfranogwyr yn dod i’r cwrs â phwnc ymchwil ac yn mynd â phrotocol drafft ar gyfer eu hadolygiad systematig.

Ar gyfer pwy mae hwn

Mae’r cwrs hwn wedi’i deilwra at:

 • ymchwilwyr gofal iechyd ôl-raddedig
 • gweithwyr gofal iechyd
 • llunwyr polisïau
 • arbenigwyr gwybodaeth a llyfrgellwyr

Beth fyddwch yn ei ddysgu

Erbyn diwedd y cwrs, dylech allu:

 • datblygu cwestiwn penodol
 • dod o hyd i’r dystiolaeth i ateb y cwestiwn hwnnw
 • asesu ansawdd/dilysrwydd y dystiolaeth a ganfuwyd
 • penderfynu pa ffurfiau o syntheseiddio tystiolaeth yw’r mwyaf priodol
 • cyflwyno a thablu canlyniadau
 • cyflwyno’r canlyniadau i ddiwallu anghenion clinigwyr ac ymchwilwyr eraill
 • datblygu strategaeth i gyhoeddi’r canlyniadau.

Pynciau dan sylw

 • camau i ddatblygu cwestiwn ymchwil â ffocws
 • canfod y llenyddiaeth
 • dethol, gwerthuso ac echdynnu astudiaethau
 • meda-ddadansoddi neu syntheseiddio naratif
 • ysgrifennu adroddiadau a’u lledaenu.

Manteision

 • datblygu sgiliau rhyngweithiol
 • dod gyda phwnc
 • gadael gydag amlinelliad o brotocol
 • tiwtoriaid â phrofiad helaeth o adolygiadau systematig

Addysgu a gwybodaeth ddefnyddiol

Cwrs rhithwir yw hwn a fydd yn cynnwys 5 sesiwn hanner diwrnod (boreau) a fydd yn cael eu harwain gan diwtor (Wythnos 1: Dydd Llun - Dydd Mercher; Wythnos 2: Dydd Llun - Dydd Mawrth). Bydd llawer o seibiannau wedi'u hamserlennu a digon o gyfleoedd ar gyfer astudio annibynnol yn ystod y prynhawniau.

Yn ystod y prynhawniau hynny, ar eich cyflymder a'ch hwylustod eich hun, byddwch yn gallu rhoi ar waith yr hyn rydych wedi'i ddysgu a gweithio ar eich cwestiynau adolygu systematig penodol, chwiliadau, yn ogystal â helpu gyda'r gweithgareddau ymarferol gwerthuso beirniadol. Bydd slotiau cymorth tiwtor un i un dewisol y byddwch chi'n gallu ymuno â nhw yn ystod y prynhawniau i hwyluso'ch gweithgareddau astudio annibynnol.

Byddwn yn cadarnhau amseroedd, darparu deunyddiau dysgu, a gwybodaeth arall (fel manylion mewngofnodi) yn ystod y pythefnos cyn eich cwrs. Ni fydd angen unrhyw offer arnoch oni bai am gyfrifiadur gyda chysylltiad rhyngrwyd da a chamera, a’r gallu i fewngofnodi i Zoom.

Lleoliad

Michael Griffith
Ysbyty Athrofaol Cymru
Caerdydd
CF14 4YU