Ewch i’r prif gynnwys

Community Oncology

Gorau po gyntaf y gwneir diagnosis er mwyn i driniaethau canser fod mor effeithiol â phosibl ac er mwyn cynnig cynifer o opsiynau â phosibl i gleifion.  Mae angen nodi cymhlethdodau canser a’r triniaethau ar eu cyfer mewn da bryd er mwyn gwella diogelwch a deilliannau

Mae’r cwrs yn ymateb i’r angen i gynyddu ymwybyddiaeth o ganser ymhlith ymarferwyr gofal iechyd cymunedol: adnabod, diagnosis a chyfeirio.

Nid oes unrhyw ddyddiadau ar y gweill

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael cyn bo hir ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch chi . Byddwn ni mewn cysylltiad pan fydd dyddiad newydd ar gyfer y cwrs wedi cael ei drefnu.

Aeth rhywbeth o'i le

Nid yw'ch ymholiad wedi'i gyflwyno. Cysylltwch â ni drwy ebostio training@caerdydd.ac.uk neu ffonio +44 (0)29 2087 5274.

Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich enw cyntaf.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfenw.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfeiriad ebost.
A hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf am y cwrs hwn, yn ogystal â newyddion, digwyddiadau a chynigion CPD?

Hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod a rheoliadau diogelu data. Cewch newid eich meddwl ynglŷn â rhoi caniatâd ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r Tîm Datblygiad Proffesiynol.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu.Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Diolch

Rydych wedi llwyddo i gofrestru eich diddordeb yn y cwrs hwn. Byddwn yn cysylltu â chi os bydd dyddiadau newydd ar gael.

Ar gyfer pwy mae hwn

Addas ar gyfer pob ymarferydd gofal iechyd cymunedol

Beth fyddwch yn ei ddysgu

Yn ystod y dydd, bydd cynrychiolwyr yn cael gwybodaeth a sgiliau er mwyn cael effaith gadarnhaol ar ofal i gleifion - diagnosis, cyfathrebu, rheoli cymunedau a chyfeirio at lwybrau gofal addas i gleifion ar adegau priodol.

Pynciau dan sylw

 • Beth sy’n bwysig i gleifion
 • Pwysigrwydd timau gofal sylfaenol
 • Y daith a’r adegau pontio - o fod yn unigolyn i fod yn glaf, o wella i reoli, o gael triniaeth i gamau dilynol, a gofal diwedd bywyd.
 • Triniaethau, sgîl-effeithiau ac effaith ar y claf a chanser.
 • Gweithdy ar sail gofal - cefnogi cleifion drwy’r triniaethau hyn
 • Sefyllfaoedd anodd a sut i’w rheoli
 • Gweithdy ar sail gofal - cefnogi cleifion a theuluoedd yn y sefyllfaoedd hyn
 • Sgiliau cyfathrebu da - pecyn 6 phwynt Caerdydd
 • Sut bydd eich ymarfer yn datblygu, pa newidiadau a wnewch?

Manteision

Bydd cynrychiolwyr yn elwa ar allu trafod a rhyngweithio gyda’r rhai sy’n gweithio ym maes oncoleg a gofal lliniarol.

Bydd yn cynnwys sesiynau lle bydd cynrychiolwyr yn cyflwyno:

 • Datganiadau effaith unigol am feysydd yr hoffent eu datblygu
 • Datganiadau unigol am sut maent yn bwriadu datblygu eu gwybodaeth fel tîm (ymarfer a rennir).