Ewch i’r prif gynnwys

Gofalu am Gleifion Obstetrig sy’n ddifrifol wael

Mae'r cwrs ar-lein hwn yn un o gyfres o bedwar gan y tîm Gofal Critigol yn yr Ysgol Meddygaeth.

Mae gofalu am y claf obstetrig sy’n ddifrifol wael yn gymhleth, ac mae nifer yr achosion yn y grŵp hwn o gleifion yn cynyddu. Mae astudiaeth ddiweddar yn nodi bod angen gofal critigol lefel 3 ar 10% o fenywod beichiog yn ystod ton gyntaf COVID-19, a bod GIG y DU yn nodi bod 20% o dderbyniadau Gofal Critigol COVID-19 yn fenywod beichiog heb eu brechu, ym mis Hydref 2021.

Cwrs dysgu hunangyfeiriedig yw hwn, sy'n cynnwys tua 7-10 awr o astudio. Bydd y cynnwys ar gael trwy'r wythnos i chi weithio drwyddo yn eich amser eich hun. Bydd yn cynnwys elfen fyw gan y tîm Gofal Critigol ddydd Llun.

Bydd dydd Llun yn cynnwys sesiwn ragarweiniol fyw gan y tîm Gofal Critigol, sy'n ddewisol.

Cynigir pob sesiwn ar gyfradd gychwynnol o £50 yr un (ac mae gostyngiad o 10% ar gael os ydych yn cadw lle mewn dau gwrs neu ragor).

Nid oes unrhyw ddyddiadau ar y gweill

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael cyn bo hir ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch chi . Byddwn ni mewn cysylltiad pan fydd dyddiad newydd ar gyfer y cwrs wedi cael ei drefnu.

Aeth rhywbeth o'i le

Nid yw'ch ymholiad wedi'i gyflwyno. Cysylltwch â ni drwy ebostio training@caerdydd.ac.uk neu ffonio +44 (0)29 2087 5274.

Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich enw cyntaf.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfenw.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfeiriad ebost.
A hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf am y cwrs hwn, yn ogystal â newyddion, digwyddiadau a chynigion CPD?

Hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod a rheoliadau diogelu data. Cewch newid eich meddwl ynglŷn â rhoi caniatâd ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r Tîm Datblygiad Proffesiynol.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu.Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Diolch

Rydych wedi llwyddo i gofrestru eich diddordeb yn y cwrs hwn. Byddwn yn cysylltu â chi os bydd dyddiadau newydd ar gael.

Ar gyfer pwy mae hwn

Mae’n addas ar gyfer unrhyw weithiwr gofal iechyd proffesiynol sy'n gofalu am gleifion obstetrig sy’n ddifrifol wael neu’n acíwt, neu sydd hefyd â chymhlethdodau;  gan gynnwys obstetryddion meddygol a hyfforddeion anesthetig,meddygon teulu, nyrsys, bydwragedd a gweithwyr proffesiynol sy’n rhoi gofal cyn mynd i’r ysbyty.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

Byddwch chi’n dysgu am adnabod, rheoli a gofalu am y menywod obstetrig sy'n mynd yn ddifrifol wael yn ystod beichiogrwydd, esgor neu'r cyfnod ôl-enedigol.

Byddwch chi’n cael y cyfle i ddysgu am reoli cyflyrau arbenigol ar gyfer y grŵp hwn – cleifion â chymhlethdodau; cyflyrau sy’n gofyn cael derbyniad i ofal critigol, gan gynnwys cyneclampsia, brych yn gwahanu, thrombo-emboledd ac emboledd hylif amniotig (AFE), gwaedlif, clefyd sydd gan y fam eisoes, cyflenwi a monitro ocsigen, a sepsis obstetrig.

Bydd gwybodaeth a dealltwriaeth yn cael eu dangos drwy fyfyrio personol a thasgau ar-lein yn y modiwl.

Manteision

Byddwch chi, eich claf, a'u teuluoedd yn elwa ar eich dealltwriaeth o'r dystiolaeth a'r damcaniaethau sy'n llywio’r gofal a roddir i gleifion obstetrig acíwt a difrifol wael. Lluniwyd y cwrs hwn yn benodol i'w gyflwyno'n gyfan gwbl ar-lein.

Byddwch chi’n elwa ar ddysgu ar eich cyflymder eich hun, gyda sesiynau dan arweiniad tiwtor, sesiynau wedi'u recordio ymlaen llaw, darllen dan arweiniad, ac ymarferion rhyngweithiol.

Anogir trafodaeth er mwyn i chi gael y cyfle i rwydweithio a chyfnewid syniadau gyda'ch cyfoedion.

Rydym wedi cyfyngu ar nifer y lleoedd er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad dysgu gorau posibl.

Mae hwn yn un o gyfres o bedwar cwrs DPP ar-lein mewn Gofal Critigol.