Ewch i’r prif gynnwys

Cwrs hyfforddiant AgilePM® Sylfaen ac Ymarferydd

Er mwyn cyflawni prosiectau drwy ddull Agile mae angen i’r Rheolwr Prosiect a phawb sy’n cymryd rhan feddwl a gweithio mewn ffordd wahanol.

Sylwer: Ar hyn o bryd, ni allwn redeg cyrsiau wyneb yn wyneb oherwydd sefyllfa barhaus Covid. Fodd bynnag, rydym yn cynnal fersiwn rithwir o'n cwrs Sylfaen ac Ymarferydd PRINCE2 all fod o ddiddordeb i chi.

Mae’r cwrs 5 diwrnod hwn yn cynnig dealltwriaeth gyflawn ac ymarferol o ddull AgilePM® ac mae’n eich paratoi ar gyfer arholiadau Sylfaen ac Ymarferydd, sy’n cael eu sefyll yn rhan o’r cwrs.

Mae’r cwrs hwn yn rhaglen achrededig sy’n cael ei addysgu’n gyfan gwbl wyneb yn wyneb, ond mae angen astudio ychydig cyn y cwrs (tua 10 awr), a chaiff gwaith cartref ei gyflwyno bob noson o’r cwrs.

Aspire Europe (partner Prifysgol Caerdydd) fydd eich hyfforddwr.

Mynegwch eich diddordeb

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch fynegi eich diddordeb drwy gysylltu â ni.

Ar gyfer pwy mae hwn

Mae’r cwrs yn ddelfrydol i unrhyw staff sy’n rheoli neu’n cymryd rhan yn y gwaith o gyflwyno prosiect fydd yn cael ei gynnal drwy ddull Ystwyth, er enghraifft:

 • Noddwyr Prosiect neu Fusnes
 • Rheolwyr Prosiect a’u timau
 • Rheolwyr Newid Busnes
 • Aelodau technegol o’r tîm sy’n cymryd rhan yn y gwaith o lunio atebion, datblygu a phrofi
 • Staff swyddfa’r Rhaglen a Phrosiect
 • Dadansoddwyr Busnes.

Opsiynau eraill

Rydym hefyd yn cynnal cyrsiau achrededig mewn dull PRINCE2® a Rheoli Rhaglenni Llwyddiannus (MSP®).

Os hoffech chi ddysgu am reoli prosiectau ond nid oes angen cymhwyster arnoch, efallai y bydd diddordeb gennych yn ein cwrs rheoli rhaglenni 2 ddiwrnod.

Ar hyn o bryd rydym yn cynnig dau gwrs e-ddysgu cyfunol (mewn PRINCE2®MSP®) i’r rheini a hoffai ennill cymhwyster ond sy’n ffafrio dysgu’n hyblyg, gyda gweithdy 2 ddiwrnod ar ddiwedd y rhaglen.

Pynciau dan sylw

 • Trosolwg o Agile
 • Athroniaeth, egwyddorion ac amrywiadau’r prosiec
 • Rolau a chyfrifoldebau
 • Cylch bywyd Agile
 • Arferion allweddol
 • Cynllunio a rheoli
 • Arferion eraill
 • Defnyddio’r cynhyrchion yn effeithiol
 • Cyflawni ar amser - cyfuno MoSCoW a Timeboxing
 • Pobl, timau a rhyngweithioofynion a straeon defnyddwyr
 • Amcangyfrif - sut a phryd
 • Rheoli Risg
 • Teilwra’r ymagwedd
 • Arholiadau Sylfaen ac Ymarferydd.

Manteision

 • Dealltwriaeth o’r rolau sydd ynghlwm wrth gyflawni prosiect Agile
 • Dealltwriaeth o drefn gweithgareddau mewn prosiect Agile
 • Dealltwriaeth a phrofiad o ddefnyddio offer a thechnegau priodol ar gyfer prosiectau Agile
 • Dealltwriaeth o fesurau rheoli effeithiol mewn prosiectau Agile
 • Ennill cymwysterau’r arholiadau Sylfaen ac Ymarferydd
 • Aelodaeth rad ac am ddim am flwyddyn o’r Consortiwm Busnes Agile i ymgeiswyr llwyddiannus.

Addysgu a gwybodaeth ddefnyddiol

09:00-17:00 yw oriau addysgu’r cwrs fel arfer. Mae 4 diwrnod o addysgu, gyda phrawf ar y diwrnod olaf. Mae hwn yn gwrs dwys, ac argymhellir eich bod yn gwneud 10 awr o waith cyn y cwrs yn ogystal ag astudio gyda’r hwyr yn ystod wythnos
y cwrs.

Byddwn yn cadarnhau amseroedd, lleoliad a gwybodaeth arall yn ystod y pythefnos cyn eich cwrs. Mae ffi’r cwrs yn cynnwys yr holl daflenni, deunyddiau, ciniawau a lluniaeth.

Gofynion Mynediad

Profiad blaenorol o amgylchedd rheoli prosiect. Rhaid cwblhau’r holl waith/darllen cyn y cwrs erbyn dyddiad dechrau’r cwrs.

Manteision astudio gyda ni

 • Mae ein cwsmeriaid a’r gwasanaeth y maent yn ei dderbyn gennym yn bwysig i ni
 • Mae gennym Safon Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid®, sydd â chefnogaeth Swyddfa’r Cabinet
 • Mae lle i hyd at 12 o bobl ar y cyrsiau, sy’n galluogi pawb i gymryd rhan yn llawn yn y profiad dysgu
 • Mae ein hyfforddwyr wedi derbyn adborth rhagorol gan y rhai sydd wedi cymryd rhan yn y gorffennol
 • Mae ein tîm yn cynnig awyrgylch cyfeillgar, croesawgar a chefnogol er mwyn dysgu.

Rhwydwaith o Gynfyfyrwyr Rheoli Prosiectau

Mae pob un o’n cyrsiau ynghylch rheoli prosiectau’n cynnwys aelodaeth rad ac am ddim â Rhwydwaith Rheoli Prosiectau i Gynfyfyrwyr Prifysgol Caerdydd, a sefydlwyd i helpu’r rheini sy’n gweithio ym maes rheoli prosiectau a rhaglenni i rwydweithio, rhannu ymarfer gorau a chael y wybodaeth ddiweddaraf. Bydd y manteision yn cynnwys mynediad â blaenoriaeth i ddigwyddiadau a gweithdai rheoli prosiectau, ymgyrchoedd hyrwyddo a gostyngiadau, a gwahoddiadau i ddigwyddiadau eraill yn y Brifysgol.

Canslo, trosglwyddo a chyfnewid

Mae'r cwrs hwn yn un 'arbennig' yn nhermau ein poisi canslo, trosglwyddo a chyfnewid. Dyma grynodeb o'r termau sy'n berthnasol i'r cwrs hwn. Mae'r manylion llawn i'w gweld yn ein telerau ac amodau. Bydd Pennaeth yr Uned DPP yn ystyried amgylchiadau eithriadol.

Canslo eich cwrs

Faint o rybudd yn ôl diwrnodau gwaith% ffioedd y cwrs sy’n daladwy
Dros 20Ffi weinyddol o £50
20-1Os na allwn gael rhywun i gadw eich lle: 70%, yn ogystal ag unrhyw gostau ar gyfer deunyddiau cyn y cwrs sydd eisoes wedi’u hanfon ar yr unigolyn neu’r Cleient, oni bai bod y deunyddiau yn cael eu dychwelyd atom o fewn 10 Diwrnod Gwaith mewn cyflwr newydd sbon.
0100%

Cyfnewid

Faint o rybudd yn ôl diwrnodau gwaithFfi yn daladwy
Dros 15N/A
Llai na 15Byddwn yn trin hwn yn yr un modd â'ch bod wedi canslo a bydd y ffi canslo yn daladwy.

Trosglwyddiadau

Faint o rybudd yn ôl diwrnodau gwaithFfi yn daladwy
Dros 20£50 yn ogystal ag unrhyw wahaniaeth rhwng y ddau gwrs
Llai na 20Byddwn yn trin hwn yn yr un modd â'ch bod wedi canslo a bydd y ffi canslo yn daladwy.

Cynigir cyrsiau AgilePM® gan Aspire Europe Ltd, Sefydliad Hyfforddiant Achrededig APM Group Ltd.

Mae AgilePM® yn nod masnach cofrestredig i Agile Business Consortium Limited. Cedwir pob hawl.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG

Rydym nawr yn cynnig fersiwn cyfunol o PRINCE2®, gan gynnwys gweithdy rhithwir dau ddiwrnod.