Ewch i’r prif gynnwys

Marchnata Digidol Uwch (cwrs pwrpasol)

Dysgu'r technegau marchnata digidol diweddaraf a datblygu strategaethau uwch ar gyfer marchnata busnesau B2B a B2C a brandiau.

Mae'r cwrs hwn ar gael fel rhaglen bwrpasol ar gyfer cwmnïau a sefydliadau yn unig. Cysylltwch â ni i drafod eich anghenion.

Bod yn gall gyda SEO, gwneud ysgrifennu copi ar-lein yn ddiddorol a chreu hysbysebion chwilio pwerus. Dysgu am ailfarchnata, yr agweddau allweddol ar fideo, cymwysiadau arbennig cyfryngau cymdeithasol a phŵer a maglau marchnata e-bost. Yna dewiswch y technegau sy'n gweithio orau i chi a dewch â nhw i gyd at ei gilydd mewn cynllun marchnata wedi'i drefnu'n dda ac ar sawl ffurf.

Rydym hefyd yn cynnig y cwrs Cyflwyniad i Farchnata Digidol

Nid oes unrhyw ddyddiadau ar y gweill

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael cyn bo hir ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch chi . Byddwn ni mewn cysylltiad pan fydd dyddiad newydd ar gyfer y cwrs wedi cael ei drefnu.

Aeth rhywbeth o'i le

Nid yw'ch ymholiad wedi'i gyflwyno. Cysylltwch â ni drwy ebostio training@caerdydd.ac.uk neu ffonio +44 (0)29 2087 5274.

Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich enw cyntaf.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfenw.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfeiriad ebost.
A hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf am y cwrs hwn, yn ogystal â newyddion, digwyddiadau a chynigion CPD?

Hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod a rheoliadau diogelu data. Cewch newid eich meddwl ynglŷn â rhoi caniatâd ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r Tîm Datblygiad Proffesiynol.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu.Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Diolch

Rydych wedi llwyddo i gofrestru eich diddordeb yn y cwrs hwn. Byddwn yn cysylltu â chi os bydd dyddiadau newydd ar gael.

Ar gyfer pwy mae hwn

 • Busnesau a sefydliadau sydd eisiau uwchsgilio eu timau marchnata
 • Staff marchnata sy'n ceisio ehangu a chryfhau eu sgiliau digidol
 • Pobl o rolau eraill ond â phrofiad o ddefnyddio technegau marchnata digidol

Beth fyddwch yn ei ddysgu

 • Technegau uwch a'r syniadau diweddaraf ar gyfer defnyddio gwahanol lwyfannau digidol
 • Pa strategaethau sy'n gweithio orau ar gyfer nodau gwahanol a chynulleidfaoedd targed gwahanol
 • Sut i gynhyrchu cynllun marchnata digidol aml-sianel effeithlon ac effeithiol.

Pynciau dan sylw

 • Sesiwn loywi ynghylch hanfodion marchnata, gan gynnwys: Dadansoddi’r gystadleuaeth, defnyddio allweddeiriau, calendrau cynnwys, personas a llwybrau gwerthu
 • Optimeiddio Peiriannau Chwilio (SEO)
 • Marchnata Cysylltiol
 • Marchnata Dylanwadwyr
 • Marchnata Peiriannau Chwilio
 • Hysbysebion Arddangos gan gynnwys: Aildargedu, Platfformau Ochr y Galw, Hysbysebion Symudol a Hysbysebion Fideo
 • Marchnata cynnwys gan gynnwys algorithmau Google
 • Marchnata cyfryngau cymdeithasol gan gynnwys deall ystyr a marchnata ymledol
 • Marchnata ebost.

Manteision

 • Busnesau a sefydliadau sydd eisiau uwchsgilio eu timau marchnata
 • Staff marchnata sy'n ceisio ehangu a chryfhau eu sgiliau digidol
 • Pobl o rolau eraill ond â phrofiad o ddefnyddio technegau marchnata digidol.

Sut i ddewis y cwrs iawn i chi

Atebwch y cwestiynau canlynol, a dylent roi canllaw i chi ar y cwrs gorau ar gyfer eich lefel sgiliau. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar bob cyfrif.

 • Ydych chi'n gweithio heb gynllun marchnata digidol manwl?
 • Oes angen help arnoch chi i ddeall pwy yw eich cynulleidfaoedd targed?
 • Ydych chi eisiau gwybod pa blatfformau digidol sydd orau i gyrraedd eich cynulleidfaoedd targed?
 • Hoffech chi ddysgu sut i gyflwyno syniadau cynnwys deniadol?
 • Ai dim ond hwb i'ch hyder sydd ei angen arnoch i ddechrau marchnata digidol?

Os gwnaethoch chi ateb ie i unrhyw un o'r cwestiynau hyn, gall y cwrs hwn eich helpu chi.

 • Hoffech chi wneud eich cynllun marchnata digidol yn fwy effeithiol?
 • Hoffech chi ddysgu technegau marchnata digidol uwch, fel ail-dargedu?
 • Ydych chi eisiau dysgu sut i gynhyrchu'r hysbysebion gorau ar gyfer platfformau digidol penodol?
 • A allai deall ystyr cyfryngau cymdeithasol a chadw i fyny ag algorithmau Google eich helpu chi?
 • Hoffech chi wybod sut i ddod o hyd i ddylanwadwyr a micro-ddylanwadwyr a'u recriwtio?

Os gwnaethoch chi ateb ie i unrhyw un o'r cwestiynau hyn, gall y cwrs hwn eich helpu.

Gwybodaeth gyffredinol

Mae pob cwrs DPP yn cael eu dosbarthu naill ai’n ‘Gategori A’ neu’n ‘Gategori B’ at ddibenion newid, canslo a throsglwyddo.

Mae hwn yn gwrs Categori B. Gweler ein telerau a’n hamodau i gael manylion pellach.

Bydd y cwrs hwn yn eich dysgu sut i ddefnyddio'r prif dechnegau marchnata digidol a datblygu cynllun marchnata digidol.