Ewch i’r prif gynnwys

Cwrs ar-lein byw Ysgrifennu Copi Lefel Uwch (cwrs pwrpasol)

Mae'r cwrs ar-lein byw hwn, a arweinir gan diwtor, wedi'i addasu o'n cwrs ysgrifennu copi lefel uwch wyneb-yn-wyneb poblogaidd ac mae ar gyfer y rhai sydd â sgiliau marchnata ac ysgrifennu copi ac sydd am fynd â'u hysgrifennu i'r lefel nesaf.

Mae'r cwrs hwn ar gael fel rhaglen bwrpasol ar gyfer cwmnïau a sefydliadau yn unig. Cysylltwch â ni i drafod eich anghenion.

Rydym wedi gweithio gyda’r tiwtor i greu gweithdy 2 ddiwrnod (dau hanner diwrnod) i’ch helpu i hogi eich sgiliau darllen copi cysyniadol a dysgu technegau newydd er mwyn cynyddu creadigrwydd, strwythuro eich copi a chael gwared ar rwystrau i ysgrifennu.

Nid oes unrhyw ddyddiadau ar y gweill

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiadau ar gael cyn bo hir ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch chi . Byddwn ni mewn cysylltiad pan fydd dyddiad newydd ar gyfer y cwrs wedi cael ei drefnu.

Aeth rhywbeth o'i le

Nid yw'ch ymholiad wedi'i gyflwyno. Cysylltwch â ni drwy ebostio training@caerdydd.ac.uk neu ffonio +44 (0)29 2087 5274.

Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich enw cyntaf.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfenw.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfeiriad ebost.
A hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf am y cwrs hwn, yn ogystal â newyddion, digwyddiadau a chynigion CPD?

Hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod a rheoliadau diogelu data. Cewch newid eich meddwl ynglŷn â rhoi caniatâd ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r Tîm Datblygiad Proffesiynol.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu.Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Diolch

Rydych wedi llwyddo i gofrestru eich diddordeb yn y cwrs hwn. Byddwn yn cysylltu â chi os bydd dyddiadau newydd ar gael.

Ar gyfer pwy mae hwn

Unrhyw un sydd â phrofiad sylweddol o farchnata a chyfathrebu sydd am barhau i ddysgu a gwella.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

 • ddysgu technegau newydd i gynyddu creadigrwydd a chael gwared ar rwystrau i ysgrifennu
 • canfod technegau a llwyfannau ar gyfer ymchwil cynulleidfa
 • deall a defnyddio gwahanol strwythurau fel y pyramid gwrthdro ac AIDA
 • dod yn feistr ar ysgrifennu brîff gwych
 • dysgu'r dechneg 7 cam i ddal sylw darllenwyr
 • hogi'ch sgiliau
 • cael ysbrydoliaeth i ddal ati i ddysgu.

Pynciau dan sylw

 • Cyflwyniad a dod i adnabod eraill
 • Ymarferion creadigrwydd ar gyfer ysgrifenwyr copi
 • Dod i adnabod eich cynulleidfa - technegau a llwyfannau ar gyfer ymchwil cynulleidfa
 • Datblygu’r ‘bachyn’ - strwythurau ac ymagweddau at ddod o hyd i’r ogwydd gywir ar gyfer eich copi
 • Sut i ysgrifennu brîff o bwys
 • Gwaith cartref - ysgrifennu brîff ar gyfer prosiect sydd ar y gweill
 • Trafod y gwaith cartref a gweithgaredd cychwynnol
 • Techneg 7 cam i ysgrifennu copi gwych
 • Trafod a darnau gweithdy
 • Datrys y broblem honno - bydd hyn yn ymdrin â naill ai technegau i wella is-benawdau neu olygu a phrawfddarllen
 • Gosod eich nodau eich hun ar gyfer dysgu yn y dyfodol.

Manteision

Anogir trafodaeth, a chewch gyfle i weithio a datblygu eich copi eich hun.

Erbyn diwedd y cwrs hwn, byddwch yn:

 • magu hyder wrth ddatblygu a strwythuro copi cysyniadol
 • datblygu eich creadigrwydd i gyrraedd y lefel nesaf
 • llai o falu awyr a chael gwared ar rwystrau i ysgrifennu
 • rhwydweithio a dysgu gan weithwyr proffesiynol eraill.

Sut i ddewis y cwrs iawn i chi

 • Oes gennych chi brofiad sylweddol o farchnata a chyfathrebu ond mae angen i chi fod yn fwy creadigol a hyblyg?
 • Hoffech chi feddwl ac ysgrifennu mewn ffordd fwy cysyniadol?
 • Hoffech chi ddysgu sut i ysgrifennu – ac ymateb i – ofyniad o bwys?
 • Allech chi ymelwa o ddysgu dulliau rhannu syniadau a datblygu cysyniadau?
 • Ydych chi'n awyddus i ddeall mwy am sut all geiriau a delweddau gydweithio?

Os oedd eich ymateb yn gadarnhaol ar gyfer unrhyw un o'r cwestiynau hynny, gall y cwrs Sgiliau Ysgrifennu Copi Lefel Uwch eich helpu.