Ewch i’r prif gynnwys

Cwrs ar-lein byw Ysgrifennu Copi Lefel Uwch

Mae'r cwrs ar-lein byw hwn, a arweinir gan diwtor, wedi'i addasu o'n cwrs ysgrifennu copi lefel uwch wyneb-yn-wyneb poblogaidd ac mae ar gyfer y rhai sydd â sgiliau marchnata ac ysgrifennu copi ac sydd am fynd â'u hysgrifennu i'r lefel nesaf.

Rydym wedi gweithio gyda’r tiwtor i greu gweithdy 2 ddiwrnod (dau hanner diwrnod) i’ch helpu i hogi eich sgiliau darllen copi cysyniadol a dysgu technegau newydd er mwyn cynyddu creadigrwydd, strwythuro eich copi a chael gwared ar rwystrau i ysgrifennu.

Rowan Dent fydd eich hyfforddwr.

Nid oes unrhyw ddyddiadau ar y gweill

Nid oes unrhyw ddyddiadau ar y gweill ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch drwy gwblhau'r ffurflen isod.

Aeth rhywbeth o'i le

Nid yw'ch ymholiad wedi'i gyflwyno. Cysylltwch â ni drwy ebostio training@caerdydd.ac.uk neu ffonio +44 (0)29 2087 5274.

Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich enw cyntaf.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfenw.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfeiriad ebost.
A hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf am y cwrs hwn, yn ogystal â newyddion, digwyddiadau a chynigion CPD?

Hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod a rheoliadau diogelu data. Cewch newid eich meddwl ynglŷn â rhoi caniatâd ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r Tîm Datblygiad Proffesiynol.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu.Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Diolch

Rydych wedi llwyddo i gofrestru eich diddordeb yn y cwrs hwn. Byddwn yn cysylltu â chi os bydd dyddiadau newydd ar gael.

Ar gyfer pwy mae hwn

Unrhyw un sydd â phrofiad sylweddol o farchnata a chyfathrebu sydd am barhau i ddysgu a gwella.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

Yn ystod y ddau hanner diwrnod rydym am i chi:

 • ddysgu technegau newydd i gynyddu creadigrwydd a chael gwared ar rwystrau i ysgrifennu
 • canfod technegau a llwyfannau ar gyfer ymchwil cynulleidfa
 • deall a defnyddio gwahanol strwythurau fel y pyramid gwrthdro ac AIDA
 • dod yn feistr ar ysgrifennu brîff gwych
 • dysgu'r dechneg 7 cam i ddal sylw darllenwyr
 • hogi'ch sgiliau
 • cael ysbrydoliaeth i ddal ati i ddysgu.

Pynciau dan sylw

Mae’r cwrs yn cynnwys yr un pynciau â’n cwrs wyneb-yn-wyneb gwreiddiol. Serch hynny, rydym wedi’i ailstrwythuro i fod yn addas i’r fformat ar-lein: Ar Ddiwrnod 1 byddwn yn canolbwyntio ar drafod pynciau, a gosod y sylfaen ar gyfer Diwrnod 2, lle byddwch chi'n treulio amser yn trafod ac yn gweithio ar eich copi eich hun.

Diwrnod 1: (hanner diwrnod):

 • Cyflwyniad a dod i adnabod eraill
 • Ymarferion creadigrwydd ar gyfer ysgrifenwyr copi
 • Dod i adnabod eich cynulleidfa - technegau a llwyfannau ar gyfer ymchwil cynulleidfa
 • Datblygu’r ‘bachyn’ - strwythurau ac ymagweddau at ddod o hyd i’r ogwydd gywir ar gyfer eich copi
 • Sut i ysgrifennu brîff o bwys
 • Gwaith cartref - ysgrifennu brîff ar gyfer prosiect sydd ar y gweill.

Diwrnod 2: (hanner diwrnod):

 • Trafod y gwaith cartref a gweithgaredd cychwynnol
 • Techneg 7 cam i ysgrifennu copi gwych
 • Trafod a darnau gweithdy
 • Datrys y broblem honno - bydd hyn yn ymdrin â naill ai technegau i wella is-benawdau neu olygu a phrawfddarllen
 • Gosod eich nodau eich hun ar gyfer dysgu yn y dyfodol.

Manteision

Mae'r cwrs hwn yn hollol rithwir ac mae'n hynod ymarferol, felly byddwch chi'n elwa o sesiynau dan arweiniad tiwtor ac ymarferion rhyngweithiol ar gyfer pob pwnc. Anogir trafodaeth, a chewch gyfle i weithio a datblygu eich copi eich hun.

Caiff y cwrs ei rannu’n ddau (hanner) diwrnod, ac rydym wedi lleihau nifer y cyfranogwyr i fwyafrif o 12, er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad dysgu gorau posib.

Erbyn diwedd y cwrs hwn, byddwch yn:

 • magu hyder wrth ddatblygu a strwythuro copi cysyniadol
 • datblygu eich creadigrwydd i gyrraedd y lefel nesaf
 • llai o falu awyr a chael gwared ar rwystrau i ysgrifennu
 • rhwydweithio a dysgu gan weithwyr proffesiynol eraill.

Sut i ddewis y cwrs iawn i chi

 • Oes gennych chi brofiad sylweddol o farchnata a chyfathrebu ond mae angen i chi fod yn fwy creadigol a hyblyg?
 • Hoffech chi feddwl ac ysgrifennu mewn ffordd fwy cysyniadol?
 • Hoffech chi ddysgu sut i ysgrifennu – ac ymateb i – ofyniad o bwys?
 • Allech chi ymelwa o ddysgu dulliau rhannu syniadau a datblygu cysyniadau?
 • Ydych chi'n awyddus i ddeall mwy am sut all geiriau a delweddau gydweithio?

Os oedd eich ymateb yn gadarnhaol ar gyfer unrhyw un o'r cwestiynau hynny, gall y cwrs Sgiliau Ysgrifennu Copi Lefel Uwch eich helpu.

Addysgu a gwybodaeth ddefnyddiol

Mae disgwyl i’r gweithdy rhithwir redeg rhwng 09:30 a 13:00 ar y ddau ddiwrnod. Byddwn yn cadarnhau amseroedd, darparu deunyddiau dysgu, a gwybodaeth arall (fel manylion mewngofnodi) yn ystod y pythefnos cyn eich cwrs.

Sylwer fod y gweithdy rhithiol yn rhedeg dros ddau hanner diwrnod.

Ni fydd angen unrhyw offer arnoch oni bai am gyfrifiadur gyda chysylltiad rhyngrwyd da a chamera, a’r gallu i fewngofnodi i Zoom.

Cewch fanylion am y 4 cwrs DPP ar-lein sydd ar gael yr Hydref hwn: PRINCE2, Rheoli Prosiectau, PRINCE2, Ysgrifennu Copi Lefel Uwch a Google Analytics.