Ewch i’r prif gynnwys

Arloesedd Methodolegol ym maes Gwyddoniaeth Ymyrraeth Iechyd Cyhoeddus: Datblygu, Gwerthuso ac Addasu

Nod y cwrs ar-lein hwn yw rhoi cyflwyniad i chi o'r model iechyd ecolegol-gymdeithasol a sut y gellir ei ddefnyddio fel fframwaith ar gyfer dylunio ymyriadau i wella iechyd y cyhoedd.

Yn lle gallu cyflwyno ein cwrs byr arferol 5 diwrnod o hyd wyneb yn wyneb, rydym wedi paratoi cwrs ar-lein byrrach sy’n canolbwyntio ar arloesiadau methodolegol yn y ffordd y mae ymyriadau iechyd cyhoeddus yn cael eu datblygu, eu gwerthuso a’u haddasu.

Mae'r tri gweithdy hanner diwrnod yn rhoi cyfuniad o sylfaen ragarweiniol mewn cymhlethdod ac ymyrraeth iechyd cyhoeddus gan edrych yn ddyfnach ar feysydd pwnc arbenigol sy’n ymwneud â chynnwys y cyhoedd a chanllawiau newydd ar gyfer addasu ymyriadau.

Bydd y dull cyflwyno yn cynnwys sesiynau a addysgir a thrafodaethau rhyngweithiol, a chaiff pob cynrychiolydd y cyfle hefyd i drefnu ymgynghoriad unigol gydag arbenigwr DECIPHer i drafod cyngor sy'n gysylltiedig â'u maes gwaith penodol.

Nid oes unrhyw ddyddiadau ar y gweill

Nid oes unrhyw ddyddiadau ar y gweill ar gyfer y cwrs hwn, ond gallwch drwy gwblhau'r ffurflen isod.

Aeth rhywbeth o'i le

Nid yw'ch ymholiad wedi'i gyflwyno. Cysylltwch â ni drwy ebostio training@caerdydd.ac.uk neu ffonio +44 (0)29 2087 5274.

Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich enw cyntaf.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfenw.
Mae'r maes hwn yn ofynnol. Nodwch eich cyfeiriad ebost.
A hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf am y cwrs hwn, yn ogystal â newyddion, digwyddiadau a chynigion CPD?

Hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod a rheoliadau diogelu data. Cewch newid eich meddwl ynglŷn â rhoi caniatâd ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r Tîm Datblygiad Proffesiynol.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu.Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Diolch

Rydych wedi llwyddo i gofrestru eich diddordeb yn y cwrs hwn. Byddwn yn cysylltu â chi os bydd dyddiadau newydd ar gael.

Ar gyfer pwy mae hwn

Academyddion, ymarferwyr a llunwyr polisi.

Ni ragdybir y bydd gennych unrhyw wybodaeth flaenorol.

Beth fyddwch yn ei ddysgu

Byddwch yn dysgu am wahanol ddulliau a ddefnyddir i ddatblygu ymyriadau newydd, sut i ddatblygu ymyriad 'model rhesymeg', a sut mae DECIPHer yn gweithio gyda llunwyr polisi, gweithwyr iechyd proffesiynol a'r cyhoedd i gyd-gynhyrchu ymyriadau.

Bydd hefyd yn rhoi dealltwriaeth ymarferol i chi o'r prif fframweithiau a methodolegau a ddefnyddir ar hyn o bryd i werthuso ymyriadau cymhleth. Cynhelir y gweithgareddau addysgu gan arbenigwyr ym maes ymyriadau iechyd y cyhoedd o DECIPHer a sefydliadau sy'n cydweithio â ni, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Prifysgol Bryste, Prifysgol Caerwysg a Phrifysgol Munich Ludwig Maximilian.

Byddwch hefyd yn dysgu am sut i weithio gyda gwyddonwyr, gwneuthurwyr polisi,ymarferwyr a’r cyhoedd i wneud ceisiadau am arian i dreialu a gwerthuso effeithlonrwydd ymyriadau cymhleth.

Byddwch hefyd yn dysgu am sut i weithio gyda gwyddonwyr, gwneuthurwyr polisi,ymarferwyr a’r cyhoedd i wneud ceisiadau am arian i dreialu a gwerthuso effeithlonrwydd ymyriadau cymhleth.

Y rhaglen

Diwrnod 1: Egwyddorion ar gyfer datblygu, gwerthuso a gweithredu ymyriadau mewn systemau cymhleth

Pynciau dan sylw

Cyfranwyr

Rhagor o adnoddau

Cyflwyniad i'r cwrs

Diffinio ymyriadau a systemau cymhleth

Beth mae cymhlethdod yn ei olygu ar gyfer datblygu, gwerthuso a gweithredu ymyriadau?

Dr Jemma Hawkins

Dr Honor Young

Dr Kelly Morgan

Yr Athro Graham Moore

Cynigir apwyntiadau ymgynghori 1:1 hanner awr o hyd i drafod pynciau Diwrnod 1 (15:30 - 17:00).

Diwrnod 2: Cynnwys y cyhoedd wrth ddatblygu a gwerthuso ymyriadau

Pynciau dan sylw

Cyfranwyr

Rhagor o adnoddau

Yr egwyddorion a’r ymarfer o gynnwys y cyhoedd mewn ymchwil

Dulliau ymarferol o gynnwys y cyhoedd ac enghreifftiau o astudiaethau achos

Ystyriaethau penodol ar gyfer gweithio gyda phlant a phobl ifanc (a gyflwynir yn rhannol gan Grŵp Cynnwys Pobl Ifanc ALPHA DECIPHer ALPHA)

Mr Peter Gee

Dr Jeremy Segrott

Grŵp cynnwys pobl ifanc ALPHA

Cynigir apwyntiadau ymgynghori 1:1 hanner awr o hyd i drafod pynciau Diwrnod 1 (09:00 - 11:00) a phynciau Diwrnod 2 (15:30 - 17:00).

Diwrnod 3: Addasu ymyriadau i'w gweithredu a/neu eu gwerthuso mewn cyd-destunau newydd
Astudiaeth ADAPT y Cyngor Ymchwil Feddygol

Pynciau dan sylw

Cyfranwyr

Rhagor o adnoddau

    Cyd-destun cefndirol a throsolwg byr o ddatblygiad arweiniad ADAPT

    Argymhellion o'r arweiniad:

  • Dewis ymyrraeth ac edrych ar ba mor addas ydyw i'r cyd-destun
  • Edrych ar ba addasiadau sydd eu hangen
  • Nodi pa werthusiad sydd ei angen
  • Cynnal yr ymyrraeth ar raddfa
  • Crynhoi’r cwrs a sesiwn cwestiwn ac ateb

Dr Rhiannon Evans

Yr Athro Graham Moore

Cynigir apwyntiadau ymgynghori 1:1 hanner awr o hyd i drafod pynciau Diwrnod 1 neu 2 (09:00 - 11:00) a phynciau Diwrnod 3 (15:30 - 17:00).

Manteision

Bydd hefyd yn rhoi dealltwriaeth ymarferol i chi o'r prif fframweithiau a methodolegau a ddefnyddir ar hyn o bryd i werthuso ymyriadau cymhleth. Cynhelir y gweithgareddau addysgu gan arbenigwyr ym maes ymyriadau iechyd y cyhoedd o DECIPHer a sefydliadau sy'n cydweithio â ni, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Prifysgol Bryste, Prifysgol Caerwysg a Phrifysgol Munich Ludwig Maximilian.

Byddwch hefyd yn dysgu am sut i weithio gyda gwyddonwyr, gwneuthurwyr polisi,ymarferwyr a’r cyhoedd i wneud ceisiadau am arian i dreialu a gwerthuso effeithlonrwydd ymyriadau cymhleth.

Ariennir DECIPHer gan Lywodraeth Cymru drwy Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Cynigiwn borth i fusnesau fanteisio ar yr ystod eang o arbenigedd sydd ym Mhrifysgol Caerdydd.