Ewch i’r prif gynnwys
Dr Huw Williams

Dr Huw Williams

Deon y Gymraeg, Darllenydd mewn Athroniaeth a Darlithydd Cysylltiol i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Email
williamsh47@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4806
Campuses
1.40, Adeilad John Percival , Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU
Siarad Cymraeg
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwg

Rwy'n athronydd gwleidyddol, yn ymddiddori mewn traddodiadau egalitaraidd a radical, gyda ffocws arbennig ar ymgysylltu gydag ymgyrchu a'r gyhoeddfa (public sphere). Cysyllta fy ymchwil cyfiawnder byd-eang a damcaniaeth wleidyddol ryngwladol yn fwy cyffredinol gyda diddordeb yn y lleol, sef hanes deallusol Cymru a’i thraddodiadau deallusol blaengar.

Rwyf hefyd yn Ddeon y Gymraeg, rôl sy'n ymestyn ar draws y Brifysgol  acsy’n darparu arweinyddiaeth strategol ar gyfer y cyfleoedd a’r cyfrifoldebau hynny sy’n deillio o’n dwyieithrwydd, o fewn ein hamgylchedd amlieithog lleol a byd-eang.

Rwyf wedi cyhoeddi amrywiaeth eang o ysgrifennu yn y Gymraeg a’r Saesneg, o lyfrau i flogiau. Mae hwn yn cynnwys colofn athroniaeth a materion cyfoes i’r cylghrawn llenyddol O’r Pedwar Gwynt ac erthyglau ar gyfer cyhoeddiadau ar-lein fel The Conversation ac OpenDemocracy.

Bywgraffiad

Pan yn fyfyriwr israddedig astudiais athroniaeth a seicoleg yn yr LSE, a derbyniais Ddiploma gan Brifysgol Jagiellonian, Krakow, mewn Astudiaethau Canolbarth a Dwyrain Ewrop. Fel Ysgolor Morrell astudiais theori wleidyddol yn Ysgol Graddedigion Gwleidyddiaeth Prifysgol Efrog. Cefais Ph.D. o’r adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn Aberystwyth yn 2009, lle dechreuais ar y pryd mewn swydd darlithydd, cyn symud i Gaerdydd yn 2012 fel darlithydd athroniaeth gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Yn fy rôl fel darlithydd gyda’r Coleg fy nghyfrifoldeb yw ehangu addysgu athroniaeth drwy gyfrwng y Gymraeg ar draws sefydliadau addysg uwch Cymru.

Ers 2018 bûm yn Ddeon y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd, gan weithio fel arweinydd strategol ar draws pob agwedd ar ein gweithgaredd Cymraeg, gyda chyfrifoldeb am lunio a gweithredu ein strategaeth ar gyfer y sefydliad cyfan. Rwyf hefyd yn gynrychiolydd y Brifysgol gyda'r Academi Heddwch Cymru a sefydlwyd yn ddiweddar ac rwy’n rhan o grŵp yr Ysgol o ymchwilwyr Athroniaeth, ac yn aelod o Gyfraith a Chyfiawnder Byd-eang Caerdydd.

Y tu hwnt i’r Brifysgol rwy’n Llywydd yr Urdd Athronyddol ac ar Fwrdd Cyfarwyddwyr Mudiad Meithrin, elusen Cymru gyfan sy’n darparu gofal cyn-ysgol. Fi oedd ysgrifennydd ymgyrch TAG a frwydrodd yn llwyddiannus i sefydlu ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yn Ne Caerdydd, ac rwyf wedi bod yn ymwneud â gwahanol fathau o ymgyrchu ar lefel leol a chenedlaethol.

Cyhoeddiadau

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

 • Williams, H. L. 2013. The law of peoples. In: Mandle, J. and Reidy, D. A. eds. A Companion to Rawls. Blackwell Companions to Philosophy Wiley-Blackwell, pp. 327-345.
 • Williams, H. 2013. Rhyfel Cyfiawn ac Athroniaeth John Rawls. In: Matthews, E. G. ed. Cenedligrwydd, Cyfiawnder a Heddwch - Ysgrifau Ar Athroniaeth Wleidyddol. Astudiaethau Athronyddol Aberystwyth: Y Lolfa, pp. 35-56.

2012

2011

2010

Addysgu

Diddordebau dysgu

Rwy'n dysgu ar amrywiaeth o fodiwlau athroniaeth a gwleidyddiaeth, yn bennaf trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae eu cwympo o fewn y meysydd canlynol:

 • Athroniaeth wleidyddol gyfredol
 • Theorïau cyfiawnder byd-eang
 • Hanes meddwl gwleidyddol
 • Athroniaeth ac athrawiaeth yng Nghymru

Mae fy niddordebau ymchwil yn rhychwantu meysydd athroniaeth gwleidyddol, theori wleidyddol ryngwladol, a hanes syniadau, gan ganolbwyntio ar agweddau egalitaraidd a radical yn arbennig. Yn benodol, rwyf wedi gweithio'n fanwl ar ddamcaniaeth ryngwladol John Rawls, materion cyfiawnder byd-eang, a hanes deallusol yng Nghymru.

Mae fy monograff, ar Rawls, Development and Global Justice: The Freedom of Peoples (2011, ailargraffwyd 2016) yn ymhelaethu ar ddull gwladwriaeth-saernio Rawls tuag at gymorth rhyngwladol, gan eirioli  pragmatiaeth a goddef gwahaniaeth, gan gynnig safbwynt amgen i'r syniad priflif o saernio democratiaeth. Rwyf wedi ehangu fy nadansoddiad o Gyfraith y Pobl i faterion megis Hyrwyddo Democratiaeth, Rhyfel Cyfiawn a'r potensial ar gyfer dysgu moesol mewn cymdeithas ryngwladol.

Yng nghyd-destun Cyfiawnder Byd-eang mae gennyf ddiddordeb yn rhagdybiaethau'r dadleuon brif ffrwd. Rwyf wedi ysgrifennu ar y cysyniadau am ddatblygiad sydd ymhlyg yn y maes, ac yn y llyfr, Global Justice: The Basics (Routledge 2017) a gyd-awdurwyd â Carl Death, aethpwyd ati i drafod y rhyngwyneb rhwng theori ac ymarfer. Rwyf ar hyn o bryd yn ysgrifennu ar le iaith yn y ddadl, a hefyd y posibiliadau o ehangu ei phwrpas i ddisgyblaethau eraill megis astudiaethau llenyddol. Datblygir yr erthyglau hyn yng nghyd-destun chwilio am y seiliau athronyddol gyda'r gallu i greu mwy o undod byd-eang.

Mae fy monograffau Cymraeg diweddar, Credoau’r Cymry (2016 UWP) ac Ysbryd Morgan (2020 UWP) yn dod â’m hymchwil ar hanes deallusol yng Nghymru ynghyd, gan ganolbwyntio’n benodol ar ffigurau radical fel Pelagius, Richard Price, a JR Jones. Mae’r llyfrau’n arbrofi gyda ffurf, yn defnyddio deialogau dychmygol, ac yn adlewyrchu fy ymdrechion i ail-ddychmygu athroniaeth y Gymraeg a disgwrs feirniadol, yn fy rôl fel Cydymaith i’r Coleg Cymraeg.

Ceisiaf ddefnyddio’r sail ymchwil hwn fel man cychwyn ar gyfer cyfraniadau cyson i'r gyhoeddfa ar wleidyddiaeth gyfoes yng Nghymru. Yn 2012 cyhoeddais gofiant cyn-Weinidog enwog y Swyddfa Gartref, yr Arglwydd Elystan Morgan (Lolfa) ac yn fwy diweddar bûm yn cyd-olygu cyfrol ar wleidyddiaeth gyfoes, The Welsh Way (Parthian, 2021) – llyfrau a oedd ynghyd â’m traethodau niferus ar amrywiol llwyfannau'n adlewyrchu fy ymrwymiad i'r astudiaeth, a gwelliant o wleidyddiaeth a'r gyhoeddfa yn egin-democratiaeth Cymru.

Supervision

Rwyf wedi goruchwylio myfyrwyr ar draws ystod o bynciau. Fy meysydd o ddiddordeb arbennig yw:

 • Athroniaeth Wleidyddol
 • Cyfiawnder Byd-eang
 • Theori Wleidyddol Ryngwladol
 • Hanes Deallusol, Athroniaeth a Gwleidyddiaeth yng Nghymru
 • Cyfiawnder Ieithyddol
 • Athroniaeth ac Ymgyrchu