Ewch i’r prif gynnwys
Yr Athro Gary F. Baxter

Yr Athro Gary F. Baxter

Professor of Pharmacology

Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

Email
baxtergf@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8544
Campuses
Adeilad Redwood , Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB

Trosolwg

Athro Ffarmacoleg ydw i sydd â diddordebau ymchwil penodol mewn clefyd a therapi cardiofasgwlaidd. Cyn hyn, roeddwn yn Rhag Is-Ganghellor Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd (2017-2020) ac yn Bennaeth yr Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol (2010-2017). Ar hyn o bryd, rwy'n Aelod Annibynnol (y Brifysgol) ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

Bywgraffiad

Graddiais mewn fferylliaeth ym Mhrifysgol Nottingham (BPharm) ac Ysbyty Brenhinol Llundain (MRPharmS). Ar ôl treulio cyfnod byr yn gwneud ymarfer clinigol mewn ysbytai yn East Anglia, gwnes i hyfforddiant ymchwil mewn ffarmacoleg arbrofol. Dyfarnwyd fy PhD yn 1992 am astudiaethau ar fodiwleiddio arrhythmia a achosir gan ischaemia ac adfer llif gwaed yn achos hypertroffedd yn y fentrigl chwith oherwydd gorbwysedd.

Gyda chefnogaeth grantiau a chymrodoriaethau’r Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC), Ymddiriedolaeth Wellcome a Sefydliad Prydeinig y Galon, gwnes i hyfforddiant ôl-ddoethurol yng Ngholeg Prifysgol Llundain a The Cape Heart Centre, De Affrica, cyn cael fy mhenodi’n Uwch-ddarlithydd yng Ngholeg Prifysgol Llundain yn 2001. Cefais fy mhenodi'n Ddarllenydd mewn Bioleg Gardiofasgwlaidd yn y Coleg Milfeddygol Brenhinol, Prifysgol Llundain, 2002-2007. Des i i Gaerdydd yn Athro Ffarmacoleg yn 2007.

Rydw i wedi cael fy ethol i Gymrodoriaethau Cymdeithas Ffarmacolegol Prydain, y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol, Cymdeithas y Galon yr Unol Daleithiau a Chymdeithas Cardioleg Ewrop. Cyn hynny, roeddwn yn aelod o bwyllgor ac Ysgrifennydd y Gymdeithas Brydeinig er Ymchwil Gardiofasgwlaidd, Ysgrifennydd Ewropeaidd y Gymdeithas Ryngwladol er Ymchwil y Galon, ac aelod o Nucleus a Thrysorydd Gweithgor Bioleg Celloedd y Galon Cymdeithas Cardioleg Ewrop. Rydw i wedi bod yn aelod/golygydd cysylltiol ar sawl bwrdd golygyddol gan gynnwys y British Journal of Pharmacology, Heart, Pharmacology and Therapeutics, Basic Research in Cardiology a’r Journal of Cardiovascular Pharmacology and Therapeutics.

Yn 2009, dyfarnwyd yr uwch-ddoethuriaeth (DSc) gan Brifysgol Nottingham ar gyfer corff o weithiau cyhoeddedig ar gamau amddiffynnol cyfryngwyr awtacoid mewn myocardiwm ischaemig sy’n adfer llif gwaed.

Cyhoeddiadau

2021

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2010

2009

2008

2007

2003

Addysgu

Rwy'n cynnig goruchwyliaeth ar gyfer traethodau hir, tiwtorialau a prosiectau israddedig yn y rhaglen MPharm. Mae gen i brofiad helaeth o gynllunio, adolygu, cymeradwyo ac asesu’r cwricwlwm yng Nghaerdydd a sefydliadau allanol.

Ers sawl degawd, mae clefyd ischaemig y galon wedi bod yn un o brif achosion morbidrwydd a marwolaethau yn y gwledydd diwydiannol. Er bod tueddiadau yn y DU ac UDA tuag at ostyngiad yn nifer y marwolaethau o ganlyniad i glefyd ischaemig y galon, rhagwelir mai'r cyflwr hwn fydd prif achos marwolaeth ledled y byd erbyn 2030, gan fod yn fwy na nifer y marwolaethau oherwydd clefydau heintus neu neoblastig. Felly, mae clefyd ischaemig y galon yn her feddygol a gwyddonol sylweddol a pharhaus.

Diddordebau ymchwil

  • Bioleg fasgwlaidd fyocardiaidd a choronaidd, gyda phwyslais arbennig ar bathoffisioleg cnawdnychiad myocardiaidd acíwt
  • Seiliau cellog anaf adfer llif y gwaed yn sgîl ischaemia, a mecanweithiau amddiffyn y galon

Goruchwylio ymchwil ddiweddar, (myfyrwyr PhD, cydymdeithion ôl-ddoethurol ac ysgolheigion sy'n ymweld)

Dmitra Andreou (Ysgolhaig Erasmus, Prifysgol Athen, 2011)

Meropi Mastropetrou (Ysgolhaig Erasmus, Prifysgol Athen, 2015-2016)

Abbes Cadi-Tazi (Ysgolhaig Erasmus, Prifysgol Grenoble, 2012)

Paolo Strazzacappa (Ysgolhaig Erasmus, Prifysgol Padova, 2009-2010)

Cyrff ariannu sy'n cefnogi ein gwaith

Sefydliad Prydeinig y Galon

Y Cyngor Ymchwil Feddygol

Ymchwil y Galon y DU

Ymddiriedolaeth Wellcome