Ewch i’r prif gynnwys
 Laura Barritt

Laura Barritt

Darlithydd

Trosolwg

Cyfrifoldebau’r rôl

Mae fy rôl fel Darlithydd mewn Datblygu Addysg yn cynnwys cefnogi'r gwaith o ddatblygu a chyflwyno Rhaglenni Cymrodoriaeth Addysg y Brifysgol sydd wedi'u hachredu gan Advance HE. Rwy'n datblygu ac yn cyflwyno ystod o weithdai ar draws y rhaglenni addysg sy'n cefnogi gweithgareddau ar gyfer hwyluso dysgu effeithiol a chefnogi addysgu ar draws y Brifysgol. Fy nod yw sicrhau bod datblygiad proffesiynol mewn dysgu ac addysgu yn elfen barhaus ac wedi'i gwreiddio ar gyfer academyddion yn y Brifysgol a'i bod yn seiliedig ar ymchwil ac yn seiliedig ar dystiolaeth briodol.

Gwaith allweddol

  • Cyfrannu at reoli, cynllunio, dylunio, datblygu ac adolygu cynnwys modiwlau a chyrsiau.
  • Gweithio gyda thimau eraill yn yr Academi Dysgu ac Addysgu i roi cyngor, arweiniad ac ymgynghoriaeth arbenigol i staff sy'n addysgu a / neu'n cefnogi dysgu er mwyn datblygu gweithgareddau addysgu a dysgu arloesol a’u cyflwyno.

Arbenigeddau

Datblygiad addysgeg, dysgu creadigol, addysgeg gyd-adeiladol, addysgeg ôl-ddyn, addysg, dysgu ac addysgu trawsddisgyblaethol, systemau addysg cynaliadwy ynghyd ag asesu, cymedroli a meddwl ecolegol.

Bywgraffiad

Dechreuodd fy ngyrfa mewn AU yn 2015 pan ddeuthum yn ddarlithydd TAR ym Mhrifysgol Buckingham. Cyn hyn, gweithiais fel Pennaeth Cyfadran mewn ysgolion uwchradd, fel Arweinydd Tîm a Chymedrolwr ar gyfer CBAC/EDUQAS ledled Cymru a Lloegr mewn asesiadau ysgolion uwchradd, a hefyd fel tiwtor ar gyfer rhaglenni allgymorth prifysgol ar gyfer Prifysgol Metropolitan Caerdydd.  Cwblheais MRes yn 2018 gan ganolbwyntio ar ymddygiad metawybyddiaeth y glasoed drwy ddeunyddio mewn ymarfer celfyddydol, a arweiniodd at PhD trawsddisgyblaethol. Mae fy ngwaith PhD yn ystyried yr elfennau cyd-adeiladol parhaus rhwng cysylltiadau rhwng y person a'r amgylchedd a sut y gallai hyn effeithio ar arferion addysgeg, gan adeiladu systemau dysgu mwy effeithiol a chynaliadwy.


Ym mis Ebrill 2020, des i’n Bennaeth Hyfforddiant Athrawon Uwchradd i Brifysgol Buckingham a oedd yn cynnwys amrywiaeth o raglenni TAR (gan gynnwys TAR yr Alban, TAR gyda SAC, TAR Annibynnol a TAR Rhyngwladol) yn ogystal â goruchwylio myfyrwyr meistr ar raglenni addysg (MA mewn Addysg, MA mewn Ymarfer seiliedig ar Dystiolaeth).


Yn gyntaf oll, mae gennyf addysgeg sydd â diddordeb yn y broses symbiotig o ddysgu ac addysgu a sut mae hynny'n datblygu dealltwriaeth, meddwl (a thyfu). Fel addysgwr ac ymchwilydd trawsddisgyblaethol, mae gennyf ddiddordeb mewn cefnogi dysgu ar draws disgyblaethau.

Cynadleddau

  • Barritt, L., (2019) ‘Rendering realities: a speculative approach to the life-world of the adolescent artists’. Cynhadledd SLSA: Experimental Engagements. Experimental Approaches to Pedagogy Through Art and Literature.  Irvine, California. Metatechnicity Research: Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd: Prifysgol Metropolitan Caerdydd.
  • Barritt, L., (2021) ‘(Re)Considering Pedagogy – Entangled ontology in a complex age: abstraction pedagogy and the critical pedagogical importance of art education for other discipline areas’. Cynhadledd iJADE: Hybrid Spaces: Re-imagining pedagogy, practice and research.  International Journal of Art and Design Education [Ar-lein]

Papurau a chyhoeddiadau

  • Barritt, L., Woodward, M., a Thompson, S., (I’w gyhoeddi ym mis Awst 2022) ‘Connections, Concepts and Cartographies: Re-imagining sustainable education systems through perceptive engagement with children’. EiTN.
  • Barritt, L., Woodward, M., a Thompson, S., (2021) ‘(Re)Considering Pedagogy – Entangled ontology in a complex age: abstraction pedagogy and the critical pedagogical importance of art education for other discipline areas’. iJADE. Ar gael o: https://doi.org/10.1111/jade.12391 
  • Barritt, L., Popovac, M., Woodward, M., & Thompson, S., (2021) ‘A shift in systems: (co-)conceptualising pedagogy in an era of continuous complexity’. The Buckingham Journal of Education. Addysgeg, cyfrol 3. Gwasg Prifysgol Buckingham, Buckingham. Ar gael o: http://www.ubplj.org/index.php/TBJE/article/view/1996

Supervision

Unedau Ymchwil